Logga in
Logga in

Jönköping Byarum–Tenhult, ny järnväg

Den nya järnvägen skapar förutsättningar för arbets- och studiependling. Den ger möjligheter för godstrafik och stärker kapaciteten i järnvägsnätet. Restiden mellan Värnamo och Jönköping blir mindre än 50 minuter.

Vad?

Vi planerar för att bygga ny järnväg mellan Byarum och Tenhult

Varför?

För att skapa bättre förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter och minska restiden mellan Värnamo och Jönköping.

Nuläge

Lokaliseringsutredning är slutförd. Val av alternativ gjordes den 25 oktober 2023. Nu pågår arbete med upphandling av ny konsult för fortsatt arbete.

Kostnad

Omkring 2,2 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Om projektet

Med den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult blir restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo mer konkurrenskraftiga. Det medför bättre förutsättningar för tillväxt, kompetensförsörjning samt arbets- och studiependling. 

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Triangelspår placeras i både Byarum och Tenhult för att möjliggöra trafik åt båda hållen i respektive ort. Ett mötesspåret byggs i höjd med Södra Stigamo. Det skapar möjligheter för ytterligare flytt av godstrafik från väg till järnväg.

Ställningstagande för Alternativ Väst

Den 25 oktober 2023 gjorde Trafikverket sitt ställningstagande för val av lokalisering genom att förorda alternativ Väst. Genom att klicka på kartbilden nedan får du upp den i större format där du kan ser mer i detalj hur Alternativ Väst ser ut. Du kan läsa mer om ställningstagandet och underlaget för detta finns att läsa på Dokumentsidan.

Klicka här för att komma till dokumentsidan för Byarum-Tenhult.

Nyheter

En del i en stor upprustning av järnvägen i regionen

Projekt Byarum-Tenhult ingår i ett så kallat program som samlar ett flertal åtgärder. Syftet med åtgärderna är att skapa en bättre, mer robust och mer attraktiv järnväg i länet. Åtgärderna är gemensamt initierade av berörda kommuner, Region Jönköpings län/Jönköpings länstrafik och Trafikverket.
Här kan du läsa mer om upprustningen av järnvägen i regionen.

 

Tidplan

1 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning 2021–2023

2 Järnvägsplan del 2 - detaljutformning 2024–2028

3 Bygghandling 2027–2028

4 Produktion 2029–2033

Frågor och svar

Vad är nyttan med den nya järnvägen?

Den nya järnvägssträckan mellan Byarum och Tenhult ersätter en sträcka som inte kan rustas upp till den standard som behövs för en modern och funktionell järnväg. Ny järnväg bidrar till ökad pålitlighet och förbättrad punktlighet. Vi investerar i järnvägen för att det ska vara enkelt för fler människor att välja ett hållbart och klimatsmart resande.

Nysträckningen är en del i en större satsning på järnvägen i Jönköpings län som gör järnvägen bättre för både resande- och godstrafik. Satsningen på järnvägen i länet förbättrar pendlingsmöjligheterna mellan Värnamo och Jönköping genom att korta restiden till 50 minuter. Med konkurrenskraftiga restider ges bättre förutsättningar för både regional tillväxt, kompetensförsörjning och ökade pendlingsmöjligheter till både skola och arbete.

Godstrafiken får bättre förutsättningar med en modern och elektrifierad anläggning som möjliggör miljövänliga och effektiva transporter.

Eftersom järnvägen i Sverige hänger samman kommer de regionala järnvägssatsningarna även bidra till bättre tillgänglighet i sydöstra Sverige.

Kommer näringslivet ha nytta av den nya järnvägssträckan?

Ja. Den nya järnvägen kommer att öka näringslivets möjligheter till tillväxt och kompetensförsörjning genom att öka möjligheten till arbets- och studiependling.

Nysträckningen Byarum-Tenhult skapar också nya möjligheter för godstrafiken och har inga begränsningar avseende exempelvis lutningar. Utvecklingen skapar förutsättningar för en mer robust trafik med tyngre och längre tåg och flera omledningsmöjligheter vid eventuella störningar, för såväl person- som godstrafik. I anslutning till den nya järnvägen finns verksamhetsområdena Torsvik och Stigamo där ett stort antal aktörer har behov och intresse av att nyttja den nya järnvägssträckan och mötesspåret vid Stigamo.

Hur många stopp blir det på den nya banan och var kommer tågen att stanna?

I lokaliseringsutredningen har vi planerat för två stopp mellan Jönköping och Värnamo för att uppfylla restidsmålet på max 50 min.

Exakt vilka stopp det blir och hur många är det inte Trafikverket som styr över utan tågoperatörerna. Det kommer att vara möjligt att ha turer med både fler och färre stopp.

Hur lång tid tar tåget mellan Jönköping och Värnamo idag och hur lång tid kommer det ta när den nya järnvägen är färdigbyggd?

Idag tar tåget mellan 62-67 minuter. När den nya järnvägen har färdigställts, tillsammans med de övriga satsningarna med bland annat elektrifiering mellan Nässjö-Värnamo, ska det gå att trafikera sträckan på 50 minuter.

Varför är restidsmålet satt till 50 minuter?

Restidsmålet på 50 min sattes under arbetet med åtgärdsvalsstudien. Målet sattes av Trafikverket tillsammans med övriga deltagare (Värnamo kommun, Jönköpings kommun, Nässjö kommun,

Vaggeryds kommun, Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Godstransportrådet Småland). Målet är bland annat satt utifrån dagens restid och möjligheten att på ett rimligt vis uppnå målet.

Hur många reser med tåget idag och hur kommer resandet och trafikeringen att se ut i framtiden?

Trafikverket för inte statistik över resande utan det gör de som trafikerar järnvägen. Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner och Region Jönköpings län gjort bedömningen att järnvägen i länet behöver finnas kvar och förnyas.

Enligt prognosen för 2040 kommer 48 persontåg och 9 godståg per dygn att passera på sträckan Byarum-Tenhult. För persontåg medger denna trafik exempelvis halvtimmestrafik mellan Jönköping-Värnamo och Värnamo-Jönköping under 12 timmar av dygnet.

Kommer det att bli färre tåg mellan Nässjö och Jönköping när den nya järnvägen kopplas på i Tenhult?

Vi förbättrar kapaciteten på Jönköpingsbanan med ett nytt mötesspår i höjd med Tenhult. Det kommer att vara möjligt att köra halvtimmestrafik för persontåg till och från Nässjö med kortare restid samtidigt som det går halvtimmestrafik mellan Jönköping och Värnamo. I slutändan är det dock inte Trafikverket som styr över trafikupplägget utan det gör tågoperatörerna.

Kommer det att bli någon station för persontrafik vid Stigamo?

Nej, det finns inga sådana planer i dagsläget

Kommer sträckningen av den nya järnvägen orsaka buller för omgivningen?

Järnvägstrafik orsakar buller, men hur omgivningen kommer att påverkas är för tidigt att svara på. En del av vårt kommande arbete är att göra en bullerutredning. Om det finns risk att riktvärdena för buller överskrids utreds behov av bullerskyddsåtgärder. Vilka bullernivåer som den nya järnvägen kan medföra ingår som en av flera viktiga parametrar som vi beaktar under det fortsatta arbetet med järnvägens utformning.

Hur arbetar ni för att minska projektets klimatpåverkan?

I planeringen för ny järnväg Byarum-Tenhult arbetar vi aktivt med att minska projektets CO2-utsläpp. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska arbeta med att minska projektets klimatpåverkan genom att tex se över hur vi kan minska behovet av massförflyttning och undvika torvområden. I byggskedet kan det bland annat handla om att välja elektrifierade arbetsmaskiner och fossilfria drivmedel.

Kommer järnvägen orsaka vibrationsstörningar?

Ja, det kan bli aktuellt. En vibrationsutredning kommer göras under det fortsatta arbetet med planen.

Hur kommer allmänheten kunna passera den nya järnvägen på ett säkert sätt?

I det fortsatta arbetet kommer järnvägens påverkan på vägnät och trafikanter att utredas vidare. Vi kommer bygga den nya järnvägen utan plankorsningar, det vill säga man kommer bara kunna passera under eller över järnvägen. Exakt var dessa passager hamnar kommer vi att utreda när vi nu fortsätter med järnvägsplanen.

Vad händer med den äldre banan och hur påverkas de som reser till och från Tabergsdalen?

Tågen som idag går från Värnamo till Jönköping kommer att köra via den nya banan när den är färdig.

Det är i dagsläget inte slutligt bestämt vad som kommer hända med den gamla banan när den nya tagits i drift. Det är Länstrafikens uppdrag att anpassa sina trafikupplägg efter rätt förutsättningar för att ge goda möjligheter till kollektivt resande.

Hur stort område tar järnvägen i anspråk?

Järnvägens område kommer att variera och beror på flera faktorer. I skogsmark kommer en så kallad trädsäkringszon upprättas, den sträcker sig 20 meter ut på vardera sidan om spåret. I övrigt beror områdets storlek på exempelvis järnvägens bank eller skärning, behov av servicevägar längs med spåret, teknikbyggnader etc. Under det fortsatta arbetet med järnvägsplanen kommer vi att presentera förslag där detta framgår.

Kommer ni att behöva lösa in fastigheter?

En ny järnväg innebär intrång i olika former. Dels kommer fastigheter att bli direkt berörda när vi tar mark i anspråk för den nya järnvägen, dels kan de beröras av markintrång för att vi exempelvis behöver bygga om det kringliggande vägnätet. Mark som hamnar inom den blivande järnvägsfastigheten kommer att lösas in. Detta innebär generellt sett inte att hela fastigheten kommer att lösas in utan enbart den del som berörs av järnvägen. I vissa undantagsfall löser vi in hela fastigheter om skadan blir för stor. Mark som hamnar inom område för trädsäkring kommer att belastas med trädsäkringsservitut.

Mer information kring ersättningsregler finns att läsa i Väg eller järnväg på min mark – hur får jag ersättning? Du kan även titta på videon längre ned på denna sida.

Kommer företag och verksamheter som ligger längs den nya järnvägen behöva läggas ner?

När vi planerar för den nya järnvägen kommer vi ha dialog med alla som är berörda längs sträckan, både privatpersoner och företag. En viktig del i vårt arbete är att där så är möjligt anpassa vår anläggning för att minska de skador den orsakar. Det kan exempelvis handla om anpassning av järnvägens läge, placering av järnvägspassager, bygge av ersättningsvägar m.m.

Hur nära kan järnvägen hamna bostäder, vägar och andra befintligheter?

Järnvägens närhet till bostäder styrs av ett antal faktorer såsom elsäkerhet, buller, vibrationer, olycksrisker med mera. Exakt vilket avstånd som kan vara acceptabelt kan vi inte ange utan detta bedöms från fall till fall. Detsamma gäller för vägar och andra befintligheter.

Varför rustar ni inte bara upp den gamla järnvägen, Vaggerydsbanan?

Befintlig järnväg mellan Jönköping och Vaggeryd är byggd på 1890-talet. På sträckan mellan Månsarp och Jönköping har banan låg standard med bland annat branta lutningar och skarpa kurvor. Detta begränsar vilken hastighet tågen kan köra och hur långa och tunga godståg som kan trafikera banan. Detta är brister som är mycket svåra och kostsamma att bygga bort.

En elektrifiering och upprustning är möjlig men skulle få stora konsekvenser på befintligheter, i form av bebyggelse, byggnadsverk, fastigheter, plankorsningar m.m.

En elektrifiering och upprustning skulle dock inte åtgärda problematiken med de branta lutningarna i profil som den befintliga banan har och som begränsar tågvikten för godståg.

På vilka grunder har ni valt alternativ Väst?

Alternativ Väst och alternativ Öst-Väst är de alternativ som uppfyller ställda krav i högst grad. Trafikverkets samlade bedömning är dock att alternativ Väst är det mest fördelaktiga sett ur ett helhetsperspektiv.

Exempel på aspekter som gjort att vi valt att gå vidare med alternativ Väst är exempelvis byggbarhet, totalkostnad, möjligheten att samlokalisera infrastruktur och förordande från kommuner, länsstyrelsen och andra samrådsparter.

Trafikverkets fullständiga ställningstagande finns på projektets Dokumentsida

Hur tar ni hand om synpunkterna från allmänheten?

Vi läser alla synpunkter som vi får in. När vi arbetar med järnvägsplanen är synpunkterna en del som vi tar med i vårt sammanvägda förslag på hur den nya järnvägen ska utformas. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som kommit in och hur vi har hanterat dem.

Alla inkomna synpunkter är offentliga och kommer att registreras i diariet.

När blir det samrådsmöte?

Vi kommer att bjuda in till ett nytt samråd när vi har ett förslag på hur järnvägen ska se ut i den valda korridoren. Vi planerar för detta under 2026, mer information kommer när det börja närma sig.

Varför har projektet blivit dyrare och hur ska ni göra för att spara pengar?

Vi har mer kunskap idag än när projektet togs med i Nationell Plan 2022-2033. I och med att vi känner till mer om vad som kommer krävas i projektet kan vi också göra en bättre kostnadsuppskattning.

I vårt fortsatta arbete kommer vi att titta på alla möjligheter för att anläggningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Det kan till exempel handla om att förlägga järnvägen på ett sådant sätt att jord och bergmassor som uppkommer i området kan återanvändas, att optimera placering och utformning av broar och att uppmuntra innovation och kreativa lösningar från våra leverantörer.

Film om planeringsprocessen

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Film om ersättning för mark

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Kontakt

Carina Junefelt

projektchef

Telefon: +46 10-123 69 51

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44

Matilda Virefjäll

projektledare

Telefon: +46 10-123 23 47

Erik Staël von Holstein

projektledare

Telefon: +46 10-123 05 18