Logga in
Logga in

Jönköping Byarum-Tenhult, ny järnväg

Nu är vi i ett senare skede för lokaliseringsutredning. Vi har tagit fram fyra olika korridorer inom området. Den 16 januari-15 februari 2023 har vi samråd och du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet.

Vad?

Projektet omfattar Byarum -Tenhult, ny järnväg.

Varför?

För är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Nu är vi i ett senare skede i utredningen för lokalisering och har tagit fram fyra olika korridorer inom utredningsområdet. Ett beslut av vald korridor väntas ske hösten 2023.

Var med och lämna synpunkter inför framtagande av samrådsmaterialet!

Samråd 

Mellan den 16 januari-15 februari 2023 finns det möjlighet att lämna synpunkter inför framtagandet av samrådsmaterialet. Scrolla ner till samrådsportalen för att hitta samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med projektet. 

Du kan lämna synpunkter via:

  • synpunktsfomuläret, se nedan på den här sidan.
  • samrådsportalen, se nedan på denna sidan.
  • eller via brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge,
    ange ärendenummer TRV 2022/211 49.

Kungörelseannonsen i sin helhet!

 

Om projektet

Fakta om projektet

Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Den nya järnvägssträckan innebär dock risk för intrångseffekter på närliggande naturreservat och riksintressen och kan eventuellt påverka biologisk mångfald, vilket kan vara negativt för den ekologiska hållbarheten.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Byarum-Tenhult, karta för utredningsområde

Ladda ner en större karta här!

De fyra korridorerna är:

  • Korridor väst - väster om Eckersholm-väster om Hult
  • Korridor öst - öster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor väst/öst - väster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor öst/väst - öster om Eckersholm-väster om Hult

Tidsplan

1 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning 2021–2023

2 Järnvägsplan del 2 2024–2028

3 Bygghandling 2027–2028

4 Produktion 2029–2033

Kontakt

Carina Junefelt

projektledare

Telefon: +46 10-123 69 51

Ludwig Gard

projektingenjör

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: 010-124 22 44

Matilda Virefjäll

delprojektledare

Telefon: +46 10-123 23 47