Logga in
Logga in

Västra Götaland Vändspår Lerum

Projektet är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Vad?

Begränsad ombyggnad inom stationsområdet i Lerum.

Varför?

Fler tåg behöver kunna trafikera sträckan, särskilt under högtrafik.

Nuläge

Järnvägsplanen vann laga kraft i juni 2023. Entreprenör är Infrakraft Sverige AB.

Om projektet

Syftet med projektet är, förutom att bidra till ökad kapacitet och robusthet, att möjliggöra ökad regional- och pendeltågstrafik samt att ge resenärer god tillgänglighet till stationer och plattformar.

Järnvägsplan

Trafikverket har med stöd av 2 kapitlet 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg beslutat att fastställa järnvägsplanen för Vändspår Lerum, ombyggnad av Lerums driftplats. Beslutsdokument samt fastställda handlingar nås via denna länk, "Dokument för Vändspår Lerum", och längre ned på sidan.

I järnvägsplanen föreslås en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Byggtid och finansiering

Planerad byggtid är cirka två år och planeras starta med förarbeten hösten 2024 och avslutas 2026.
Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2018–2029.

Projektet är en del av flera kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan och åtgärder i både Lerum och Floda har studerats. Det trafikala behovet förändrades när vändspår byggdes i Alingsås, vilket gjorde att projektets syfte kunde uppnås genom ombyggnad av Lerums station. För att förbättra säkerhet och tillgänglighet i Floda har en begränsad ombyggnad av stationen ändå studerats inom ramen för projektet. Detta beskrivs i Samrådsunderlag, se Arkiv under Dokument.

Projekt Vändspår Floda/Lerum har delats i två delar. Järnvägsplanen omfattar endast åtgärderna i Lerum. Åtgärderna i Floda kan genomföras inom befintligt järnvägsområde. Delen Floda har brutits ut till ett separat delprojekt och kommer att genomföras utan järnvägsplan. Det finns ännu inget beslut om när projektet kommer att genomföras.

Projektet kallades tidigare Vändspår Floda/Lerum, men då utredningen ledde till att enbart åtgärder i Lerum kommer att vidtas har projektet bytt namn till Vändspår Lerum.

Bullerinventering av byggnader under april–juni 2024

Trafikverket genomför under perioden inventeringar av bullerberörda byggnader som är identifierade i den bullerutredning som tagits fram för järnvägsplanen, se vidare under Arkiv/Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av järnvägsplanen/PM Buller Bilagorna 1–3 på projektets Dokumentsida

Åtgärder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastrukturen 

När vi bygger om eller bygger ny väg eller järnväg är ambitionen att de långsiktiga riktvärden för trafikbuller och vibrationer inte överskrids, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Tidplan

1 Samråd Maj 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juni 2018

3 Samråd Januari–februari 2019

Länsstyrelsen godkände 2019-10-14 miljökonsekvensbeskrivningen för Lerum.

Järnvägsplanen granskades under november 2019.

Trafikverket Region Väst begärde fastställelse av
järnvägsplanen i april 2020. I samband med fastställelseprövning har det framkommit att järnvägsplanen behöver ändras.

7 Projektering av bygghandling påbörjades Juni 2020

Under perioden 24 maj–24 juni 2021 genomfördes en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2019 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen. Granskningshandlingen finns under Arkiv på sidan Dokument.

Den ändrade järnvägsplanen, och tillkommande formaliahandlingar, har överlämnats till Trafikverkets planprövning för fortsatt fastställelseprövning.

Järnvägsplan

Trafikverket har med stöd av 2 kapitlet 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg beslutat att fastställa järnvägsplanen för Vändspår Lerum, ombyggnad av Lerums driftplats. Beslutet kunde senast den 6 oktober 2022 överklagas hos regeringen, se anvisningar i bilaga till beslut. Beslutsdokument samt fastställda handlingar nås via denna länk, "Dokument för Vändspår Lerum", och längre ned på sidan.

I järnvägsplanen föreslås en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

10 Järnvägsplanen vann laga kraft i juni 2023 Juni 2023

11 Upphandling av entreprenad Oktober 2023

12 Produktion Oktober 2024–september 2026

Projektet på Lerums kommuns webbplats

Kontakt

Magnus Röst

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 72

Robert Holmkvist

Delprojektledare fastighetsnära bullerskyddsåtgärder

Telefon: +46 10-123 17 46