Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Värnamo, elektrifiering

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Vad?

Elektrifiering av banan Nässjö- Värnamo.

Varför?

För att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Nu arbetar vi med järnvägsplan. Under processen bjuder vi in till flera samråd där du kan lämna dina synpunkter. Vi planerar för ett nytt samråd under våren 2023.

Om projektet

Nu arbetar vi med järnvägsplanen

Nu arbetar vi med järnvägplanen och har tagit fram ett samrådsunderlag. Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Idag är järnvägen enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna mellan Nässjö–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Detta blir uppfyllt tillsammans med projekt Byarum-Tenhult, ny järnväg.

Projektet omfattar

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Elektrifieringen medför positiva effekter för den ekologiska hållbarheten.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar på Södra stambanan, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Nässjö-Jönköping. 

Karta över sträckan

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2021–2024

2 Bygghandling 2024–2025

3 Produktion 2026–2029

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingengör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51