Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget beräknas vara klart hösten 2025.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö och en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Arbetet med att bygga om vägen pågår.

Om projektet

Aktuellt Sommaren/hösten 2024

Vi leder om trafiken på väg 40, mellan Gisshultsrondellen och korsningen 40/128 vid Broarp via väg 31 och 128. Se omledningsväg här!

Tider för omledningen är:

  • måndagen den 24 juni till söndagen den 14 juli.
  • måndagen den 12 augusti till söndagen den 15 september.

Under omledningen arbetar vi med VA och trummor för dagvatten och faunapassager. Vi kommer även att utföra asfaltsarbeten.

Tänk på att det tar längre tid att passera vägbygget under tiden, se till att vara ute i god tid inför din resa. För dig som bor längs omledningsvägen blir det mer trafik än vanligt. 

Övriga arbeten sommaren 2024

 

Nässjö-Gisshult

Delen är färdigställd och den 1 februari 2024 fick sträckan sin rätta hastighet på 100 km/tim. Vi uppmanar trafikanterna att visa hänsyn när de sista kompletterande arbetena utförs under 2024.

Gisshult-Vinkan

Byggnation av ny gång och cykelbana sker för att vi sedan ska nyttja denna för tillfällig väg för trafikanten. Under våren och sommaren kommer vi att byta material i befintlig vägkropp, lägga nya trummor och utföra breddning av väg 40. Framkomligheten kommer således att påverkas stort under denna tid, uppmanar trafikanten att välja annan väg. 

Vinkan-Rosan

Färdigställande av slänter och den obundna överbyggnaden sker nu, för att till våren/sommar utföra asfalteringsarbeten på denna del.

Rosan-Broarp

Nu är det ett körfält med trafikljus och sänkt hastighet på denna del. Den stora begränsade framkomligheten pågår under större delen av 2024. Under tiden arbetar vi med den nya vägen på sträckan och utför bland annat omfattande sprängningsarbeten.

Broarp-Tannarp

Vi har nu gjutit bron över Lidbroån och utför VA-arbeten i form av ett slutet system runt norra och södra Vixen. På denna delsträcka utförs släntningsarbeten och arbeten med överbyggnaden av vägen. Även denna del ska schaktas ur befintlig överbyggnad på stora delar vilket resulterar i mycket stor påverkan på framkomligheten.

Tannarp

Den största schakten är uttagen genom Tannarpsbacken. Vi har nu stängt av det tredje körfältet över Tannarpsbacken för att komma åt den sista schakten. Under våren/sommar 2024 blir det ett körfält som vi reglerar med trafikljus öster om Tannarpsbacken, för att möjliggöra fyllning av den nya vägbanken över befintlig körbana på väg 40.

Tannarp - Eksjö

Bron över Allmänningsån är under byggnation. Mellan Tannarp-Aborrarondellen pågår utbyggnad av väg 40 och ny gång- och cykelbana. Även här kommer trafiken tillfälligt att ledas med hjälp av trafikljus på de platser där vi ska skifta ur befintlig vägkropp. Under maj och juni kommer asfalteringsarbeten utföras på denna del och kommer att ha stor påverka på framkomligheten för trafikanten.

Stor påverkan i trafiken under hela 2024 och vi vill uppmana dig till att:

  • välja annan väg, åka kollektivt eller samåka om du har den möjligheten.
  • anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.
  • värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen.
  • visad hänsyn för de som arbetar på vägen och för dina medtrafikanter.

Så här byggs vägen

Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Trafikmängden ligger mellan 5 200 och 9 200 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik.

Gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Brånavägen för att sedan komma in på den nybyggda gång- och cykelvägen vid Gishultabro för att sedan kunna cykla tryggt och säkert till Aborrarondellen.

Busshållplatser och pendlarparkering

Några av busshållplatserna kommer att vara kvar och några kommer att flyttas. Totalt blir det nio busshållplatser i varje riktning och en ny pendlarparkering vid Vinkan. De busshållplatser som anpassas för personer med funktionsnedsättning är; Lövhult, Gisshult, Vinkan, Rosan och Persö.

Viltpassager

Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs med hela sträckan. Totalt bygger vi fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån. 

Nyheter

Karta över sträckan väg 40, Nässjö-Eksjö.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Beräknas vara klart 2025

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Mikael Hårrskog

projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 34 74