Logga in
Logga in

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. På den här sidan hittar du information om respektive princip.

Vi styrs av våra värderingar

Som statligt anställd är du en demokratibärare! Genom att följa de värderingar som styr alla anställda och verksamheter inom staten bidrar du till samhällets utveckling.
Läs mer om principerna nedan.

Värdegrundens principer

Demokrati

Vi ingår i den demokratiska styrkedjan och arbetar på medborgarnas uppdrag. Det innebär att vi ska genomföra beslut som de folkvalda har fattat. Vi ska agera utifrån demokratiska värderingar såsom medborgliga fri- och rättigheter, men också med respekt för den enskilda människan och människors lika värde.

Som myndighet styrs vi enbart via formella beslut som till exempel regleringsbrev, instruktioner och särskilda uppdrag. Det innebär att vi inte ska ta instruktioner och styras via direktkontakt med ministrar departement eller liknande.

Legalitet

Medborgarna ska kunna lita på att vi behandlar alla likvärdigt, korrekt och vara säkra på att vi följer reglerna. Därför behöver vi känna till de lagar och regler som gäller i vårt arbete och tillämpa dem på rätt sätt. 

Objektivitet

Vi ska alltid agera sakligt och opartiskt. Det betyder att vi ska basera våra beslut på fakta och att behandla alla lika. Våra personliga värderingar eller intressen får inte vara en del av bedömningar och vi ska agera så att förtroendet för våra beslutsprocesser upprätthålls.

Fri åsiktsbildning

Då vi arbetar på medborgarnas uppdrag har de rätt till insyn och ska kunna granska vår verksamhet. Det betyder att vi ska vara öppna och transparenta i våra beslutsprocesser och vår verksamhet enligt offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att vi behöver dokumentera våra överväganden och beslut i allmänna handlingar. 

Som statsanställd har var och en av oss, precis som varje medborgare, rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Vi har också meddelarfrihet och meddelarskydd och kan därför berätta om missförhållanden anonymt.

Respekt

Vi ska behandla alla likvärdigt och med respekt samt ta hänsyn till den personliga integriteten hos dem vi möter. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

Det gäller i alla situationer, både på arbetsplatsen och när vi möter medborgare. Vi ska motverka att någon diskrimineras i kontakten med oss som myndighet, när vi till exempelvis ger upplysningar, vägledning eller råd till allmänheten.

Effektivitet och service

Vi ska sträva efter att ge ett gott bemötande, vara tillgängliga och på ett effektivt sätt ge medborgarna service. Som anställd är det också viktigt att vi hushållar med statens medel. Det innebär att vi ska vara snabba och kostnadseffektiva men det får inte ske på bekostnad av att vi åsidosätter övriga principer i den statliga värdegrunden. 

Läs mer om statliga värdegrunden

Statskontoret har tagit fram en webb där de går igenom den statliga värdegrunden i detalj: