Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, 2+2 väg

Vi planerar att bygga om sträckan Hedenstorp-Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vad?

Sträckan är ca 7 km lång och byggs om till 2 filer i vardera riktning med en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Nu arbetar vi med vägplanen.

Om projektet

Aktuellt

Nu arbetar vi med vägplanen och besvarar synpunkterna som har inkommit efter att granskningshandlingen har varit utställd. 

Bakgrund

Väg 26/47 är en viktig förbindelse mellan Halmstad och Mora, via Jönköping och Kristinehamn. Den har stor betydelse för näringslivet, bland annat för godstransporter mellan Jönköpingsregionen, Skaraborg och vidare norrut. Den är också viktig för arbetspendling mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. 

Så här byggs vägen

 • Väg 26/47 mellan trafikplatserna Hedenstorp och Månseryd (ca 7 km) breddas till genomgående två körfält i vardera riktningen (2+2).
 • Trafikplatsen vid Åsens gård byggs om.
 • En ny trafikplats byggs vid Klämmestorp.
 • 100 km/tim behålls på vägen.
 • Viltstängsel sätts upp längs sträckan.
 • En vilt-och friluftspassage anläggs vid Dunkehallaån.

Mål med projektet är att 

 • förbättra framkomlighet längs sträckan.
 • förbättrad trafiksäkerhet längs sträckan.
 • minska störningar och bidra till säkrare arbetsmiljö vid räddnings- och underhållsarbeten.
 • barriäreffekten för djur och natur ska minska längs sträckan.
 • det ska bli lättare att ta sig till natur- och rekreationsområdet väster om väg 26 på ett säkert sätt.

Karta för projektet.

Trafikplats Hedenstorp

Trafikverket är medvetna om de utmaningar som finns i Trafikplats Hedenstorp när det gäller framkomligheten. Utredningar runt detta pågår. En eventuell ombyggnad ingår inte i denna vägplanen.

Tidplan

1 Färdigställa vägplan 2024

2 Fastställelseprövning 2025

3 Planerad byggstart 2027-2029

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Martina Handberg

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 76 28

Jacob Thörnblad

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 89