Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vad?

Sträckan Mullsjö-Slättäng blir mötesseparerad med mitträcke.

Varför?

Vi bygger om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Nu startar ett samråd där vi bland annat presenterar planbeskrivning och plankartor och föreslår hur ombyggnationen kommer att se ut för sträckan.

Inbjudan till samråd - Var med och tyck till!

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på vägens utformning. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med projektet. Dokument och kartor finns förutom i rutan under även hos Infocenter på Mullsjö kommun

Du kan lämna synpunkter 2–23 maj 2022 via:

 • den interaktiva kartan.
 • synpunktsfomuläret.
 • brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge,
  ange ärendenummer TRV 2020/115558.

Om projektet

Klicka här för karta väg 26/47, delen, Mullsjö-Slättäng.

Vad händer nu?

Vi har valt att gå vidare med en inriktning mot en förbifart öster om Broholm, alternativ 3. 

Under perioden 2-23 maj 2022 bjuder vi in till ett nytt samråd. Samrådshandlingen som då presenteras innehåller bland annat planbeskrivning och plankartor där vi föreslår hur ombyggnationen kommer att se ut för väg 26/47 mellan Mullsjö och Slättäng.

Den färdiga vägplanen ställs sedan ut för granskning och kan fastställas tidigast våren 2023. 

Korta fakta

 • Från Mullsjö till Slättäng byggs vägen i huvudsak om i befintlig sträckning. Vid Broholm utreds en förbifart öster om Broholm. 
 • Sträckan som berörs är från cirkulationsplatsen i Mullsjö där väg 185 och 1798 möts till korsningen vid Slättäng där väg 26 och 47 delas. Sträckan är cirka 15 km.
 • Sträckan blir mötesseparerad med mitträcke.
 • Hastigheten blir 100 km/tim.
 • Vi planerar för en byggstart år 2025-2028 och en byggtid på 2-3 år.
 • Viltåtgärder med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan.
 • Gång- och cykelförbindelse planeras mellan Mullsjö och Broholm.

Tidsplan

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med vägplanen. Under våren 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter i ett samråd för samrådshandlingen.

1 Samrådsmöte 2 maj 2022–23 maj 2022

2 Granskningshandling hösten 2022

3 Fastställelseprövning våren 2023

4 Byggstart 2025–2028

Dokument

Kontakt

Tobias Johansson

projektledare

Telefon: +46 10-123 28 91

Erik Muregård

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 41 79

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51