Logga in
Logga in

Trafikverkets författningssamling

I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket.

Innan Trafikverket bildades beslutades föreskrifter inom dessa områden av Banverket och Vägverket. Trafikverket kommer att förvalta hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av andra myndigheter. Banverkets och Vägverkets författningssamlingar (BVFS och VVFS) upphör från och med den 1 april 2010. Författningar som är publicerade i dessa författningssamlingar hanteras därför i sin helhet av Trafikverket, men de är tillgängliga via länkarna nedan, som går till de tidigare myndigheternas webbplatser.

Föreskrifter före 1993

Föreskrifter som kommit till före 1993 finns också i Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS). Trafiksäkerhetsverket (TSV) lades ner 1993 och Vägverket övertog då dess uppgifter. Dessa äldre föreskrifter kan även innehålla hänvisningar till författningar som ersatts av nya; exempelvis har vägtrafikkungörelsen ersatts av trafikförordningen.

Föreskrifter efter 2008

Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive Vägverkets författningssamling. Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat.

Observera att en upphävd föreskrift fortfarande kan vara tillämplig i vissa delar på grund av övergångsbestämmelser.

Banverkets författningssamling

Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010. Det är nu Trafikverket som förvaltar hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av Banverket.

Banverket hade tidigare ett begränsat mandat att meddela föreskrifter. Detta mandat begränsades ytterligare sedan den nya järnvägslagstiftningen, genom järnvägslagen och järnvägsförordningen, trädde i kraft den 1 juli 2004.

Det som tidigare ålåg Järnvägsinspektionen och även Banverket åligger numera tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.

Hos varje myndighet under regeringen ska det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, ska ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes.

Banverkets författningssamling består av:

  • föreskrifter som Banverket meddelat
  • föreskrifter som utfärdats av Transportstyrelsen och som kungjorts i Banverkets författningssamling
  • föreskrifter som utfärdats av Transportstyrelsen och som publicerats i Banverkets författningssamling, men som i dag förvaltas av Transportstyrelsen.

BV-FS 2003:1

Banverkets föreskrifter om statsbidrag till investeringar i rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg.

Författningar utfärdade av Järnvägsstyrelsen

Författningar utfärdade av Järnvägsstyrelsen och som kungjorts i Banverkets författningssamling

BV-FS 2008:2

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:3) om trafiksäkerhetsinstruktion.

BV-FS 2008:1

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:3) om rapportering av olyckor och tillbud.

BV-FS 2007:1

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Järnvägsinspektionen; (BV-FS 1996:1) om internkontroll genom säkerhetsstyrning, (BV-FS 1996:2) om ansökan om tillstånd att driva spåranläggning, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet och (BV-FS 2000:2) om säkerhetsordning.

BV-FS 2006:1

Järnvägsstyrelsen föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Järnvägsinspektionen; (BV-FS 2002:2) om godkännande av fordon samt (BV-FS 2002:3) om järnvägssystem för höghastighetståg.

BV-FS 2005:2

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Tågtrafikledningens föreskrifter (BV-FS 2001:1) och allmänna råd om ansökan om tilldelning av tågläge.

BV-FS 2005:1

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:1) om godkännande av spåranläggning.

Författningar utfärdade av Järnvägsinspektionen

Författningar utfärdade av Järnvägsinspektionen och publicerade i Banverkets författningssamling. Finns att tillgå i fulltext på Transportstyrelsens hemsida. 
Transportstyrelsens hemsida

BV-FS 2002:4

Järnvägsinspektionens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (BV-FS 2001:2) om driftskompabilitet för svensk anslutning till det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

BV-FS 2002:1

Föreskrifter om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3) om utbildning för personal med arbetsuppgifter för trafiksäkerheten.

BV-FS 2000:4

BV-FS 2000:4 upphörde att gälla den 1 mars 2020, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

BV-FS 2000:3

(BV-FS 2000:3 upphör den 1 september 2017 enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:65) om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3) om utbildning för personal med arbete av betydelse för trafiksäkerheten.

Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

BV-FS 1997:4

Föreskrifter om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:4) om namn på trafikplats för järnväg.

BV-FS 1997:2

Järnvägsinspektionens föreskrifter om besiktning och underhåll av spåranläggning.

Trafikföreskrifter från den 1 juli 2010

Föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats