Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26, Isberga – Gislaved, mötesfri väg

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår att säkerställa gång- och cykeltrafik längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga om en ca 6 km lång vägsträcka mellan Isberga-Gislaved till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan och en samrådshandling. I vägplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då projektet medför betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens beslut.

Om projektet

Aktuellt

  • I projekteringsarbetet ingår akeologiska utredningar enligt kulturmiljölagens krav. Utredningarna sker i två steg av Jönköpings läns museum:
  1. I slutet av november 2022 startade fältinventering till fots för att bedöma om det finns fornlämningar som kan påverka vägarbetet.
  2. Våren 2023 kommer sökschakt med grävmaskin att göras inom de ytor där den inledande arkeologiska utredningen avgränsat områden där sannolikheten för fornlämningar (oftast förhistoriska boplatser eller gravar) är stor. För de fastigheter som berörs av sökschakt kommer direktkontakt tas via telefon innan arbetet påbörjas. Brev till berörda har gått ut.
  • I och med att projektet inte kom med i den nationella planen för 2022-2033 behöver aktuell sträcka kortas ner. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med vägplanen för Isberga-Gislaved men avbryter arbetet med vägplanen Smålandsstenar-Isberga.

Samråd

Vi planerar att gå ut på ett nytt samråd i början på 2023 där vi kommer att presentera ett tydligare förslag på hur breddning av väg 26 kommer att se ut. Det kan t ex vara hantering av anslutningar, urformning på väg och gång- och cykelväg och möjligheten att kunna korsa väg 26. Under detta samråd finns det ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Klicka här för karta!

Tidsplan

1 Samråd I början av 2023.

2 Granskning och fastställelse 2023

3 Planerad byggstart 2026-2028

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Erik Muregård

projektingenjör

Telefon: 010-123 41 79

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Caisa Wolff
Kommunikatör
Elisabeth Konnebäck