Logga in
Logga in

Varbergstunneln Ansökan om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen

Det läcker in mer vatten i service- och tågtunneln än tidigare beräknats. Det beror på ökad sprickbildning i berget. Nu ansöker Trafikverket om utökat tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Det läcker in en större mängd vatten i tunnlarna än vad vi räknade med när vi gjorde den ursprungliga ansökan till mark- och miljödomstolen innan vi började bygga. Vi ansöker därför om ett utökat tillstånd för att leda bort mer grundvatten. Ansökan skickade vi in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 15 mars.

—En anledning till att det läcker in vatten är att de horisontella sprickzonerna i berget är större än vad vi bedömde innan vi började bygga. Vi märker att det tar tid och är komplicerat att täta, säger Johan Hjertström, Trafikverket och projektchef för Varbergstunneln.

Projektet genomför idag flera åtgärder för att komma till rätta med inläckaget i tunnlarna så som:

  • Fortsatt förinjektering. Täta bergsprickor med cement innan sprängning genomförs.
  • Efterinjekering. Täta bergsprickor med cement efter sprängning. 

—Vi önskar nu justera upp det tillstånd som mark- och miljödomstolen gav oss i tidigare miljödom. Vi måste få utökat tillstånd att leda bort en större mängd vatten annars ser vi att konsekvenserna blir väldigt stora för projektet i form av förlängd byggtid och högre kostnader, säger Johan Hjertström.

—Vi har idag inga sättningsskador i mark eller i byggnader på grund av inläckage. Vi har heller inte upptäckt några låga nivåer i grundvatten som har påverkat några byggnader, säger Johan Hjertström.

Vad händer nu?

Beslutet från Mark- och miljödomstolen kan ta tid, upp till 12 månader. Projektet kommer dock fortsätta följa upp omgivningspåverkan med mätningar och ovannämnda åtgärdsarbeten.

Det är cirka 220 meter kvar att bygga i tunneln.

—Det kan låta lite med tanke på att hela sträckan är 2,8 kilometer men det tar tid det här sista på grund av höga vattenflöden i tunneln. Vi har fortsatt komplicerade tekniska utmaningar på grund av extra arbete med efterinjekteringar, poängterar Johan Hjertström.

Påverkan på energibrunnar

Effektförlust i energikällor av olika slag, så som energibrunnar, kan påverkas när vi vill leda bort mer grundvatten.

—Det är runt 500 brunnar som berörs av grundvattenbortledning. Det är generellt en större risk ju närmare en brunn ligger tunnlarna. Dock kan det variera stort inom området beroende på de geologiska förhållandena, poängterar Johan Hjertström.

Fakta:

I november på vårt samråd med berörda fastighetsägare träffade vi fastighetsägare. De flesta frågor som kom då är just de om energibrunnar. Vi har svarat på frågorna och finns det ytterligare frågor kan du kontakta projektet de vanliga kontaktvägarna, varbergstunneln@trafikverket.se eller via telefon 0771-921 921 (öppet dygnet runt).

 

Ansökan utökat tillstånd vattenverksamhet

Under aktuella handlingar kan du läsa ansökan som vi skickade in till mark- och miljödomstolen 15 mars.