Logga in
Logga in

Gävleborg Gävle hamnspår, direktanslutning Ostkustbanan söderut

Trafikverket arbetar för att möjliggöra en kapacitetsökning hos Gävle hamn genom en direktansluten järnväg söderut på Ostkustbanan.

Vad?

Ny direktansluten järnväg för södergående tåg som sammankopplar Gävle C med Gävle hamn.

Varför?

Vi ska öka kapaciteten till/från Gävle hamn med en direktansluten järnväg söderut.

Nuläge

Vi utreder ytterligare alternativ. Ny tidplan presenteras hösten 2024.

Om projektet

Gävle hamn är i ett expansivt skede och ser en framtida ökning av sina tågtransporter. Dagens tåglösning till och från hamnen har både bristande utformning och logistik där all tågtrafik först måste passera en hårt belastad godsbangård. Trafikverket planerar för ökad kapacitet genom en direktansluten järnväg söderut på Ostkustbanan. Befintlig spårdragning mellan godsbangården och Gävle Strand kommer då att behöva rivas för att ge plats åt en ny lösning.

Projektet är en del i en helhetslösning för smidigare och miljövänligare godstransporter till Gävle hamn, för att minska CO2-utsläpp och buller samt kostnader för alla godskunder. 

Karta planerad järnvägssträckning

Järnvägssträckningen är preliminär och fastställs först när projekteringen är klar.

Angränsande projekt

Projektet ger påverkan för angränsande projekt och detaljplaner som hanteras i egna planeringsprocesser.

Fastigheter som påverkas

För att möjliggöra byggnationen av det nya järnvägsspåret kommer flera idag bebyggda fastigheter helt eller delvis att lösas in. På dessa fastigheter finns byggnader som kommer att behöva rivas liksom verksamheter där hyresgäster behöver flytta. Vi för kontinuerlig dialog och samråd med berörda där alla kan lämna synpunkter.
Använd gärna vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Tidplan

Det tar många år från planering till byggnation men ju tidigare vi får in synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. I tidplanen kan du se när du kan påverka.

Samrådshandling är den status järnvägsplanen har vid framtagning av ett planförslag avseende utformningen av järnvägsanläggningen och nödvändiga åtgärder. I det skedet kommer fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda att erbjudas ett samrådsmöte på orten. Även allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Du kan lämna synpunkter och information till oss under hela processen. Använd gärna vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Synpunkter och yttranden sammanfattas i en samrådsredogörelsen. I de fall en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram skickas planförlag och miljökonsekvensbekrivning samt samrådsredogörelsen in till länsstyrelsen med begäran om godkännande. Ett godkännande innebär att länsstyrelsen anser att handlingen har tillräcklig kvalitet.

Planförslaget sammanställs i en granskningshandling som ställs ut för granskning. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov arbetas därefter revideringar in i planförslaget.

Lämna gärna dina synpunkter i vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och länsstyrelsen ska yttra sig över planen. Därefter skickas planen för fastställelseprövning. Där sker en bedömning av hur avvägningar har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen som berörs av järnvägsprojektet och hur det stämmer överens med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras utan att det uppstår oskäliga kostnader. Även den formella hanteringen av planen bedöms.

Ett fastställelsebeslut kan överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och den som beslutet angår har rätt att överklaga. Järnvägen får börja byggas först sedan järnvägsplanen vunnit lagakraft.

Efter att järnvägsplanen blivit fastställd och inga överklaganden inkommit vinner planen laga kraft. Järnvägen får börja byggas först sedan järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Byggnation av den nya järnvägen.

Kontakt

Mark Jones

Projektledare

Adam Ström

Markförhandlare

Telefon: 010-123 79 27