Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Värnamo, elektrifiering

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Vad?

Elektrifiering av banan Nässjö- Värnamo.

Varför?

För att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Nu arbetar vi med järnvägsplan. Under processen bjuder vi in till flera samråd där du kan lämna dina synpunkter. Vi planerar för ett nytt samråd under vintern 2022/2023.

Om projektet

Nu arbetar vi med järnvägsplanen

Under mars månad 2022 hade vi ett samråd. Nu arbetar vi vidare med järnvägplanen och har tagit fram ett samrådsunderlag inför att länsstyrelsen i Jönköpings län ska besluta om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget hittar du här!

Idag är järnvägen enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna mellan Nässjö–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Detta blir uppfyllt tillsammans med projekt Byarum-Tenhult, ny järnväg.

Projektet omfattar

  • elektrifiering av banan mellan Nässjö–Vaggeryd-Värnamo.
  • höjd hastighet mellan Vaggeryd-Värnamo.
  • trädsäkring, läs här för mer information.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Elektrifieringen medför positiva effekter för den ekologiska hållbarheten.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar på Södra stambanan, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Nässjö-Jönköping. 

Karta

 

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2021–2024

2 Bygghandling 2024–2025

3 Produktion 2026–2029

Dokument

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingengör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51