Logga in
Logga in

Väg 662 Bonäshamn-Huså i Åre kommun närmare ett stort lyft

Vi går nu vidare med planerade förbättringar för väg 662 mellan Bonäshamn och Huså. Trafiksäkerheten och framkomligheten ska ökas. Finansieringen är nu klar och arbetet kan fortsätta framåt mot planerad byggstart 2027.

Vägen mellan Bonäshamn och Huså är idag en grusväg, som kommer att beläggas. Bärigheten ska stärkas så att vägen uppnår Bk4. vilket gör att vägen kan trafikeras av tunga fordon året om.

Vägen är cirka 16 kilometer lång med många långa raksträckor och skarpa backkrön. Vägbredden varierar mellan 5 och 7 meter.

Väg 662 är en viktig transportled för tung trafik och turisttrafik men vägens dåliga skick med bärighetsproblem och tjälskador motiverar att åtgärder för vägen behöver vidtas.

Nu har Trafikverket och Region Jämtland beslutat att avsätta mer medel för ombyggnation av väg 662 Bonäshamn-Huså under åren 2027 till 2030.

Det här är ett intressant och roligt projekt som ska förbättra bärigheten på väg 662 för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kommer bland annat att gynna turister och skogsnäringen, säger Malin Larsson, Trafikverkets projektledare.

Projektets syfte och mål

Projektets syfte är att förbättra bärigheten på väg 662 för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet till Huså och kringliggande byar.

  • För att säkra bärigheten och stabiliteten ska Trafikverket byta ut en mängd vägtrummor, gräva ur och göra en jämnare profil på vägen.
  • Den belagda vägen ska uppnå en enhetlig vägbredd om 5,5 meter.
  • Intrång i Natura 2000-området och övriga riksintressen ska så långt som möjligt undvikas.
  • Undvika eller minimera negativ påverkan på skyddsvärd natur-, kultur - och vattenmiljö.

Vad händer nu?

Trafikverket har begärt Länsstyrelsens godkännande av vägplanen och kan förhoppningsvis lämna vägplanen för fastställelse våren 2024.

2025 påbörjas bygghandling och därefter upphandlingsförfarande för att Trafikverket ska få fram en entreprenör till 2027.

Bakgrund

Trafikverket arbetade 2021 och 2022 med att ta fram en vägplan för ombyggnad av väg 662 mellan Bonäshamn och Huså. Under arbetet visade det sig att det behövdes större åtgärder än vad Trafikverket och Region Jämtland budgeterat för så vägplanen kunde inte färdigställas.

Kontakt

Malin Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 58