Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26, Isberga – Gislaved, mötesfri väg

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår att säkerställa gång- och cykelväg längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga om en ca 6 km lång vägsträcka mellan Isberga-Gislaved till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar med att färdigställa vägplanerna inför fastställelseprövning hos Trafikverket samtidigt som vi arbetar med att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Vägplanerna blev tillstyrkta under maj 2024 hos Länsstyrelsen Jönköping därefter planerar vi för att skicka vägplanen för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Så här planeras vägen att byggas

  • Från Isberga till Gislaved Södra byggs vägen om i befintlig sträckning, ca 6 km. 
  • Sträckan blir mötesseparerad med mitträcke.
  • Hastigheten blir 100 km/tim.
  • Vi planerar för en byggstart år 2026-2028 och en byggtid på ca 2 år.
  • Viltåtgärder med faunastängsel och faunapassager byggs längs sträckan.
  • Gång- och cykelförbindelse kommer att finnas längs med hela sträckan.

I och med att projektet inte kom med i den nationella planen för 2022-2033 kortades sträckan ner till nuvarande sträcka Isberga-Gislaved.

Karta Isberga-Ryd.

Karta Ryd-Gislaved södra.

Tidsplan

1 Färdigställande av vägplan våren 2024

2 Fastställelseprövning 2024

3 Framtagning av bygghandling 2024

4 Planerad byggstart 2026-2028

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Simon Starlid

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 91 62

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51