Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Tillägg till fastställd vägplan

Vi gör ett tillägg till fastställd vägplan genom ändringar av vägområdet enligt plankartor.

Vägplanen för projektet är indelad i tre etapper och alla tre vann laga kraft 2018. Byggstart planeras till våren 2023. När vi bygger får bara oväsentliga avvikelser finnas. Alla avvikelser hanteras genom beslut om tillägg till vägplan.

Vi har nu gjort ett sådant tillägg till vägplanen där man redan i projekteringen sett behov av att justera vägområdet. Plankartor visar ändringarna, ihop med tidigare beslutade intrång. Plankartorna hittar du via Dokument men även via länken nedan. Där hittar du även underrättelsen som ligger till grund för beslutet.

I övriga delar gäller den fastställda vägplanen.

Ändringar som ingår i tillägget

  • Justering av profil med syfte att minimera massöverskott på sträckan.
  • Justering av över- och underbyggnad med syfte att uppnå en god bärighet.
  • Justering av avvattningslösningar vilket är en konsekvens av justering av över- och underbyggnad.
  • Utökning av säkerhetszon vilket syftar till att öka sikt samt minimera trafikstörningar på grund av nedfallna träd, dessutom skyddar det vägens bärighet och avvattningslösning.
  • Förändringen anses inte medföra några konsekvenser för vare sig allmänna eller enskilda intressen utöver det markintrång som krävs. Anpassningar till infarter bedöms kunna göras på plats på ett flertal ställen.
  • Samråd med berörda fastighetsägare har skett i de fall där bedömningen har behövt utretts särskilt, exempelvis när det avsett intrång på bostadstomter eller åkermark.

Du som blir direkt berörd av detta informeras via brev.

Länk till Plankartor som visar ändringar av vägområdet