Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, förbifart Eksjö, mötesfri väg

Vi planerar för en ny förbifart Eksjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Syftet är även att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön för de boende i Eksjö.

Vad?

Vi planerar för en ny förbifart förbi Eksjö.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen och planerar för ett samråd hösten 2024.

Om projektet

Vägen går i dag genom Eksjö vilket skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det påverkar även tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är 8,7 km lång. Vi planera en ny sträckning söder om Eksjö med en väglängd på ca 7 km

Förbifarten blir en mötesfri väg med mitträcke och anpassad för 100 km/h. Den nya sträckan av väg 40 ska även få en ny anslutning in mot centrala Eksjö i höjd med Kvarnarpsvägen. Området som vi utreder ligger ca 3 km söder om Eksjö, se karta.

Aktuellt

Nu pågår arbetet med en vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för att leda om väg 40 utanför samhället. Under arbetet med vägplanen har vi bland annat gjort utredningar och fältundersökningar i området. Nästa samråd planeras hösten 2024.

Syftet med projektet 

  • Minskad restiden men också öka trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafiken. 
  • En bättre miljön för de som bor i Eksjö när genomfartstrafiken försvinner. 
  • Mindre andel tung trafik som passerar genom centrala Eksjö. 

Korridor väg 40, förbi Eksjö (Pdf-fil, 817 kB)

 

Tidsplan

1 Samråd hösten 2024

2 Länsstyrelsens godkännande av MKB hösten 2024

3 Granskningshandling vintern 2024/2025

4 Fastställelseprövning 2025

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Sofi Thorell

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 86 22

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: 010-124 22 44