Logga in
Logga in

Jönköping Byarum-Tenhult, ny järnväg

Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Projektet möjliggör även nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar.

Vad?

Projektet omfattar Byarum -Tenhult, ny järnväg.

Varför?

För är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Nu är vi i ett senare skede i utredningen för lokalisering och har tagit fram fyra olika korridorer inom utredningsområdet. Ett beslut av vald korridor väntas ske hösten 2023.

Om projektet

Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter

från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Den nya järnvägssträckan innebär dock risk för intrångseffekter på närliggande naturreservat och riksintressen och kan eventuellt påverka biologisk mångfald, vilket kan vara negativt för den ekologiska hållbarheten.

Triangelspår placeras i Byarum och Tenhult där de möjliggör trafik åt båda hållen i respektive ort vilket utvecklar både gods- och persontransporter.

Mötesspåret blir i höjd med Södra Stigamo. Det skapar möjligheter för framtida satsningar genom ytterligare utökning av flytt för godstrafik från väg till järnväg.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Byarum-Tenhult, karta för utredningsområde

Ladda ner en större karta här!

De fyra korridorerna är:

  • Korridor väst - väster om Eckersholm-väster om Hult
  • Korridor öst - öster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor väst/öst - väster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor öst/väst - öster om Eckersholm-väster om Hult

Tidsplan

1 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning 2021–2023

2 Järnvägsplan del 2 2024–2028

3 Bygghandling 2027–2028

4 Produktion 2029–2033

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Carina Junefelt

projektledare

Telefon: +46 10-123 69 51

Ludwig Gard

projektingenjör

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: 010-124 22 44

Matilda Virefjäll

delprojektledare

Telefon: +46 10-123 23 47