Logga in
Logga in

Väg 148 Lärbro Gång- och cykelväg Nu kan du läsa samrådsredogörelsen för väg 148 Lärbro

Under perioden 24 oktober–13 november 2022 genomförde vi ett samråd om vår planering av ombyggnader av väg 148 i Lärbro. Nu har vi sammanställt de synpunkter vi fått in tillsammans med våra svar i en samrådsredogörelse.

Här kan du läsa samrådsredogörelsen

Samrådsredogörelse väg 148, Lärbro, ny gång- och cykelväg, framkomlighet och grundvattenskydd (pdf, 1,5 MB)

Samrådsredogörelsen är en sammanställning av hur samrådsprocessen har gått till och vilka synpunkter som hittills kommit in från allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda. I redogörelserna svarar vi på de synpunkter som kommit in hittills fram till och med den 14 november 2022.

Dialogen är viktig – tack för att du engagerar dig!

Dialogen är en väsentlig del i vårt planeringsarbete när vi planerar vägåtgärder.

På sidan Dokument hittar du samrådsunderlaget och övrig dokumentation om projektet.

Vad innebär samråd?

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. När vi kommit vidare i planeringen av ombyggnaden av vägen tar vi kontakt och för dialog med berörda fastighetsägare och närboende, myndigheter, organisationer och allmänheten för att få in synpunkter på våra förslag. Förslagen presenteras i det vi kallar för samrådshandling. Det är viktigt att tänka på att handlingen inte är ett färdigt planförslag. Markanspråket som redovisas är preliminärt och utredningar som återstår kan innebära vissa justeringar.

Även om det tar flera år från det att vår planering börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till att vi ställer ut vägplanen för granskning. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.