Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26, Isberga – Gislaved, mötesfri väg

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår att säkerställa gång- och cykeltrafik längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga om en ca 6 km lång vägsträcka mellan Isberga-Gislaved till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Nu har Trafikverket tagit fram en samrådsredogörelse där vi bemöter inkomna synpunkter från samrådet under våren 2023.

Den arkeologiska sökschakten är slutförd och Länsstyrelsen i Jönköping bedömmer att inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs inom det utredda området.

I vägplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då projektet medför betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens beslut. Inlämning av MKB till Länsstyrelsen planeras sommaren 2023 för beslut hösten 2023.

I och med att projektet inte kom med i den nationella planen för 2022-2033 behöver aktuell sträcka kortas ner. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med vägplanen för Isberga-Gislaved men avbryter arbetet med vägplanen Smålandsstenar-Isberga.

Karta Isberga-Ryd.

Karta Ryd-Gislaved södra.

Tidsplan

1 Samråd 31 mars-27 april 2023.

2 Granskning och fastställelse 2023-2024

3 Planerad byggstart 2026-2028

Fakta om projektet

I projekteringsarbetet ingår akeologiska utredningar enligt kulturmiljölagens krav. Utredningarna sker i två steg av Jönköpings läns museum.

I slutet av november 2022 startade fältinventering till fots för att bedöma om det finns fornlämningar som kan påverka vägarbetet.

Våren 2023 kommer sökschakt med grävmaskin att göras inom de ytor där den inledande arkeologiska utredningen avgränsat områden där sannolikheten för fornlämningar (oftast förhistoriska boplatser eller gravar) är stor. För de fastigheter som berörs av sökschakt kommer direktkontakt tas via telefon innan arbetet påbörjas. Brev till berörda har gått ut.

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Simon Starlid

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 91 62

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Caisa Wolff
Kommunikatör
Elisabeth Konnebäck