Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det gör vi genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Vad?

Plankorsningsåtgärder på sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Varför?

För att öka säkerheten vid plankorsningar längs sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Nuläge

Nu pågår lantmäteriförrättningar och vi bygger en ny väg Östermo-Mölna.

Om projektet

Ny väg Östermo-Mölna

Vi bygger en ny väg som ersätter järnvägskorsningar mellan Östermo-Mölna.

I månadsskiftet januari/februari 2022 startar avverkning på sträckan Östermo-Mölna. Detta planeras vara klart i mitten på februari 2022. Därefter startar vår entreprenör PEAB upp sitt arbete med att bygga ersättningsvägen. Det kommer då att bli byggtrafik på Karlavägen förbi idrottsplanen. Se karta och information som gått ut till berörda.

Arbetet med ersättningsvägen beräknas vara klart i slutet på maj 2022. När vägen är klar kommer järnvägskorsningarna på sträckan att stängas.

Det är farligt att vistas i spår läs mer här: https://www.trafikverket.se/resa-och trafik/trafiksakerhet/din-sakerhet-vid-jarnvag/obehoriga-i-spar/

Ökad säkerhet 

Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett 100-tal plankorsningar var av många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att i vissa fall bygga ersättningsvägar. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring.

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till lantmäteriförrättning. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas av Lantmäteriet i samband med att man beslutar om upphävande av överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ.

Bakgrund

Under 2018 genomfördes ett projekt för att höja kapaciteten på järnvägen mellan Nässjö och Vaggeryd, så kallad fjärrstyrning. I samband med en sådan åtgärd ska en omprövning av plankorsningarna på sträckan göras.

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 47 61

Anders Jonsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 69 41

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51