Logga in
Logga in

Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka Järnvägsplanen för en ny Bergslagsbana antas medföra betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har nu gjort sin bedömning av Trafikverkets förslag till järnvägsplan för ny Bergslagsbana och beslutat att åtgärderna antas medföra betydande miljöpåverkan.

Nu har Länsstyrelsens yttrande kommit för Trafikverkets förslag till järnvägsplan för ny Bergslagsbana mellan Gävle Västra–Forsbacka. Målsättningen är att förbättra kvalitén för näringslivets transporter och ge ökade förutsättningar för arbets- och studiependling på sträckan. Bergslagsbanan har idag brister mellan Gävle–Borlänge, sett till kapacitet och i användbarhet med anledning av utvecklingen av Ostkustbanan genom Gävle.

Länsstyrelsen kan konstatera att föreslagna åtgärder omfattas av 6 § punkt 8 MBF och därför ska antas medföra betydande miljöpåverkan eftersom det nya järnvägsspåret är avsett för fjärrtrafik och omfattar minst fem kilometer. Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 4 § första stycket lag (1995:1649) om byggande av järnväg (LBJ).

Varför betydande miljöpåverkan?

Då åtgärden i järnvägsplanen utgör mer än fem kilometer nysträckning, har Länsstyrelsen beslutat att den föreslagna åtgärden antas medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 6 § punkt 8 ”järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik”.