Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Värnamo, elektrifiering

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Vad?

Elektrifiering av banan Nässjö- Värnamo.

Varför?

För att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Nuläge

Nu arbetar vi med järnvägsplanen och har tagit fram en samrådshandling.

Samråd 9 februari - 8 mars 2023

Vi bjuder in till möten på tre olika platser längs sträckan för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats:

  • Tisdagen den 21 februari 2023, kl 18 i Klockargårdskyrkan, Malmbäck
  • Onsdagen den 22 februari 2023, kl 18 i Folkets hus, Vaggeryd
  • Torsdagen den 23 februari 2023 kl 18 i Pingskyrkan, Klevshult

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med projektet. Du kan lämna synpunkter under perioden 9 februari - 8 mars 2023 via:

  • synpunktsfomuläret i den röda rutan nedan (kan ta lite tid att ladda upp).
  • brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge.
  • mejl till investeringsprojekt@trafikverket.se 

 
Om du lämnar dina synpunkter via brev ska du ange ärendenummer TRV 2022/43719. Vi vill ha in dina synpunkter senast den 8 mars 2023. 

Läs mer i samrådshandligen här!

Om projektet

Nu arbetar vi med järnvägsplanen

Nu arbetar vi med järnvägplanen och har tagit fram ett samrådshandling. Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Idag är järnvägen enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna mellan Nässjö–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg. Detta blir uppfyllt tillsammans med projekt Byarum-Tenhult, ny järnväg.

Projektet omfattar

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd. Elektrifieringen medför positiva effekter för den ekologiska hållbarheten.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg och omledningsmöjligheter vid störningar på Södra stambanan, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Nässjö-Jönköping. 

Karta över sträckan

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2021–2024

2 Bygghandling 2024–2025

3 Produktion 2026–2029

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingengör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51