Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Eksjö, elektrifiering

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Sträckan är 20 km lång och samordnas med övriga projekt i närheten.

Vad?

Vi planerar att elektrifiera järnvägen mellan Nässjö-Eksjö.

Varför?

För att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara personresor.

Nuläge

Nu har vi upphandlat en konsult för att ta fram en järnvägsplan. Den beräknas vunnit laga kraft i mitten på 2024.

Samråd 5-26 maj 2022

Snart finns det möjlighet att lämna synpunkter på vägens utformning. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med projektet.

Läs mer i samrådsunderlaget här!

Du kan lämna synpunkter under perioden 5–26 maj 2022 via:

  • synpunktsfomuläret i den röda rutan nedan.
  • brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge.

Om du lämnar dina synpunkter via brev ska du ange ärendenummer TRV 2022/43719. Vi vill ha in dina synpunkter senast den 26 maj 2022. 

 

Om projektet

När projektet är klart får vi effektivare fordonsnyttjande, minskade trafikeringskostnader och minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Vilket innebär att när Regionen (Jönköpings länstrafik) köper in elektrifierade tåg kommer de att kunna användas på den här sträckan och på övriga sträckor runt om när banorna är elektrifierade.

Projektet omfattar

  • elektrifiering av banan Nässjö-Eksjö.
  • trädsäkring längs sträckan Nässjö-Eksjö.
  • elektrifiering av banan Nässjö-Eksjö planeras år 2025-2026.

Vad händer framöver?

Ett samrådsunderlag tas fram som en del av järnvägsplanen. Detta ska samrådas med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med kommuner, myndigheter och organisationer.

Parterna kommer under denna period att ha möjlighet att yttra sig över förslaget. Därefter kommer inkomna synpunkter att granskas och tas med i det fortsatta arbetet med att utforma planförslaget.

Här ser du sträckan!

Här ser du sträckan!

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2022–2024

2 Ett första samråd 2023

3 Bygghandling 2024–2024

4 Produktion 2025–2026

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51