Logga in
Logga in

Gävle hamnspår, direktanslutning Ostkustbanan söderut Vårens fältundersökningar startar i slutet av mars för Gävle hamn–Gävle C

Vi kommer från slutet av mars och hela april att starta inventeringar och markundersökningar på sträckan Gävle hamn–Gävle C. Undersökningar som behövs för framtagande av en järnvägsplan.

Inventeringarna avser byggnader för bostad, skola, kontor och hotell som ska dokumenteras och fotograferas. Vi behöver information om vilken typ av fasad (vägg, fönster och tilluftsventiler) byggnaderna har liksom placering och utformning av uteplatser.

Markundersökningar, både gegeotekniska undersökningar och borrprovtagningar, behövs inför kommande projekteringar. All undersökning och inventering sker utomhus och vi nyttjar befintliga vägar så långt det är möjligt.

Det är många fastigheter som ska besökas och vi kan inte säga någon exakt tidpunkt eller dag för de olika fastigheterna, men alla som berörs av arbetet har blivit kontaktade innan. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikverket och upphandlad konsult har enligt 3 kap 1§ Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till fastighet för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av järnväg.