Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Ny dom från Mark- och miljödomstolen har kommit. Och överklagats.

Nyligen kom en dom från Mark- och miljödomstolen avseende länsstyrelsens överklagade beslut om att bevilja Trafikverket dispens för en mängd olika arter. Även den senaste domen har överklagats.

I juni 2022 beviljade länsstyrelsen dispens för ett stort antal arter för att Trafikverket ska kunna bygga den nya Onsalavägen. Denna dispens överklagades av fyra föreningar (Värna Onsala, Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, Göteborgs Ornitologiska förening och BirdLife Sverige) till Mark- och miljödomstolen (MMD). Nu har Trafikverket tagit emot domen från MMD och sammanfattningsvis är det några viktiga saker vi vill lyfta fram:

  • MMD instämmer i Länsstyrelsens bedömning att det finns skäl för dispens. Domstolen håller med att det inte finns någon annan lämplig lösning och att trafiksäkerhet är ett sådant skäl som avses med allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
  • Vidare håller domstolen med om att dispensen inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för samtliga redovisade arter utom för gröngöling och mindre hackspett.
  • Mark- och miljödomstolen avslår alla överklaganden förutom för de sistnämnda – gröngöling och mindre hackspett.
  • Vad gäller arterna gröngöling och mindre hackspett återförvisar MMD målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av dispensansökan beträffande dessa arter. Domstolen anser att Trafikverket bör ges möjlighet att komplettera utredningen beträffande gröngöling och mindre hackspett. Därefter ska länsstyrelsen på nytt pröva dispensansökan för de båda arterna. Det handlar om att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus hos arternas bestånd, i deras naturliga utbredningsområde, och att detta inte försvåras av det planerade vägbygget.

Vad händer nu?

Den dom som kom från Mark- och miljödomstolen har överklagats av motparten till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det som sker nu under de närmaste månaderna är att MÖD kommer att besluta om de avser att ge prövningstillstånd eller inte. Om domstolen inte medger prövningstillstånd så vinner Mark- och miljödomstolens dom laga kraft – och länsstyrelsen fortsätter att handlägga Trafikverkets dispensansökan för gröngöling och mindre hackspett. Fortsättning i detta mål lär komma…