Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Värnamo, elektrifiering

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Vad?

Elektrifiering av banan Nässjö- Värnamo.

Varför?

För att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Under våren 2024 skickades järnvägsplanen till Trafikverket nationellt för fastställelse. 

Om projektet

Projektet möjliggör nya trafikupplägg och omledningsmöjligheter vid störningar på Södra stambanan, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Nässjö-Jönköping.

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Elektrifieringen medför positiva effekter för den ekologiska hållbarheten.

Projektet omfattar

Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Detta blir uppfyllt tillsammans med projekt Byarum-Tenhult, ny järnväg.

Idag är järnvägen enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna mellan Nässjö–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling.

Tillsammans moderniserar och utvecklar vi järnvägen i norra Småland

Projektet ingår i en större upprustning av järnvägssystemet i norra Småland. Åtgärder kommer tillsammans att skapa en modern och mer attraktiv järnväg med ökad robusthet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av järnvägssystemet i regionen.

Karta över sträckan

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2021–2024

2 Bygghandling 2024–2025

3 Produktion 2027–2029

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingengör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51