Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget beräknas vara klart hösten 2025.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö och en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Arbetet med att bygga om vägen pågår.

Om projektet

Aktuellt Vinter/Våren 2024

Mycket stor påverkan i trafiken under 2024

Nu påverkas din restid och vi vill uppmana dig till att

  • välja annan väg, åka kollektivt eller samåka om du har den möjligheten.
  • anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.
  • värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen.
  • visad hänsyn för de som arbetar på vägen och för dina medtrafikanter. 

Nässjö-Gisshult

Delen är färdigställd och den 1 februari 2024 får sträckan sin rätta hastighet på 100 km/tim. Vi uppmanar trafikantern att visa hänsyn när de sista kompletterande arbetena utförs efter vintern.

Gisshult-Vinkan

Byggnation av ny gång och cykelbana sker för att vi sedan ska nyttja denna för tillfällig väg för trafikanten. Under våren kommer vi att byta material i befintlig vägkropp och breddning av väg 40 kommer att utföras.

Vinkan-Rosan

Två broar är gjutna och vi har sprängt igenom hela den nya delen mellan Vinkan-Rosan.

Rosan-Broarp

Under våren blir det ett körfält med trafikljus och sänkt hastighet på denna del. Den stora begränsade framkomligheten pågår under större delen av 2024. Under tiden arbetar vi med den nya vägen på sträckan och utför bland annat omfattande sprängningsarbeten.

Broarp-Tannarp

Vi arbetar med bron över Lidbroån och utför VA-arbeten i form av ett slutet system runt norra och södra Vixen. På denna delsträcka kommer arbeten med 4 st trummor och ledningar som korsar väg 40 att påbörjas, detta arbete kommer att utföras med hjälp av trafikljus för att leda dig som trafikant på ett säkert sätt.

Tannarp

Den största schakten är uttagen genom Tannarpsbacken. Vi har nu stängt av det tredje körfältet över Tannarpsbacken för att komma åt den sista schakten. I början av 2024 blir det ett körfält som vi reglerar med trafikljus öster om Tannarpsbacken, för att möjliggöra fyllning av den nya vägbanken över befintlig körbana på väg 40.

Tannarp - Eksjö

Bron över Allmänningsån är under byggnation. Mellan Tannarp-Aborrarondellen pågår utbyggnad av väg 40 och ny gång- och cykelbana. Även här kommer trafiken tillfälligt att ledas med hjälp av trafikljus på de platser där vi ska skifta ur befintlig vägkropp.

Så här byggs vägen

Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Trafikmängden ligger mellan 5 200 och 9 200 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik.

Gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Brånavägen för att sedan komma in på den nybyggda gång- och cykelvägen vid Gishultabro för att sedan kunna cykla tryggt och säkert till Aborrarondellen.

Busshållplatser och pendlarparkering

Några av busshållplatserna kommer att vara kvar och några kommer att flyttas. Totalt blir det nio busshållplatser i varje riktning och en ny pendlarparkering vid Vinkan. De busshållplatser som anpassas för personer med funktionsnedsättning är; Lövhult, Gisshult, Vinkan, Rosan och Persö.

Viltpassager

Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs med hela sträckan. Totalt bygger vi fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån. 

Nyheter

Karta över sträckan väg 40, Nässjö-Eksjö.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Beräknas vara klart 2025

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Mikael Hårrskog

projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 34 74