Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Nu är vägen mellan Östra Tandö och Bu klar efter stor upprustning

Nu är upprustningen av vägen klar. Sträckan har blivit bredare, rakare och fått säkrare korsningar samt nya gång- och cykelvägar. Ett flertal miljöåtgärder har gjorts för att djur ska kunna leva vidare i närområdet.

Tidigare var väg 66 mellan Östra Tandö och Bu smal och sikten dålig vid flera backkrön och det fanns flera snäva kurvor. Det fanns också flera korsningar och många direktutfarter från fastigheter. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten har vi nu utfört ett antal åtgärder. Förutom upprustning av 4,5 kilometer av befintlig väg så har vi även byggt:

  • ny sträcka på cirka 2,5 kilometer med bättre sikt och färre direktutfarter
  • nya gång- och cykelvägar och två nya gång- och cykelportar i betong i Östra Lillmon samt i Bu för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.
  • två pumpstationer för avvattning vid de nya gång- och cykelportarna
  • två rörbroar som leder bort vatten i bäckarna vid Oforsvallabäcken och Buvallabäcken
  • fyra nya säkrare korsningar med refuger och vänstersvängfält.

Utöver detta har ett stort antal direktutfarter från vägen stängts för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten på vägsträckan.

Miljöåtgärder längs sträckan

Vi har utfört flera miljöåtgärder längs sträckan för att djur ska kunna leva vidare i området.

Grodhotell

Vi har byggt en groddamm till grodor i området längs sträckan. Groddammen är ett befintligt dike som har breddats och fördjupats, med sluttande kanter för att passa grodorna bättre.

Det har även byggts en övervintringsplats för grodorna, även kallat grodhotell. Det är en grop på 2x2 meter ner till tjälfritt som har fyllts med rundade naturstenar samt lövkompost och lövved. Norra delen av markytan har täckts med jord för att isolera och den södra delen med stenar som blir varma av solen.

Faunapassager

För att skydda uttrar och andra medelstora däggdjur finns det nu två torrtrummor eller så kallade faunapassager på vardera sidan om bron vid Oforsvallabäcken. Dessa leder djurlivet under vägbanan för att undvika kollisioner mellan djur och fordon. Trummorna är 17 meter långa och har en diameter på 80 cm. Vid varje trumöppning har det placerats stenar för att locka bland annat uttrar till passagen.

Sandblottor

Vi har skapat öppna sandmiljöer, så kallade sandblottor. Idag råder det brist på miljöer med blottad sand i landskapet. Det finns en mångfald av arter som lever i sandmiljöer, exempelvis insekter som gräver gångar i sanden där de lägger ägg. Olika arter av skalbaggar och steklar är vanligast bland de insekter som använder denna miljö.

Film om vilka åtgärder som har gjorts

I höst kommer det att finnas tillfälle att se en film om vilka åtgärder som har gjorts längs sträckan. Mer information om detta kommer framöver.

Bilder från sträckan