Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Javisst, här kan du möta en arborist!

Under några veckor i januari och februari kommer en grupp arborister att fortsätta med veteranisering inom flera markområden i Onsala. Det skapar möjligheter för hackspettar att bygga nya boplatser.

Vi har tidigare berättat att vi genomför skyddsåtgärder för ett antal rödlistade arter innan den planerade nya Onsalavägen kan byggas. En viktig del av detta arbete är att skapa nya livsmiljöer för bland annat fåglar, grodor och fladdermöss. När det gäller fågelarterna mindre hackspett och gröngöling handlar det om exempelvis veteranisering av träd och uppläggning av faunadepåer. Veteranisering en naturvårdsmetod som gör att träden utvecklar egenskaper som förknippas med gamla träd. På så vis får träden liknande skador som de normalt får när de blir riktigt gamla. I naturen är det svampar, hackspettar, stormar, snö och trädfall som gör hål, bryter grenar och kapar toppar. På konstgjord väg skyndar vi på denna process. Resultatet blir håligheter och döda partier som ger förutsättningar för svampangrepp och för att larver och insekter ska trivas där. Det gillar den mindre hackspetten.

Vad gör arboristerna i skogen?

Det som arboristerna gör i vinter är att skapa habitat, det vill säga hemvisten, för den mindre hackspetten. Denna art, som är den minsta av Europas hackspettar, hackar ut nya bohål varje häckningssäsong. Det innebär att fåglarna behöver kontinuerlig tillgång av döda lövträdsstammar. Detta hjälper arboristerna till med genom ringbarkning och att kapa toppen på utvalda träd.

Röjning av gran – gynnar Onsalas lövskog

En annan viktig uppgift som arboristerna utför är röjning av granar. Både den minde hackspetten och gröngölingen lever i lövskog. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för dessa lövskogsarter avverkar vi gran i samma områden som vi har gjort veteranisering. Granen, som växer snabbt och tål skugga, kan utgöra ett hot mot hackspettarnas livsmiljö och barrträdet är inte ett naturligt inslag i kustnära delar av Halland. Genom att ta bort granen ökar andelen lövträd, ljusinsläppet blir bättre, äldre träd gynnas och man skapar ett mer varierat bestånd som är positivt för hackspettarna.

Så, möter du en grupp arborister, från Trädmästarna, när du är ute på din promenad vet du att de är där för skogens hackspettar.