Logga in
Logga in

Dalarna E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om hela sträckan till mötesfri väg med gång- och cykelväg där parallellväg saknas. Ombyggnation har startat på sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg.

Vad?

Vi planerar att bygga om hela sträckan mellan Borlänge–Djurås till mötesfri väg med gång- och cykelväg där parallellväg saknas.

Varför?

Vägen är en av de mest trafikerade i Dalarna. Vi eftersträvar kortare restid, bättre framkomlighet och ökad säkerhet

Nuläge

Ombyggnation pågår mellan Mellstarondellen–Norr Amsberg, etapp 1. Arbetet med vägplan pågår för etapp 2, Norr Amsberg–Sifferbo och etapp 3, Sifferbo–Djurås.

Om projektet

E16/Väg 70 är en av de viktigaste och mest trafikerade vägarna i Dalarna. Sträckan mellan Borlänge–Djurås är samtidigt en av de mest olycksdrabbade i landet. Vägen löper genom ett kulturlandskap med bebyggelse, små byar och hus nära vägen där oskyddade trafikanter vistas tillsammans med motorfordon.

Vi planerar att bygga om hela sträckan till en mötesseparerad landsväg med mitträcke och gång- och cykelväg där parallellväg saknas. Ombyggnad pågår just nu för sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg.

Målsättningen är att sträckan Borlänge–Djurås ska få samma utformning som de södra delarna av E16/Väg 70, mot Mälardalen. Det ger kontinuitet i resandet för trafikanter som färdas längre sträckor. Ett visst intrång i mark med natur- och kultur miljövärden kan behöva göras på vissa sträckor för att uppnå rekommenderad vägbredd 16 meter. 

Utbyggnadens etapper

1. Mellstarondellen-Norr Amsberg (pågår)
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås

Trafikstörningar

 • Montering av vägräcken pågår sträckan Mellsta rondellen-Dalälven. Kör försiktigt förbi arbetsområdet!
 • Den södra utfarten från väg 905 till E16 är stängd för biltrafik. Följ skyltning på plats. Gång- och cykeltrafik kan passera.
 • Mellstavägen, parallellt med E16, är avstängd fram till campingen. Gång- och cykel kommer förbi. Följ anvisning på plats.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Byggnation etapp 1 2021-2023

2 Granskning av vägplan, etapp 2 Hösten 2021

3 Granskning av vägplan, etapp 3 Våren 2022

4 Fastställelseprövning, etapp 2-3 Våren 2022

Nyheter

Översiktskarta, etapp 1

 Karta över åtgärder för etapp 1

Översiktskarta, etapp 1-3

Bild av projektets samtliga etapper

Frågor och svar

Det är många faktorer att väga in när man analyserar trafikbuller. För att få en heltäckande bild används två mått: dygnsmedelvärde och maximalnivå. Den ekvivalenta nivån (dygnsmedelvärdet) är medelvärdet av trafikbullret under ett normalt dygn. Maximalnivån anger den högsta ljudnivån när ett fordon passerar.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med buller

Där mark måste tas i anspråk med vägrätt, för den allmänna vägen och dess anläggning (dvs. även säkerhetszon och bullervall mm), kommer Trafikverket att betala ersättning för den mark som behövs för väganläggningen.

Marken tillhör fortfarande fastigheten, men Trafikverket betalar samma ersättning som om fastighetsdelen hade avskilts från fastigheten. Marken tas i anspråk med vägrätt när vägplanen har vunnit laga kraft, vägområdet stakats ut på marken och vägarbetet påbörjats.

Ersättningen för marken kan betalas senare; värdet av marken ska först bedömas och ibland kan det vara bra att vänta så att man ser vilka skador som vägbygget orsakat och som därmed ska ersättas. Trafikverkets markförhandlare kommer att kontakta varje fastighetsägare angående ersättningen. För ersättningsvägar kommer frågor om mark och ersättning hanteras av Lantmäteriet i en anläggningsförrättning. Lantmäteriet kallar berörda fastighetsägare till sammanträde.

Vägrätt

Vägrätt är en rätt för väghållaren att använda mark som behövs för en väg. Vägrätt är alltså en typ av nyttjanderätt. Marken tillhör fortfarande den fastighet där vägen finns, inga fastighetsgränser ändras. Vägrätten ger väghållaren rätt att helt bestämma över marken inom vägområdet och ta till vara det som finns där, t.ex. grus, matjord m.m.

 

 1. Hur bestäms sträckningen på en ersättningsväg?
  I vägplanen ges endast förslag på sträckning som redovisas på illustrationskartan. Beslut om sträckning sker genom lantmäteriförrättning.
 2. Vem bekostar lantmäteriförrättningen av ersättningsvägen?
  Trafikverket står för kostnaden för lantmäteriförrättningen.
 3. Vem står för framtida drift och underhåll av ersättningsvägen?
  Det är delägande fastigheter i vägföreningen som står för drift och underhåll av ersättningsvägen.

 4. Vem bygger ersättningsvägen?
  Det gör Trafikverket.

Kontakt

Patrick Svärd

Telefon: +46 10-123 64 04

Marcus Lindahl

Telefon: +46 10-123 63 19

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Patrick Svärd
Kommunikatör
Camilla Larsson