Logga in
Logga in

Så sköter vi gång- och cykelvägar

De flesta gång- och cykelvägar finns i tätort och sköts av kommunerna. Vi sköter vissa längs de statliga vägarna. Vi snöröjer, sandar, sopar och röjer sly beroende på säsong.

Det kommunala cykelvägnätet är ungefär sju gånger större än det statliga. Den absoluta majoriteten av gång- och cykelvägar sköter alltså kommunerna om. Informationen på den här sidan gäller endast det statliga gång- och cykelnätet, som underhålls av Trafikverket.

Snöröjning och halkbekämpning

Alla statliga gång- och cykelvägar har samma regler för hur snabbt de ska vara snöröjda (lokala avvikelser kan förekomma). Efter att det har kommit två centimeter snö ska en statlig gång- och cykelväg normalt vara snöröjd inom fyra timmar. Mot halka använder vi oftast sand. Sandningen ska vara klar fyra timmar efter att ett visst friktionstal har underskridits.

Sopning

Vinterns halkbekämpning lämnar efter sig stora mängder grus, som ska sopas upp på våren. De statliga cykelvägarna sopas vid olika tider i olika delar av landet. I regel ska de statliga gång- och cykelvägarna sopas under april/maj.

Datum för sopning av gång- och cykelvägar våren 2024

Vinterns halkbekämpning lämnar efter sig stora mängder grus, som ska sopas upp på våren. De statliga cykelvägarna sopas vid olika tider i olika delar av landet. I regel ska de sopas under april/maj och vara klart senast:

  • 30 april, södra Sverige
  • 15 maj, mellersta Sverige,
  • 31 maj, norra Sverige

Observera att förseningar kan förekomma inom vissa områden om vintern håller i sig.

Röjning av sly

För att framkomligheten ska vara bra och sikten god röjer vi sly vid kanten av vägen. Längs gång- och cykelvägarna görs det oftast samtidigt som längs bilvägarna. 

Tjälskador, potthål och sprickor

Skador på gång- och cykelvägar är oftast av samma slag som på större vägar – tjälskador, potthål och sprickor, men gång- och cykelvägar slits dock betydligt långsammare än bilvägar. Vid trafikfara ska en varningsskylt omedelbart sättas upp. Därefter har entreprenören tio dagar på sig att slutföra reparationen.

Målning av vägmarkeringar

Ommålning av vägmarkeringar handlas upp vid behov.

Regelbunden inspektion

Gång- och cykelvägar inspekteras en gång i veckan och avvikelser noteras. 

Utformning

Hur gång- och cykelvägar ska utformas finns reglerat i Vägars och gators utformning (VGU). Trafikverket ansvarar för att bygga nya statliga gång- och cykelvägar. När en väg är klar upphandlar vi entreprenörer som sköter underhållet.