Logga in
Logga in

Underhåll av vägkanter för miljö och säkerhet

Slåtter och röjning förbättrar trafiksäkerheten när växtlighet som stör sikten försvinner. Dessutom förbättras vägens avvattning och dränering, och i sidoområdet kan nya livsmiljöer skapas som gynnar biologisk mångfald.

Trafikverket har nationellt ställda kvalitetskrav och tidsplaner, som entreprenörerna följer för att utföra årlig slåtter och röjning på rätt sätt.

Arbetet med slåtter påbörjas i juni och ska vara klart i slutet av augusti för större vägar, och i slutet av september för mindre vägar. Slåtter sker på en bredd av 10 meter från vägkanten om det är möjligt. Vi ställer krav på att entreprenörerna ska ta hänsyn till så kallade artrika vägmiljöer när de gör olika typer av åtgärder. Trafikverket inventerar varje år var nya artrika vägmiljöer finns.

Vi tar bort lupiner för att få fler arter

I vissa fall görs särskilda insatser för att begränsa förekomsten av blomsterlupiner eftersom de inte tillhör vår ursprungliga flora, utan har förts in i Sverige som trädgårdsväxt. Blomsterlupinen håller på att ta över växtplatserna för många skyddsvärda arter. Därför sparar vi dem inte i samband med slåttern.

Satsning för att hejda spridningen av invasiva arter

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera.

– Som med många andra samhällsutmaningar, så måste man samarbeta på alla nivåer när det gäller invasiva främmande arter. Om ena handen stoppar invasiva arter och den andra sprider, så kan bra insatser bli ogjorda, säger Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Sedan 2020 samarbetar ett stort antal kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer, miljöorganisationer och myndigheter, bland annat Trafikverket, i en kunskaps- och informationssatsning som syftar till att hejda spridningen av invasiva arter. Arbetet hålls samman av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Parkslide svår att bekämpa

Trafikverket samverkar med ett femtontal myndigheter för att utveckla strategier och metoder för att bekämpa och begränsa invasiva arter och då inte minst parkslide och andra storslidearter. Parkslide är en väldigt komplicerad art att hantera som kräver mycket stora insatser för att bekämpa på ett kontrollerat sätt.

Eftersom det i dagsläget inte är möjligt att genomföra bekämpning utan stor risk att förvärra situationen med ytterligare spridning undviker Trafikverkets om möjligt att bekämpa bestånd av parkslide. Bekämpning riskerar att förvärra situationen, då även små växtdelar som sprids kan bilda nya bestånd och en ökande problematik. Trafikverket hanterar därför bara parkslide vid akuta lägen för att upprätthålla trafiksäkerheten.

Intensiv kunskapsutveckling för utveckling av metoder pågår i ett flertal forsknings och utvecklingsprojekt, såväl i Trafikverkets egen regi som i samverkan med Naturvårdsverket och andra myndigheter.

Bestånd av parkslide kartläggs

Samtidigt pågår också ett stort arbete med att  kartlägga bestånden. Dels för att stå väl rustade när effektiva metoder finns och dels för att undvika vidare spridning vid slåtter, detta gäller både på väg och på järnväg.

Hjälp till att registrera bestånd av invasiva arter

Hjälp gärna till att rapportera bestånd av invasiva arter i SLU:s artdatabank:

Rapportera bestånd av invasiv art

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter - snabbkurs

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna Wadensjö
Kommunikatör
Agneta Hedenblad