Logga in
Logga in
Foto: Gert Olsson

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Det våras för nya Onsalavägen: länsstyrelsen har beviljat dispens för hackspettar

Nu har beslutet kommit att länsstyrelsen beviljar dispens för de två fågelarterna gröngöling och mindre hackspett. Det innebär att Trafikverket är ännu ett steg närmare byggstart för den nya Onsalavägen.

Det var i januari 2024 som Mark- och miljööverdomstolen beslutade om att inte ge prövningstillstånd i det mål som handlade om länsstyrelsens beviljade dispens för en mängd olika arter. Det innebar att domstolen avslog alla överklaganden förutom de två som avsåg fågelarterna gröngöling och mindre hackspett. Dessa två fågelarter återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av dispensansökan – och Trafikverket gavs möjlighet att komplettera utredningen inför fortsatt prövning av Länsstyrelsen.

I februari kompletterade Trafikverket sin ansökan vad gäller de två hackspettarternas utbredning i inventeringsområdet och hur det kan påverkas av ett framtida vägbygge. Den 8 april kom länsstyrelsens beslut om att bevilja dispens för dessa två arter.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen anser att Trafikverkets bedömningar i det kompletterande underlaget är välgrundat – och att de kompletterande slutsatserna kring påverkan på bevarandestatus för lokal respektive regional population, för både mindre hackspett och gröngöling, förefaller rimliga. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att åtgärderna inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arternas bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Därmed är det återstående kravet i artskyddsförordningens 14 § p. 2 uppfyllt, vilket krävdes för att dispens ska kunna ges.

Du kan läsa länsstyrelsens beslut i sin helhet här.