Logga in
Logga in
Tre nya vägtrummor är nu på plats vid arbetet med att bygga mötesfri väg på väg 83 norr om Bollnäs. Foto: Stefan Bratt, Trafikverket

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder Nya vägtrummor på plats

Väg 83, norr om Bollnäs har nu fått tre nya vägtrummor. Men, samtidigt som trummorna lades på plats gjordes en mindre trevlig upptäckt av vägarbetarna då den gamla asfalten visade sig vara förorenad med stenkolstjära.

- Stenkolstjära är ett miljöfarligt ämne som blandades in i beläggningar, framförallt under 60-talet innan den negativa påverkan på miljön konstaterades och ämnet förbjöds. Det är alltså inte särskilt ovanligt att det påträffas beläggning som är förorenad med stenkolstjära när vi river upp asfalt som legat lång tid. För oss som beställare innebär det att dessa massor måste hanteras på ett särskilt sätt och transporteras till särskilt utpekade deponier, förklarar Trafikverkets projektledare, Jonas Blom.
Om hanteringen av de förorenade massorna kommer innebära någon försening för hela projektet är för tidigt att säga, säger Jonas Blom:
- Det kan komma att medföra en viss försening men samtidigt för vi en aktiv dialog med vår entreprenör NCC om hur vi ska kunna kompensera den tidsförskjutning som uppstått i och med att vi har tagit hand om de förorenade massorna. För entreprenörens del har detta helt klart medfört en del merarbete, vilket också medfört att tidplanen just nu är något förskjuten.

Mindre trafikproblem än väntat
Årets sportlovsveckor är över. Av den besvärliga trafiksituation som befarades uppstå när fjällresenärer skulle passera arbetsområdet i norra delen av Bollnäs blev det i stort sett inga mer omfattande störningar eller köbildningar.
- Det som NCC rapporterat till mig är att det inte har uppstått några stora trafikala bekymmer utan trafiken ser ut att ha flutit på bra. Däremot har entreprenören rapporterat in ett antal mindre angenäma incidenter då bilister faktiskt kört mot rött. Vid några tillfällen har också några vägarbetare upplevt direkt hotfulla situationer, vilket är helt förkastligt. Jag vill naturligtvis fortsätta att betona vikten av att alla bilister följer de regler och den skyltning som gäller men även respekterar och tar hänsyn till vägarbetarnas arbetsmiljö, säger Jonas Blom.
Närmast under kommande månader kommer arbetet att fokuseras på att lägga ner fler trummor samt även beställningen av den nya gång- och cykelbron över Röste å.