Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vad?

Sträckan Mullsjö-Slättäng blir mötesseparerad med mitträcke.

Varför?

Vi bygger om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi arbetar vidare med vägplanen och de inkomna synpunkterna efter samrådet våren 2022. Vi planerar att kungöra och ställa ut vägplanen för granskning mars 2023.

Om projektet

Samrådsredogörelse!

Samrådsredogörelsen från samrådet våren 2022 finns tillgänglig här!

Så här planeras vägen att byggas:

  • Från Mullsjö till Slättäng byggs vägen i huvudsak om i befintlig sträckning. Vid Broholm utreds en förbifart öster om Broholm. 
  • Sträckan som berörs är från cirkulationsplatsen i Mullsjö där väg 185 och 1798 möts till korsningen vid Slättäng där väg 26 och 47 delas. Sträckan är cirka 15 km.
  • Sträckan blir mötesseparerad med mitträcke.
  • Hastigheten blir 100 km/tim.
  • Vi planerar för en byggstart år 2025-2028 och en byggtid på 2-3 år.
  • Viltåtgärder med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan.
  • Gång- och cykelförbindelse planeras mellan Mullsjö och Broholm.

Klicka här för karta väg 26/47, delen, Mullsjö-Slättäng.

Tidsplan

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med vägplanen.

1 Granskningshandling mars 2023

2 Fastställelseprövning hösten 2023

3 Byggstart 2025–2028

Kontakt

Tobias Johansson

projektledare

Telefon: +46 10-123 28 91

Erik Muregård

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 41 79

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51