Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, 2+2 väg

Vi planerar för en 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vad?

Vi planerar för att bygga om en ca 7 km lång vägsträcka till 2 filer i vardera riktning och med en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Nästa samråd äger rum hösten 2022

Under november/december 2021 hade vi ett samråd där vi tog in synpunkter från närboende och markägare. Under våren kommer vi att fortsätta arbetet med vägplanen där vi även väger in de synpunkter som kommit in. 

Nästa samråd äger rum hösten 2022 då vi kommer att presentera vårt förslag på vägens utformning. Under menyn Dokument hittar du allt material som har presenterats.

Karta för projektet.

Trafikverket är medvetna om de utmaningar som finns i Trafikplats Hedenstorp när det gäller framkomligheten. Utredningar runt detta pågår. En eventuell ombyggnad ingår inte i denna vägplanen.

Tidsplan

1 Samråd våren 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan hösten 2021

3 Samråd november/december 2021

4 Samråd hösten 2022

5 Granskningshandling våren 2023

6 Fastställelseprövning hösten 2023

7 Planerad byggstart 2025

Dokument

Kontakt

Magnus Karlsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 69 70

Sigrid Gustavsson

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 09 80

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73