Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Nu är vägplanen för E4 Kongberget–Gnarp fastställd

Trafikverket har nu fastställt vägplanen för projektet och fastställelsebeslutet kan överklagas till och med den 16 april 2024.

Trafikverket har beslutat att fastställa vägplanen för E4 Kongberget–Gnarp och fastställelsebeslutet kan överklagas till och med den 16 april. Om inget överklagande sker vinner planen laga kraft och Trafikverket kan gå vidare med planering och projektering inför byggstart.

– Projektet har pågått länge och en förbättring av trafiksäkerheten på sträckan är angelägen, så det här är en viktig milstolpe som nu passerats, säger Kerstin Holmgren, Trafikverkets projektledare.

Planerade åtgärder

På sträckan Kongberget–Gnarp anläggs E4 i ny sträckning, från befintlig 2+1 väg söder om Vattrång till Gnarp där den ansluter till befintlig 2+1 väg. Sträckan är cirka 22 kilometer lång. Vägen byggs som mötesfri 2+1 väg med 2+2 på kortare sträckor (Bro över Vattrångsån och Harmångers dalgång). Långsamtgående fordon samt gående och cyklister kommer inte att tillåtas på den nya vägen. Projektet innehåller sex trafikplatser och 18 stycken broar.

Vid Harmånger ska vattenskyddsåtgärder utföras vid passagen genom vattenskyddsområdet. Det kommer att finnas viltstängsel längs hela sträckan samt planskilda passager för vilt och friluftsliv. Uthopp för vilt anläggs på strategiska platser.

I Gnarp kommer den statliga parallella väg 765 (Ängebyvägen) att förses med en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbana byggs också vid trafikplatserna i Gnarp. Vid den nya trafikplatsen i Jättendal anläggs en pendlarparkering och busshållplatser.

Bakgrund

Längs E4 mellan Stockholm och Sundsvall är det numera bara sträckan Kongberget–Gnarp som inte är ombyggd till en mötesseparerad väg. Myndigheten Juridik och planprövning har granskat förslaget till vägplan och fastställt att den är korrekt hanterad.

En fastställelseprövning görs för att bedöma vägplanens påverkan på miljö, hälsa och intrång. Kommer man fram till att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen så fastställs den. En fastställd plan kan överklagas. Om inget överklagande inkommer inom överklagandetiden vinner planen laga kraft och Trafikverket kan gå vidare med planeringen.

Byggstart tidigast 2028. Byggnationen tar fyra till fem år.