Logga in
Logga in

Projekt i Jönköpings län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Jönköpings län.

Innehåll - Projekt i Jönköpings län

Den nya järnvägen skapar förutsättningar för arbets- och studiependling. Den ger möjligheter för godstrafik och stärker kapaciteten i järnvägsnätet. Restiden mellan Värnamo och Jönköping blir mindre än 50 minuter.

E4 ska bli genomgående i trafikplats Ljungarum. Syftet med åtgärden är ökad kapacitet och framkomlighet för genomfartstrafiken, samt minska risken för incidenter och stopp i trafiken.

Vi planerar att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Forsheda–Reftele med hjälp av bland annat bommar. Vi ska också sätta upp suicidstängsel på delar av sträckan där det förekommer spårspring.

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara personresor. Sträckan är 20 km lång och samordnas med övriga projekt i närheten.

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det gör vi genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Furusjö och Habo. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår att säkerställa gång- och cykeltrafik längs sträckan.

Vi planerar att bygga om sträckan Hedenstorp-Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängfält och ett stigningsfält i korsningen mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd. Detta gör vi för att öka trafiksäkerheten och minska köbildning.

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget har startat och beräknas vara klart hösten 2025.

Vi planerar att bygga en ny väg utanför Tenhult för att flytta tung trafik från de centrala delarna och därigenom öka framkomlighet, trafiksäkerheten samt förbättra miljön i tätorten.