Logga in
Logga in

Gävleborg Järnvägsplan, delen Tolvforsskogen–Kringlan

Järnvägsplanen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan mellan Tolvforsskogen–Kringlan (Axmartavlan). Norra Stambanan samförläggs med Ostkustbanan.

Vad?

Järnvägsplan för nytt dubbelspår delen Tolvforsskogen-Kringlan (Axmartavlan).

Varför?

Målsättningen är att Ostkustbanan genom god tillgänglighet och tillförlitliga transporter ska bli det bästa transportalternativet i framtiden.

Nuläge

Planering och projektering.

Om projektet

Järnvägsplanen för Tolvforsskogen–Kringlan omfattar ett helt nytt dubbelspår för Ostkustbanan, i ny sträckning norrut väster om E4. Norra Stambanan får också ett nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. Planen som omfattar ca 4 mil järnväg tar vid där järnvägsplanen för Gävle C-Tolvforsskogen slutar.

Grundförutsättningen för nydragning av järnväg är att den ska ges ett sådant läge och utformas på ett sådant sätt att ändamålet uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet till en skälig kostnad.

Planering och projektering

Järnvägsplanen beskriver hela järnvägsanläggningen med dess markbehov och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. Planering och projektering av den nya järnvägen sker i samråd med berörda; allmänhet, mark- och fastighetsägare, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. 

Samråd

Under samrådstiden utformas planförslaget och samråd sker med berörda. Samråd sker löpande för att samla in kunskap och informera om projektet. Samrådsmöten planeras till våren 2024 där järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och plankartor presenteras.

När kan du påverka?

Under planläggningen av delen Tolvforsskogen–Kringlan anordnar vi samrådstillfällen då alla som berörs av projektet bjuds in. Även om det tar många år från att planeringen börjat tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får veta dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen. Använd länken för att komma till vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Bakgrund

  • Förstudie dubbelspår Gävle–Sundsvall färdigställdes 2010
  • Samråd med allmänheten både 2009 och 2010 i respektive kommun
  • Beslut om betydande miljöpåverkan 2010
  • Två lokaliseringsalternativ; dubbelspår i ny sträckning (västligt alternativ) eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ)
  • Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ 2016
  • Ställningstagande västligt alternativ 2019
  • En linjestudie genomfördes 2020, delen från regionaltågsstation Gävle Västra till Kringlan

Nyhet

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Planering och utredning 2022-2024

2 Samrådsmöten Våren 2024

Gäller järnvägsplanen för Tolvforsskogen-Kringlan

4 Granskning av järnvägsplan Våren 2025

5 Fastställelseprövning 2026

Kontakt

Adam Larsson

Projektledare

Telefon: 010-123 06 22

Oskar Melin

Fastighetsansvarig

Telefon: 010-123 24 04