Logga in
Logga in

Jönköping E4, trafikplats Ljungarum

E4 ska bli genomgående i trafikplats Ljungarum. Syftet med åtgärden är ökad kapacitet och framkomlighet för genomfartstrafiken, samt minska risken för incidenter och stopp i trafiken.

Vad?

E4/väg 40 blir genomgående i båda riktningarna vilket innebär att E4 blir huvudstråket genom trafikplats Ljungarum.

Varför?

Syftet med projektet är att öka kapaciteten och framkomligheten främst för den genomgående trafiken men även för att minska risken för incidenter.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen och planerar för ett samråd 2 maj-2 juni, 2024. Ett samrådsmöte är planerat till den 14 maj, 2024.

Om projektet

Trafikplats Ljungarum är knutpunkten för E4 och väg 40 som i sin tur knyter samman de tre största städerna i Sverige. Genom Jönköping har vägarna även en viktig regional och lokal funktion, de trafikmätningar som är gjorda visar ett sammanlagt flöde på 50 000 fordon under ett genomsnittligt dygn.

I projektet ingår

  • Att E4 i Trafikplats Ljungarum är genomgående med två körfält i både norr- och södergående riktning.
  • Att väg 40 i Trafikplats Ljungarum är genomgående i både väst- och östlig riktning.
  • Additionskörfält i norrgående riktning på E4 mellan Trafikplats Ljungarum - Trafikplats A6.
  • Additionskörfält i norr- och södergående riktning på E4 mellan Trafikplats Ljungarum - Trafikplats Råslätt.

Bakgrund

Idag finns kapacitetsproblem med långa köer vid rusningstrafik som följd. Trafikplatsen har förbättrats i flera omgångar med bland annat en mindre ombyggnad 2006 av norra delen samt additionskörfält 2021 i södergående riktning.

Jönköpings kommuns arbete

Trafikplats Ljungarum är en positiv del i det arbete som pågår i kommunen för att utveckla och skapa utrymme för ytterligare tillväxt. I Jönköping arbetar man intensivt med utvecklingen av stadskärnan och att skapa mer utrymme och möjligheter när vi går mot ett större invånarantal. Med Trafikplats Ljungarum skapas en ny entré till innerstaden och möjligheter för bättre trafiklösningar.

Nu görs en övergripande skissande studie för att se hur trafikplatsen kommer påverka de närliggande områdena Fridhem, Solåsen och Skeppsbron. I området planeras det för både bostäder och verksamhetsytor. Kopplingar för bil-, kollektiv- och cykel- och gångtrafik ses över i samtliga riktningar och så även mot intilliggande områden. 

Jönköpings kommun; Planprogram för Södra infarten, Barnhemsgatan och Fridhem

Nyheter

Tidsplan

1 Vi tar fram en vägplan vägplanen beräknas vara klar 2025.

2 Skede samrådsunderlag, 2022-2023 Ett första samråd ägde rum under mars 2023.

3 Skede Samrådshandling, 2023-2024 Vi arbetar med vägplanen och planerar för ett samråd 2 maj-2 juni, 2024. Ett samrådsmöte är planerat till den 14 maj, 2024.

4 Skede granskningshandling, 2024 Granskninghandlingen beräknas vara klar under hösten 2024.

5 Fastställelse 2025 Vi planerar för att vägplanen är fastställd 2025 och har vunnit laga kraft 2026.

6 Planerad byggstart 2028–2031

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Tobias Johansson

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 28 91

Henrik Zetterholm

projektledare, SMUAB, Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 60 71

Simon Starlid

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: 010-123 91 62

Mats Davidsson

planarkitekt, Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 50 00