Logga in
Logga in

Väg 148 Lärbro Gång- och cykelväg Vi gör kompletterande markundersökningar i Lärbro

För att ta reda på mer om markförhållandena där vi ska bygga om vid väg 148 i Lärbo kommer vi borra i marken på ett antal platser intill vägen. Undersökningarna görs dagtid mellan 30 oktober och 3 november.

I samband med planeringen av ombyggnader av väg 148 i Lärbro undersöker vi markförhållandena där vi tänkt bygga. Vi borrar och tar prover med en borrbandvagn. Undersökningarna är en del av förberedelserna för bygget av en ny gång- och cykelväg, en ny gångväg och ombyggnad av korsningen med väg 149 samt vattenskyddsåtgärder. Vi ska bland annat ta reda på mer om grundvattnet och om det finns ämnen i marken som innebär miljörisker. Med hjälp av det vi får reda på, kan vi sedan planera för hur vi ska bygga på ett bra och säkert sätt. Undersökningarna görs dagtid mellan 30 oktober och 3 november av konsultföretaget WSP på uppdrag av Trafikverket.

Vi använder borrbandvagnar

Oftast kommer vi att använda en borrbandvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Undersökningarna görs i direkt anslutning till vägen.

På vissa platser gör vi återkommande mätningar

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör få sitta kvar en tid. Vi kan också komma att göra ytterligare markundersökningar i ett senare skede.

Hur påverkas jag som bor och vistas i området?

Du kommer att kunna se våra borrbandvagnar. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Markägare som är direkt berörda har fått separat information.