Logga in
Logga in

Buller och miljö

Byggbuller upplever vi ofta som störande eftersom det är en onaturlig del i ljudlandskapet och som ofta kommer i intervaller. Det blir buller när vi bygger – men vi gör allt vi kan för att minska det.

I den miljödom Mark- och miljödomstolen fastställt för Varbergstunneln finns riktvärden för de arbeten vi gör som påverkar omgivningen. Ett sådant är bullrande arbeten. 

Riktvärdena i miljödomen är fastställda som ljudnivå i decibel och värdena varierar beroende på tid på dygnet och typ av verksamhet. Till exempel är det hårdare krav för ljudnivån på kvällen och om det är känsliga verksamheter som skolor eller sjukhus i närheten av där vi bygger. Förutom miljödomen använder vi också Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Ibland får vi låta mer

Vi söker tillstånd för bullrande arbeten om vi inte klarar riktvärdet för ljudnivån inomhus helgfri måndag till fredag klockan 07.00–22.00. Tillståndet eller dispensen söker vi hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun.

Andra avvikelser får ske om det finns särskilda skäl och vi har fått tillsynsmyndighetens godkännande.

Mätning och uppföljning

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar på husfasader och stomljudsmätning invändigt samt följer upp de störningsanmälningar vi får till projektet. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Trafikverket har också kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, som är tillsynsmyndighet, angående våra bullrande arbeten.

Begränsningar för bygget

Vi har gett entreprenören som bygger Varbergstunneln tydliga begränsningar kring bland annat bullernivå, grundvattensänkning, rörelser i marken och vibrationer. Entreprenören måste hålla våra restriktioner gnom att till exempel anpassa arbetstider, använda mindre sprängsalvor vid sprängning, komplettera tätningen av ett schakt eller sätta upp bullerskydd.

Tillfällig vistelse

Vi erbjuder tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

  • Fem dagar i sträck.
  • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om du före arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende är det när som helst möjligt att ändra sig medan arbetena pågår.

I de fall vi inte erbjuder tillfällig vistelse informerar vi närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller genom utskick. Information finns också på projektets webbsida.

Behöver du tillfällig vistelse? Kontakta projektet

Om du anser att du har rätt till tillfällig vistelse, men inte erbjudits detta, ska du i första hand vända dig till Trafikverket. Mejla till varbergstunneln@trafikverket.se och uppge adress och kontaktuppgifter.

Om du därefter inte är nöjd med den bedömning Trafikverket gjort kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Miljödom - riktvärden

Du som är intresserad kan läsa mer om bland annat riktvärden och ljudnivåer i miljödomen.

Kontakt

Varbergstunneln