Logga in
Logga in

Projekt i Jönköpings län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Jönköpings län.

Innehåll - Projekt i Jönköpings län

Målet med projektet är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Trafikverket tillsammans med Jönköpings kommun har genomfört en åtgärdsvalsstudie med fokus på E4 genom Jönköping och Huskvarna, en av Sveriges viktigaste vägar.

E4 ska bli genomgående i trafikplats Ljungarum. Syftet med åtgärden är ökad kapacitet och framkomlighet för genomfartstrafiken, samt minska risken för incidenter och stopp i trafiken.

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Sträckan är 20 km lång och samordnas med övriga projekt i närheten.

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det gör vi genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Målet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Målet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.

Habo kommun bygger en ny stadsdel i Kärnekulla, Habo. Därför anpassar vi cirkulationsplatserna vid Sjogarp och Kråkerydsvägen så att de får en väg in till området. Vi bygger även en gång- och cykelport.

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår en ny gång- och cykelväg längs sträckan.

Vi planerar för en 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.

I slutet av februari börjar vi bygga nya busshållplatser längs väg 27 vid Fänestadskrysset i Forsheda. Vi bygger även om den nuvarande återvinningsstationen till en pendlarparkering med plats för både bilar och cyklar.

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Sträckan ska byggas om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Vägplanen har vunnit laga kraft och vi har fått byggstartsbeslut från regeringen. Byggstart sker 2022.