Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vad?

Sträckan Mullsjö-Slättäng blir mötesseparerad med mitträcke.

Varför?

Vi bygger om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi svarar på yttranden som kommit in under vårens granskningstid. Hösten 2023 planeras vägplanen att skickas till Trafikverkets nationella avdelning för fastställelseprövning.

Om projektet

Så här planeras vägen att byggas:

  • Från Mullsjö till Slättäng byggs vägen i huvudsak om i befintlig sträckning. Vid Broholm planeras en förbifart öster om Broholm. 
  • Sträckan som berörs är från cirkulationsplatsen i Mullsjö där väg 185 och 1798 möts till korsningen vid Slättäng där väg 26 och 47 delas. Sträckan är cirka 15 km.
  • Sträckan blir mötesseparerad med mitträcke.
  • Hastigheten blir 100 km/tim.
  • Vi planerar för en byggstart år 2025-2028 och en byggtid på 2-3 år.
  • Viltåtgärder med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan.
  • Gång- och cykelförbindelse planeras mellan Mullsjö och Broholm.

Klicka här för karta väg 26/47, delen, Mullsjö-Slättäng.

Tidsplan

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med vägplanen.

1 Granskningshandling 11 april - 14 maj 2023

2 Fastställelseprövning hösten 2023

3 Byggstart 2025–2028

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Tobias Johansson

projektledare

Telefon: +46 10-123 28 91

Erik Muregård

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 41 79

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51