Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Vad?

Vi bygger en ny förbifart förbi Eksjö.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen och planerar för ett samråd våren 2023.

Om projektet

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång, och genomfartstrafiken är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på ca 7 km

Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av väg 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger ca 3 km söder om Eksjö, se karta.

Syftet med projektet är att:

  • Minska restiden och öka trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafiken. 
  • En bättre miljön för de som bor i Eksjö när genomfartstrafiken försvinner. 
  • Mindre andel tung trafik som passerar genom centrala Eksjö. 

Korridor väg 40, förbi Eksjö (Pdf-fil, 817 kB)

Aktuellt

Nu pågår arbetet med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om väg 40 utanför samhället. Under 2022 kommer vi bland annat att göra utredningar och fältundersökningar i området. Du som är direkt berörd kommer att bli kontaktad. Samråd planeras under våren 2023.

Brev till fastighetsägare oktober 2021(Pdf-fil, 260 kB)

Vald korridor

Vi arbetar nu vidare med vägplanen enligt grön korridor som är det valda alternativet. 

Motivering

Alla utbyggnadsalternativ uppnår projektets mål som innebär att:

  • öka trafiksäkerheten och framkomligheten
  • öka tryggheten och miljön för de boende i Eksjö.

Alternativ Grön och Blå ger högst samhällsekonomisk nytta. Alternativ Grön har även ett mildare ingrepp i landskapet eftersom den undviker intrång i åkermark och ligger längre ifrån bostadshus. Se mer under dokument där alla handlingar finns!

Tidsplan

1 Samråd våren 2023

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB sommaren 2023

3 Granskningshandling hösten 2023

4 Fastställelseprövning vintern 2023/2024

Kontakt

Matilda Virefjäll

projektledare

Telefon: +46 10-123 23 47

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73