Logga in
Logga in

Tillsammans moderniserar och utvecklar vi järnvägen i norra Småland

Järnvägen söder om Jönköping möter inte behovet av varken person- eller godstrafik. Restiderna är långa och flera sträckor är inte elektrifierade. Trafikverket tar nu ett helhetsgrepp och rustar upp järnvägen i regionen.

Projekten ingår i en större upprustning av järnvägssystemet i norra Småland. Åtgärderna kommer tillsammans att skapa en modern och mer attraktiv järnväg med ökad robusthet.

 

För näringslivet

Vi utvecklar järnvägen i norra Småland för att möta näringslivets transportbehov – nu och i framtiden.

Sverige ska vara ett land där det ska vara smidigt för näringslivet att transportera varor och gods. God logistik kräver ett hållbart och attraktivt järnvägsnät. Genom ökad kapacitet och elektrifiering av järnvägen i norra Småland kommer vi kunna möjliggöra en överflyttning av fler transporter från väg till järnväg. Det ger bättre förutsättningar för järnvägstransporter till de tre logistikterminalerna i Nässjö-Gamlarp, Jönköping-Torsvik och Vaggeryd- Båramo, som alla ingår i Transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Genom en upprustning av järnvägen ges Jönköpingsregionen, som är en av landets mest betydande logistiknoder, förutsättningar för effektiva nationella och internationella järnvägstransporter.

För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas måste järnvägen moderniseras.  Utveckling av ny teknik skapar nya möjligheter för tågtrafiken. Genom att vi elektrifierar järnvägen mellan Jönköping/Nässjö-Värnamo ökar vi järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft som i sin tur medför betydande samhällsvinster och positiva effekter både utifrån ett ekonomiskt- och ekologiskt hållbart perspektiv.

För tillväxt

Ny och upprustad järnväg skapar möjligheter för ökad rörlighet, regional tillväxt, effektivare pendlingsmöjligheter samt större arbetsmarknadsregioner.

Vi bygger ut järnvägen för att göra Sverige närmare. Det ska vara smidigt och tryggt att resa mellan länets tre största städer. Med en helt ny järnväg mellan Byarum- Tenhult kommer restiden mellan Jönköping och Värnamo kunna understiga 50 minuter. Med konkurrenskraftiga restider ges bättre förutsättningar för både regional tillväxt, kompetensförsörjning och ökade pendlingsmöjligheter till både skola och arbete.

Ny järnväg bidrar till ökad pålitlighet och förbättrad punktlighet. Vi investerar i järnvägen för att det ska vara enkelt för fler människor att välja ett hållbart och klimatsmart resande.

För flexibilitet

En utveckling och modernisering av järnvägssystemet  skapar nya viktiga omledningsmöjligheter och möjliggör en ökad flexibilitet vid trafikstörningar.

Utvecklingen skapar förutsättningar för en mer robust trafik med tyngre och längre tåg och flera omledningsmöjligheter vid eventuella störningar, för såväl person- som godstrafik, på Södra stambanan, Kust till Kustbanan (Göteborg-Kalmar/Karlskrona) och Jönköpingsbanan. (Falköping-Nässjö)

Fler spår ger också minskad trängsel och ökade förutsättningar för effektivt underhåll av järnvägen.

För tillgänglighet

Regionala järnvägssatsningar leder till förbättrad tillgänglighet på längre stråk och skapar värde både ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Med en ny elektrifierad fordonsflotta och ny depå för Krösatågen möjliggörs en betydande uppgradering och utveckling av regionaltågstrafiken i flera län.

Genom en högkvalitativ kollektivtrafik ökar tillgängligheten och förbindelsen förbättras bland annat mellan länets tre akutsjukhus i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Genom järnvägsutbyggnaden knyter vi residensstäderna Jönköping och Växjö närmare varandra.

De samlade effekterna av åtgärderna innebär ett rejält lyft för regionens gods- och persontrafik.

Eftersom järnvägen i Sverige hänger samman kommer de regionala järnvägssatsningarna även bidra till bättre tillgänglighet i sydöstra Sverige.

Projekt som ingår i upprustningen

Vi bygger även en ny mötesstation Huskvarna- Tenhult och elektrifierar Vaggeryd-Torsvik.