Logga in
Logga in

Jämtland Väg 662, Bonäshamn–Huså, förbättrad bärighet och framkomlighet

Vi förstärker väg 662, Bonäshamn–Huså för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen är i dag till övervägande delen en grusväg och det finns stora problem med tjälskador och bärighet.

Vad?

Förstärkningsåtgärder på väg 662, sträckan Bonäshamn–Huså.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.  

Om projektet

Väg 662 är en grusväg, förutom korta sträckor i Bonäshamn, som är belagda. Vägens bredd varierar mellan cirka fem och sju meter. Där vägen är smal är det svårt att hålla tillräcklig bredd vid exempelvis snöröjning. På andra ställen har vägen tryckts ut och blivit för bred, vilket i stället ger problem under barmarksperioden.

Som på alla grusvägar varierar ytskiktet med vädret och underhållsintervallet. Det innebär perioder med ojämn vägbana, damning, hal och slirig vägbana eller löst grus. Avvattningen av vägen fungerar dåligt, och det försämrar bärigheten. Det finns också dåligt fungerande diken på många ställen. Dessutom har vägen många långa raksträckor med skarpa backkrön.

Aktuellt

Förändrade ekonomiska förutsättningar för Jämtlands län

Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen har haft en hög upparbetningsgrad av budgeten för de pengar vi fått ur Regionala planen 2018-2021. För Jämtlands län innebär detta en minskad budget mellan åren 2022-2025. Det innebär att flera pågående projekt kommer att behövas flyttas fram och få nya projekt kan genomföras mellan dessa år. Förstärkningsåtgärder på väg 662, sträckan Bonäshamn–Huså, får en framflyttad byggstart till år 2027.

Kontakt hänvisas till Region Jämtland Härjedalen, Jennie Söderberg. 

Tidsplan

1 Samråd jan 2021–dec 2021

2 Granskning av vägplan 27 juni–12 augusti 2022

3 Beräknad byggstart preliminärt 2027

Kontakt

Malin Larsson

Telefon: +46 10-123 61 58

Bertil Jansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 96

Jennie Söderberg

Region Jämtland Härjedalen