Logga in
Logga in

Västra Götaland Vändspår Lerum

Projektet är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Vad?

Begränsad ombyggnad inom stationsområdet i Lerum.

Varför?

Fler tåg behöver kunna trafikera sträckan, särskilt under högtrafik.

Nuläge

Fastställd järnvägsplan har överklagats. Projektet arbetar vidare med detaljprojektering och planerar entreprenadupphandling under september/oktober 2023.

Om projektet

Syftet med projektet är, förutom att bidra till ökad kapacitet och robusthet, att möjliggöra ökad regional- och pendeltågstrafik samt att ge resenärer god tillgänglighet till stationer och plattformar.

Aktuellt just nu – vi testar att stoppa parkslide med värme

Foto på den invasiva växten parkslide.

I områdets östra del testar vi att bekämpa den invasiva arten parkslide med värme. Vi provar denna möjlighet att minimera spridning av parkslide och även underlätta hanteringen av massor. Testet beräknas vara utvärderat och klart under 2023.

Torsdagen den 11 maj utvecklades en mindre brand på platsen där vi bekämpar parkslide med värme.

– Vi har noga kontrollerat och åtgärdat värmeanläggningen för att förhindra att något liknande händer igen. Vi följer nu åter värmeutvecklingen som ska göra att plantorna dör och räknar med en försening på en till två veckor, säger Trafikverkets projektledare Magnus Röst.

Vad är invasiva arter?

Invasiva främmande arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. Invasiva främmande växter och djur är ett stort hot mot biologisk mångfald i världen. De skapar också ekonomiska problem för samhället och enskilda, exempelvis odlare, och de kan sprida sjukdomar till människor och djur.

Mer information om invasiva arter finns på Trafikverkets webbplats och Naturvårdsverkets webbplats: 

Invasiva arter vid vägar och järnvägar - Bransch (trafikverket.se) 
Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se)

Järnvägsplan

Trafikverket har med stöd av 2 kapitlet 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg beslutat att fastställa järnvägsplanen för Vändspår Floda/Lerum, delen Lerum, ombyggnad av Lerums driftplats. Beslutet kunde senast den 6 oktober 2022 överklagas hos regeringen, se anvisningar i bilaga till beslut. Beslutsdokument samt fastställda handlingar nås via denna länk, "Dokument för Vändspår Lerum", och längre ned på sidan.

I järnvägsplanen föreslås en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Byggtid och finansiering

Planerad byggtid är cirka två år och planeras starta med förarbeten hösten 2024 och avslutas 2026.
Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2018–2029.

Projektet är en del av flera kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan och åtgärder i både Lerum och Floda har studerats. Det trafikala behovet förändrades när vändspår byggdes i Alingsås, vilket gjorde att projektets syfte kunde uppnås genom ombyggnad av Lerums station. För att förbättra säkerhet och tillgänglighet i Floda har en begränsad ombyggnad av stationen ändå studerats inom ramen för projektet. Detta beskrivs i Samrådsunderlag, se Arkiv under Dokument.

Projekt Vändspår Floda/Lerum har delats i två delar. Järnvägsplanen omfattar endast åtgärderna i Lerum. Åtgärderna i Floda kan genomföras inom befintligt järnvägsområde. Delen Floda har brutits ut till ett separat delprojekt och kommer att genomföras utan järnvägsplan. Det finns ännu inget beslut om när projektet kommer att genomföras.

Projektet kallades tidigare Vändspår Floda/Lerum, men då utredningen ledde till att enbart åtgärder i Lerum kommer att vidtas har projektet bytt namn till Vändspår Lerum.

Tidplan

1 Samråd Maj 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juni 2018

3 Samråd Januari–februari 2019

Länsstyrelsen godkände 2019-10-14 miljökonsekvensbeskrivningen för Lerum.

Järnvägsplanen granskades under november 2019.

Trafikverket Region Väst begärde fastställelse av
järnvägsplanen i april 2020. I samband med fastställelseprövning har det framkommit att järnvägsplanen behöver ändras.

7 Projektering av bygghandling påbörjades Juni 2020

Under perioden 24 maj–24 juni 2021 genomfördes en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2019 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen. Granskningshandlingen finns under Arkiv på sidan Dokument.

Den ändrade järnvägsplanen, och tillkommande formaliahandlingar, har överlämnats till Trafikverkets planprövning för fortsatt fastställelseprövning.

Järnvägsplan

Trafikverket har med stöd av 2 kapitlet 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg beslutat att fastställa järnvägsplanen för Vändspår Floda/Lerum, delen Lerum, ombyggnad av Lerums driftplats. Beslutet kunde senast den 6 oktober 2022 överklagas hos regeringen, se anvisningar i bilaga till beslut. Beslutsdokument samt fastställda handlingar nås via denna länk, "Dokument för Vändspår Lerum", och längre ned på sidan.

I järnvägsplanen föreslås en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Kontakt

Magnus Röst

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 72


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magnus Röst
Kommunikatör
Charlotte Petersson