Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Vad?

Vi bygger en ny förbifart förbi Eksjö.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen och planerar för ett samråd sommaren 2023.

Om projektet

Vägen går i dag genom Eksjö vilket skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång. Genomfartstrafiken är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på ca 7 km

Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av väg 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger ca 3 km söder om Eksjö, se karta.

Syftet med projektet 

  • Minskad restiden men också öka trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafiken. 
  • En bättre miljön för de som bor i Eksjö när genomfartstrafiken försvinner. 
  • Mindre andel tung trafik som passerar genom centrala Eksjö. 

Korridor väg 40, förbi Eksjö (Pdf-fil, 817 kB)

Aktuellt

Nu pågår arbetet med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om väg 40 utanför samhället. Under 2022 har vi bland annat gjort utredningar och fältundersökningar i området. Nästa samråd planeras sommaren 2023.

Vald korridor

Vi arbetar nu vidare med vägplanen enligt grön korridor som är det valda alternativet. 

Motivering

Alla utbyggnadsalternativ uppnår projektets mål som 

  • ökad trafiksäkerheten och framkomligheten.
  • ökad tryggheten och miljön för de boende i Eksjö.

Alternativ Grön och Blå ger högst samhällsekonomisk nytta. Alternativ Grön har även ett mildare ingrepp i landskapet eftersom den undviker intrång i åkermark och ligger längre ifrån bostadshus. Se mer under dokument där alla handlingar finns!

Tidsplan

1 Samråd sommaren 2023

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB hösten 2023

3 Granskningshandling våren 2024

4 Fastställelseprövning sommaren 2024

Kontakt

Alexander Ivanovic

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 35 93

Emma Samuelsson

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 80 73