Logga in
Logga in

Gävleborg Järnvägsplan, delen Tolvforsskogen–Kringlan

Järnvägsplanen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan mellan Tolvforsskogen–Kringlan (Axmartavlan). Norra Stambanan samförläggs med Ostkustbanan.

Vad?

Järnvägsplan för nytt dubbelspår delen Tolvforsskogen-Kringlan (Axmartavlan).

Varför?

Målsättningen är att Ostkustbanan genom god tillgänglighet och tillförlitliga transporter ska bli det bästa transportalternativet i framtiden.

Nuläge

Planering och projektering.

Inbjudan till samråd för nytt dubbelspår för Ostkustbanan mellan Tolvforsskogen–Kringlan

Vi planerar att bygga ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan mellan Tolvforsskogen–Kringlan samt indragning av väg från allmänt underhåll. Indragningen avser en mindre del av befintligt vägområde för väg 574 Råhällavägen vid Hagsta och väg 583 Hamrångevägen söder om Axmartavlan.

Samrådet omfattar ett 3,5 mil långt dubbelspår från Tolvforsskogen, strax väster om E4 i höjd med Trafikplats Gävle Norra, till driftplats Kringlan (Axmartavlan). Norra stambanan får också nytt läge ut ur Gävle och samförläggs med Ostkustbanan. Söder om Testeboån ansluter Norra stambanan till befintligt spår.

Vi bjuder nu in till samrådsmöte på orten i form av öppet hus för att berätta mer om projektet och få veta vad du tycker. Välkommen!

Samrådstid: 13 april – 10 maj 2024

Öppet hus

 • Onsdag 24 april, ERP Monitor Arena, kl 17-20, presentation kl 17.30
 • Torsdag 25 april, Bergby skola, kl 18-20, presentation kl 18.30

Plats för handlingar

 • Trafikverkets reception, Redargatan 18, Gävle
 • Gävle kommun, Stadshuset, Drottninggatan 22, Gävle
 • Bergby bibliotek, Bergbyvägen 10, Bergby
 • Här på webben under handlingar, se länk nedan

Synpunkter

Lämna dina synpunkter i vår samrådsportal eller mejla investeringsprojekt@trafikverket.se eller skicka brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 10 maj 2024. Ange diarienummer TRV 2020/129921

Information

Järnvägsplanen berör markavvattningsföretagen Axmardikningen dikesföretag, Häckelsängsbäcken, Nedre Häckelsängsbäcken uppgrävning, Bergs by dikningsföretag, Fallröjningen frostföretag, Ångertjärn sf, Åbyggebydikningen, Åbyggeby tf, Sätra m fl df,
Lexedikningen nr 3, Skarvsjösänkningen och Bäckebrobäcken tf med okänd förvaltning.

Järnvägsplanen berör samfälligheterna Hamrånge-Berg s:2, Norra Åbyggeby s:9 och Sjökalla s:6 som har ofullständig eller outredd delägarkrets. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till samråd genom denna annons.

Om projektet

Järnvägsplanen för Tolvforsskogen–Kringlan omfattar ett helt nytt dubbelspår för Ostkustbanan, i ny sträckning norrut väster om E4. Norra Stambanan får också ett nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. Planen som omfattar ca 3,5 mil järnväg tar vid där järnvägsplanen för Gävle C–Tolvforsskogen slutar.

Grundförutsättningen för nydragning av järnväg är att den ska ges ett sådant läge och utformas på ett sådant sätt att ändamålet uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet till en skälig kostnad.

Planering och projektering

Järnvägsplanen beskriver hela järnvägsanläggningen med dess markbehov och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. Planering och projektering av den nya järnvägen sker i samråd med berörda; allmänhet, mark- och fastighetsägare, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. 

Samråd

Under samrådstiden utformas planförslaget och samråd sker med berörda. Samråd sker löpande för att samla in kunskap och informera om projektet. Samrådsmöten är planerade våren 2024 där järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och samrådskartor presenteras.

När kan du påverka?

Under planläggningen av delen Tolvforsskogen–Kringlan anordnar vi samrådstillfällen då alla som berörs av projektet bjuds in. Även om det tar många år från att planeringen börjat tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får veta dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen.

Bakgrund

 • Förstudie dubbelspår Gävle–Sundsvall färdigställdes 2010
 • Samråd med allmänheten både 2009 och 2010 i respektive kommun
 • Beslut om betydande miljöpåverkan 2010
 • Två lokaliseringsalternativ; dubbelspår i ny sträckning (västligt alternativ) eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ)
 • Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ 2016
 • Ställningstagande västligt alternativ 2019
 • En linjestudie genomfördes 2020, delen från regionaltågsstation Gävle Västra till Kringlan

Nyhet

Tidplan

Det tar många år från planering till byggande men ju tidigare vi får dina synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samråd om järnvägsplan för nytt dubbelspår Ostkustbanan, delen Tolvforsskogen–Kringlan (väster om E4 norr om trafikplats Gävle Norra). Samrådshandling med planförslag och utkast till MKB tillgängliggörs med möjlighet att lämna synpunkter. 

Gäller järnvägsplanen för Tolvforsskogen-Kringlan

3 Granskning av järnvägsplan Våren 2025

4 Fastställelseprövning 2026

Kontakt

Adam Larsson

Projektledare

Telefon: 010-123 06 22

Christian Eriksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 77 53