Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, den nya Skurubron

Vi bygger en ny bro över Skurusundet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 222. Det ger även Nacka och Värmdö bättre förutsättning att utvecklas. Gamla bron byggs om för gång-, cykel- och lokaltrafik.

Vad?

Ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Dessutom renovering och ombyggnad av befintlig bro till en gång- och cykelväg samt en lokalväg.

Varför?

Förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 222, Värmdöleden. Befolkningen och trafiken i Nacka och Värmdö har ökat sedan befintlig bro byggdes 1915 och 1957.

Nuläge

Bron är öppen för trafik i båda riktningar med på- och avfarter. Arbetet att färdigställa trafikplatserna Skuru och Björknäs pågår. Broavgiften infördes den 1 oktober 2023.

Kostnad

Nya bron cirka en miljard, samt gamla bron cirka 300 miljoner svenska kronor (båda enligt 2016 års prisnivå).

Om projektet

Vi bygger en ny bron över Skurusundet i Nacka, strax söder om befintlig bron. Projektet omfattar en ny bro, ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs, samt renovering och ombyggnad av befintlig bron till en gång- och cykelväg samt en lokalväg. 

Säkrare och mer flyt i trafiken

Vi bygger en ny bro över Skurusundet för att skapa en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten. 

Den nya bron får tre körfält i vardera riktning, istället för dagens två. Körfälten längst till höger kommer trafikeras av kollektivtrafik och trafikanter som ska köra av och på nya bron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre.

Antalet invånare och trafiken på har ökat sedan den gamla bron byggdes 1915 och 1957. Nacka och Värmdö växer och har många besökare. Den nya bron bidrar till att kommunerna kan fortsätta att utvecklas. 

Bättre för gående och cyklister

En av dagens Skurubroar byggs om till en separat gång- och cykelbro. Vi anpassar även gång- och cykelvägen på båda sidor om bron till den nya gång- och cykelbron och ombyggnader i trafikplatserna. I Skuru blir det också ljusare och större gång- och cykelpassager under väg 222.

Händer i närtid

 

Trafikplatserna - Skuru och Björknäs 

 • Kör lugnt och följ skyltningen för tillfälliga trafikomläggningar såväl natt- som dagtid! Vi bygger om trafikplatserna Skuru och Björknäs för att anpassa av- och påfarter, cirkulationsplatser, vägar och gång- och cykelvägar till att två broar. 

Skurubron

 • Vi färdigställer vägbanan på väg 222 inklusive på- och avfartsramper. Arbetet sker främst nattetid. I samband med det behöver vi ibland tillfälligt stänga körfält och ramper. Tillfälliga omledningsvägar kan förekomma - följ omledningsskyltarna. 

 • Vi monterar bullerskyddskärmar och räcken längs med väg 222 och på av- och påfartsramper. Det gör att trafiken ibland måste flyttas i sidled när vi arbetar nära vägen. Delar av arbetet utförs nattetid för att minska påverkan på trafiken.

Gamla Skurubron

 • Renovering av södra brodelen pågår och vi tar bort skadad betong med hjälp av vattenbilning. Arbetet sker vardagar kl. 07.00 – 19.00 och ger upphov till buller.

Nyheter

Fakta om projektet

Här kan du läsa om projektets olika delar.

Skurubron är den enda fasta förbindelsen från Värmdö och östra Nacka till Stockholm. Den befintliga bron består av två broar som blev klara 1915 respektive 1957.

En ny bro har diskuterats sedan utbyggnaden av väg 222 på 1960-talet. Under de senaste 50 åren har trafiken ökat så mycket att det nu passerar omkring 62 000 fordon (2017) över bron varje dygn och vid rusningstrafik förekommer det långa köer. Vägavsnittet är också olycksdrabbat med många tillbud som orsakar stillastående trafik. 

Läs mer om Skurbroarnas historia på webbsidan om den gamla Skurubron under Fakta om projektet:
Länk till sida om Gamla Skurubron

Broavgift på nya Skurubron från 1 oktober 2023

Från den 1 oktober tas en broavgift ut på den nya Skurubron. 
En tredjedel av den nya bron finansieras med statliga medel. Två tredjedelar finanserias av de som passerar bron genom en broavgift. Att delvis finansiera bron med broavgift har Nacka kommun och Trafikverket kommit överens om i ett avtal. Läs mer här:

Broavgiftens storlek

I avtalet som Nacka kommun och Vägverket (nuvarande Trafikverket) undertecknade 2010, anges en avgiftsnivå på 4 kronor per passage över den nya Skurubron.

Den gamla bron kommer att vara avgiftsfri. Den byggs om till en lokal väg för trafik i närområdet, samt en gång- och cykelväg. 

Betalning av broavgiften

OBS! Broavgift är INTE samma ska som trängsleskatt utan betalas på separat avi. 

Läs hur broavgiften betalas hos Transportstyrelsen
: Länk till Transportstyrelsen

Transportstyrelsens ansvarar för hanteringen av infrastrukturavgifter, som broavgiften sorterar under. 

Avgiften ska betalas tills dess att lånet är återbetalt vilket beräknas ta omkring 22 år. Det är en prognos som justeras kontinuerligt och kan bland annat påverkas av antalet passager över bron, långsiktig trafikutveckling i Stockholm och förändrat ränteläget.

Inte detsamma som trängselskatt

Trängselskatt ger möjligheter att minska trängseln i hårt trafikerade storstadsområden, medan infrastrukturavgift för tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. De regleras genom olika lagar och hanteras därför genom olika system och betalas därför också på olika sätt. 

Läs mer om infrastrukturavgifter

Finansiering

Att bygga den nya bron över Skurusundet beräknas kosta cirka 1 miljard kronor (prisnivå 2016).

 • 1/3 - En tredjedel av projektet finansieras med statliga medel.
 • 2/3 - Två tredjedelar finanserias av de som passerar bron genom en broavgift.

Att bron ska finansieras med broavgifter till två tredjedelar har Nacka kommun och Trafikverket kommit överens om i ett avtal. Det har sedan fastställts i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Renoveringen av den gamla bron med ombyggnad av lokalvägar finansieras med statliga medel. Kostnaden bedöms till cirka 300 miljoner kronor (prisnivå 2016).  

Bakgrund till broavgiften

En förutsättning för att kunna bygga en ny bro över Skurusundet är att den medfinansieras eftersom det inte finns tillräckligt med statliga medel avsatta för detta projekt.

Medfinansiering av infrastruktur kan göras via bidrag från kommuner eller andra intressenter och med så kallade infrastrukturavgifter om det gäller en bro eller tunnel. Gäller avgiften en bro kan den även kallas broavgift.

Beslutet om att välja infrastrukturavgifter som medfinansiering grundar sig på diskussioner med Nacka kommun. Trafikverket och Nacka kommun skrev 2010 ett avtal om att två tredjedelar av den nya bron ska finansieras med infrastrukturavgifter. Den gamla bron blir avgiftsfri.

Vi kommer att bygga bullerskyddsskärmar längs med den vägsträckan av väg 222 som omfattas av arbetet med Skurubron.

Som komplement till bullerskyddsskärmarna längs med vägen kommer även flera fastigheter att erbjudas lokala bullerskyddsåtgärder vid fastigheten, exempelvis fasadåtgärder eller lokal bullerskärm vid uteplats.  

När vi har byggt klart den nya Skurubron kommer vi att renovera och bygga om den gamla Skurubron.

Den södra brodelen blir en lokalväg och den norra brodelen en gång- och cykelväg. 

Läs mer renovering och ombyggnad av den gamla Skurubron:
Länk till den gamla Skurubrons projektsida.  

För att hitta den bästa tänkbara lösning och utformning för en ny Skurubro anordnade Trafikverket en internationell tävling 2011. 

Vinnande förslag 

Förslaget "Kontrapunkt" av den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling utsågs i september 2012 till vinnare av en jury med representanter från Trafikverket, Nacka kommun och Sveriges Arkitekter. 

Juryns motivering:
”För en formsäker och vacker bro med ett tydligt grepp. Den smäckra brobanan bärs elegant upp av bropelarna som en servitör bär upp en bricka.

Arkitektbyrå Dissing+Weitling om designen:
"Den nya bron har en strukturell lätthet med ett smalt, aerodynamiskt däck i stål, och den görs så transparent som möjligt genom att till exempel passa in den nya brons pelare mot den befintliga brons pelare. Det skapar en koppling mellan de två strukturerna, och den nya bron blockerar inte sikten över den gamla."

Den ursprungliga valvbron från 1915 var den tidens största betongbron i Nordeuropa och enligt arkiteten "har den fått ikonstatus bland broexperter runt om i världen". 

Internationell tävling 

Trafikverket arrangerade en tävling 2011 för att få fram bästa möjliga förslag på en ny Skurubro. Uppdraget var att ta fram ett förslag på en bro av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet.

Bron skulle även fungera tillsammans med befintlig bro och omgivande kultur- och naturlandskap. Trafiktekniska lösningar, kostnaden och genomförandet var av vikt vid bedömningen av tävlingsbidragen.

Läs mer om juryns motivering och tävlingsuppgiften i Skurubrons dokument under "Arkitektur":
Dokument nya Skurubron

Läs mer om arkitekten Dissing+Weitling:
Länk till Dissing+Weitlings webbsida

 

 

 

Under byggtiden kommer vi att leda om gång- och cykeltrafiken i olika etapper. Vi informerar om det på vägskyltar och här på webben. 

När nya Skurubron är klar har vi byggt om och öppnat upp gång- och cykelpassagen i Trafikplats Skuru, under väg 222 Värmdöleden, för att skapa en lättillgänglig och attraktiv väg för gående och cyklister. Vi bygger också om och anpassar gång- och cyklevägarna i Skuru och Björknäs.

När vi byggt om den gamla Skurubron blir en av broarna ett separat gång- och cykelstråk med bänkar, cykelställ och fin utsikt över Skurusundet. 

Namn:   Kontrapunkt

Färg:  Ljusgrå

Längd:   379 meter

Största spännvidden:   99 meter

Segelfri höjd:   32 meter

Stålets vikt: 5 800 ton

Antal körfält:  6 stycken

Bropelare:  6 stycken

Här hittar du ytterligare korta fakta - svar på frågor i vårt quiz!

Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen.

Körfältet längst till höger i vardera riktningen kommer att trafikeras av kollektivtrafiken samt av trafikanter som ska köra av och på den nya Skurubron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Hastigheten kommer att anpassas till anslutande motorväg, vilket i dagsläget är 80 km/timme.

Våren 2022 togs beslutet att dagens bro får namnet Gamla Skurubron och den nya bron får namnet Skurubron.

I praktiken kommer de nya namnen att börja användas när den nya bron öppnar för trafik 2023. Först då behöver exempelvis räddningsfordon kunna skilja broarna åt vid en eventuell utryckning. 

Läs mer om namngivningen av broarna i denna nyhet: Skurubroarna har fått sina namn  

På så vis har befintliga bron och nya bron samma namn - fram tills att nya bron öppnar för trafik 2023. Därför behöver vi skilja dem åt exempelvis här på webben, i upphandlingar och leveranser och fortsätter benämna dem nya bron och gamla bron fram till öppningen 2023. 

För att minska risken att sprida grumligt vatten har vi lagt vi ut så kallade siltgardiner i Skurusundet. De ska fånga upp det slam som grumlas upp från botten när vi bygger betongfundament för bropelarna som ska anläggas i strandkanten.

Det är en extra skyddsåtgärd som förhindrar att det grumliga bottenslammet, som innehåller partiklar som kan störa djurlivet och växtligheten i vattnet, sprids vidare till omkringliggande vatten. En siltgardin fungerar som ett filter som gör att partiklar fastnar i gardinen istället för att spridas vidare med strömmar och vågor.

Vi har också byggt en så kallad spont i vattenområdet. Det blir som en stålvägg och innanför sponten är det torrt, och där sker sprängning och schaktning.

Siltgardinerna kommer att finnas kvar så länge som arbetet med brofundamenten i strandkanten pågår.

Du hittar de aktuella störningarna på projektets förstasidan under rubriken "Händer i närtid"

Trafikstörningar under byggtiden

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt.

Under byggtiden av nya bron kommer det att vara två körfält i vardera riktningen öppna på väg 222 förbi byggplatsen. Körfälten kommer att påverkas av sidoförflyttningar och sänkt hastighet.

Övriga vägar kommer att vara öppna men påverkade. Renoveringen av den gamla bron påbörjas först efter att den nya bron är klar.

Buller under byggtiden

Vissa byggmetoder ger upphov till buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi kommer att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas.

Vi strävar efter att all påverkan för närboende ska minimeras så mycket som möjligt och informerar om när det sker, bland annat på webben och delar ut informationsblad till närboende.

Samtidigt som vi bygger nya Skurubron, bygger vi också om trafikplatserna i Skuru och Björknäs på vardera sidan om bron. Det gör vi för att anpassa dessa till den nya och gamla bron och till angränsade vägar, bland annat kommunala gator och gång- och cykelvägar. 

Trafikplats Björknäs utformas till en så kallad halv trafikplats med en ramp för trafik som kommer från Stockholm och ska svänga av mot Björknäs. Kartan visar vad vi gör i trafikplats Björknäs. 

För trafik västerut i riktning mot Stockholm finns en påfartsramp vid Björknäs. Den hanteras i en fastställd arbetsplan. Den är byggd och öppnades för trafik hösten 2014.

Texterna i kartan berättar:
Överst från vänster:

 • Den tidigare påfartsrampen västerut utformas som en stadsgata där befintliga träd utgör stomme.
 • Möjligheterna till parkering förändras inte i och med detta projekt. 
 • Bron över Sockenvägen utformas som en bearbetad port till Björknäs.

Nederst från vänster:

 • Där väg 222 tidigare gått återställs marken till gräsyta och planteras med träd.
 • Reningsanläggning för dagvatten, eventuellt i form av en öppen vattenspegel.
 • Ny gång-anslutning till Sockenvägen ersätter den befintliga.
 • Ny stödmur utmed Hjortängsvägen. 

Samtidigt som vi bygger nya Skurubron, bygger vi också om trafikplatserna i Skuru och Björknäs på vardera sidan om bron. Det gör vi för att anpassa dessa till den nya och gamla bron och till angränsade vägar, bland annat kommunala gator och gång- och cykelvägar.  

Trafikplats Skuru utformas med på- och avfartsramper i vardera riktningen. Kartan visar vad vi gör i trafikplats Skuru. 

Texterna i kartan berättar:
Överst från vänster:

 • Passagen under vägarna öppnas till en lättillgänglig och attraktiv gång- och cykelväg.
 • Gång- och cykel åtskiljs av plantering i den skarpa kurvan.
 • Träd i dalbotten tas bort för att lyfta fram den historiska pelousen i Skuruparken. (Pelous - franskt begrepp i landskapsarkitektur som betyder gräsmattan, gräsplan.) 
 • Den norra gamla Skurubron blir en gång- och cykelbro med sittplatser.
 • På den södra gamla Skurubron kör bilar och kollektivtrafik.

Nederst från vänster:

 • Cirkulationsplatserna utformas som en del av parken med uppstammade träd i gräsytan.
 • En anordnad gångväg förbi Solsunda förbättrar möjligheterna att röra sig runt hela Skuruparken.
 • Vegetationen leder blicken över vägen mot berget söder om väg 222, ett "hidden fence".
 • Dagvattendammar blir ett positivt tillskott till promenaden genom parken.
 • De nya broarna blir ett eget element i landskapet och överordnar sig omgivande landskap.  

 

Den italienska entreprenören Itinera S.p.A. vann uppdraget att bygga den nya bron i Nacka, samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Torsdagen den 10 januari 2019 undertecknades kontraktet mellan Trafikverket och Itinera S.p.A. för byggandet av den nya bron samt ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.

Läs mer om upphandlingen för projektet på Trafikverkets branschsidor, för dig i branschen.
Länk till upphandling av den nya bron

Tidplan

Här kan du läsa om steg och tidpunkter för arbetet med Skurubroarna.

Vägverket initierade en förstudie för att studera tänkbara åtgärder och förbättra trafiksituationen vid Skurubron. 

En förstudie påbörjades 2000 men slutfördes aldrig. Den fokuserade på åtgärder enligt fyrstegsprincipen steg 1 - 3. Den kompletterade första förstudien med steg 4, vilket bland annat innebar förslag till ny fristående motorvägsbro med nya trafikplatser. 

Dessa projektmål definierades för projektet: 

 • Förbättra framkomligheten
 • Förbättra trafiksäkerheten
 • Minska sårbarheten i trafiksystemet
 • Säkerställa den framtida trafikförsörjningen av Nacka och Värmdö

Läs hela förstudien. Du hittar den på Skurubrons dokumentsida under "Arkiv":
Länk till Skurubrons dokumentsida

Nacka kommun och Trafikverket (dåvarande Vägverket) tecknade 2010 ett avtal om att den nya bron delvis skulle finansieras med så kallade infrastrukturavgifter, en fast avgift på fyra kronor per passage för att köra över bron. Broavgift ska täcka 2/3 av kostnaderna och statliga medel finansierar 1/3.

En förutsättning för att kunna bygga en ny bro över Skurusundet är att den medfinansieras då det inte finns tillräckligt med statliga medel avsatta för detta projekt.

Beslutet om val av infrastrukturavgifter som medfinansiering grundar sig på diskussioner med Nacka kommun. Kommunen och Trafikverket har avtalat om att två tredjedelar av den nya bron ska finansieras med infrastrukturavgifter. Den gamla bron blir avgiftsfri.

Läs med om finansiering och broavgifter under Fakta om projektet.

Under 2012 och 2013 höll vi i fyra olika samrådsmöten med närboende och andra berörda. De hade olika teman och handlade om:

 • Marklösen och planprocessen, 14 november 2012
 • Buller och miljö, 30 januari 2013
 • Trafik och brukaravgifter, 24 april 2013
 • Bullerfrågor kopplat till projektet, 5 december 2013

I mars 2014 genomförde vi det sista samrådet för nya Skurubron. Det var ett samråd som riktade sig till ägare till fastigheter där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk för vägen.

Separat inbjudan skickades till berörda parter.

Granskning innebar att man under tre veckor hade möjlighet att ta del av vägplaneförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för att se hur och var den nya bron ska byggas. 

Under denna tid fanns den utställd på ett flertal allmänna platser och sakägare, myndigheter och organisationer kan komma in med synpunkter och yttranden.

Projektet sammanställde samtliga inkomna synpunkter och yttranden i en så kallad samrådsredogörelse som redogör för hur inkomna synpunkter och yttranden behandlats i den färdiga vägplanen.

Den färdiga vägplanen skickades tillsammans med samrådsredogörelsen in till Trafikverkets planprövning för fastställelse.

Fastställandebeslut av vägplan annonseras 21 oktober 2015.

Fastställandebeslut är det första och enda i projektet som kan överklagas. En överklagan sker i juli 2016. Därefter kan beslut att vägplanen vunnit laga kraft tas 8 december 2016.

Vägplanen omfattar följande:

 • att bygga en ny vägbro för väg 222, Värmdöleden, det vill säga den nya Skurubron
 • att bygga om och anpassa trafikplatserna Skuru och Björknäs.
 • att renovera och bygga om den befintliga Skurubron

Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2 kilometer.

Det var i juni 2018 som Trafikverket gav uppdraget till Itinera S.p.A.

Byggstarten var från planerad till hösten 2018, men den försenades på grund av ett överklagande. Tilldelningen av entreprenaden överklagades sedan av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. som själva lämnat anbud på uppdraget. 

Förvaltningsrätten avslog Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning, men de överklagade till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inte ge prövningstillstånd.

Byggarbetet kunde starta i november 2019, och beräknas vara klart 2023.

Gamla Skurubron som består av två broar som ska renoveras och byggas om till en lokalgata och en gång-och cykelväg. 

Läs mer om gamla Skurubron här:
Länk till gamla Skurubrons projektsida.

Den gamla Skurubron

Dokument

Här hittar du dokument och tidigare information om nya Skurubron.

Närliggande projekt

Trafiken i Nacka

Läs mer om trafiken i Nacka på Nacka kommuns hemsida.