Logga in
Logga in

Jönköping Byarum-Tenhult, ny järnväg

Målet med projektet är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Vad?

Projektet omfattar ny järnväg mellan Byarum och Tenhult.

Varför?

För är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

WSP genomför en lokaliseringsutredning vilket innebär att de tar fram ett antal korridorer. Vi planerar för ett samråd vintern 2022/2023.

Om projektet

Aktuellt

Nu arbetar vi med att inventera natur- och kulturvärden samtidigt som vi gör geotekniska undersökningar. Ni som bor eller vistas i området kommer att märka en mindre aktivitet ute i terrängen.

Restider

Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Den nya järnvägssträckan innebär dock risk för intrångseffekter på närliggande naturreservat och riksintressen och kan eventuellt påverka biologisk mångfald, vilket kan vara negativt för den ekologiska hållbarheten.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Större karta, Byrum-Tenhult, utredningsområde

Byarum-Tenhult, karta för utredningsområde

Tidsplan

1 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning 2021–2023

2 Järnvägsplan del 2 2024–2028

3 Bygghandling 2027–2028

4 Produktion 2029–2033

Kontakt

Carina Junefelt

projektledare

Telefon: +46 10-123 69 51

Ludwig Gard

projektingenjör

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: 010-124 22 44