Logga in
Logga in

Kronoberg E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Vi bygger om E4, Ljungby-Toftanäs för att öka kapaciteten på sträckan. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv och för att trafiken blir mindre känslig för störningar.

Vad?

Bygga om E4 mellan Ljungby-Toftanäs till motorväg i befintlig sträckning, 2,5 mil.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten, speciellt för den tunga trafiken.

Nuläge

Nu är arbetet i full gång med att färdigställa den påbörjade sträckan Ljungby-Toftanäs. Sträckan är ca 25 km och beräknas bli klar hösten 2023.

Om projektet

Aktuellt

 • Den 7-8 juni, 2023 kommer avfart och påfartsramp norrgående i Trafikplats Lagan stängas av på grund av beläggningsarbeten. Bron över trafikplatsen kommer att vara stängd kvällen den 8 juni efter klockan 20.30 på grund av beläggningsarbeten. Se karta i informationsblad.

 • Den 12 - 16 juni, 2023 kommer avfarts- och påfartsramper stängas av för trafik i trafikplats Ljungby norra. Under tiden genomförs beläggningsarbeten, räckesarbeten och färdigställning av droppar i trafikplatsen. Se karta i informationsblad.

  Trafiken kommer ledas av i Lagan alternativt Ljungby södra och följa blåvit skyltning till Myreborondellen. Trafikplats Ljungby norra stängs av för en säkrare arbetsmiljö i projektet men också för trafikanterna. Genomgående trafik på E4 påverkas inte.

 • Näsvägens utfart mot väg 25 är stängd till och med den 16 juni 2023. Trafiken leds om med orange vägvisning, se karta. Under tiden färdigställs västra delen av trafikplats Ljungby norra.
 • Viaduktgatan under E4 är stängd till och med den 8 september 2023. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta. 

Vi leder om trafiken för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna. 

Gång- och cykelvägar som tills vidare är avstängda:

 • Gång- och cykeltrafik på Banvallsleden under E4 är avstängd och planeras öppnas i juni 2023. Under tiden byter vi ut den befintlig bron på E4. 
 • Gång- och cykelvägen söder om Bredemadsvägen mellan Norrabergsgatan och Näsvägen öppnas i september 2023. Under tiden bygger vi om fjärrvärmeledningar och byter ut den befintliga bron mot en ny och bredare.

Prioriterade arbeten 2023

 • Trafikplatsen Ljungby norra ska färdigställas.
 • Det sista lagret asfalt ska läggas på stora delar av sträckan.
 • På sträckan mellan Trafikplats Ljungby södra och trafikplats Ljungby norra slutförs arbete med breddning på E4 och bron under E4 vid Viaduktgatan.

Påverkan i trafiken 2023

Det är fortsatt begränsad hastighet på E4, vid vissa kritiska arbetsmoment leder vi om trafiken från E4 till det mindre vägnätet. Då får vi en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar på vägen och för trafikanterna. Aktuell sträcka att leda om 2023 är:

 • Trafikplats Ljungby norra- Trafikplats Ljungby södra.

Vägens hastighet

Beslut om motorväg för den färdigställda sträckan Ljungby-Toftanäs väntas under hösten 2023. I samband med det får vägen sin rätta hastighet. Beslut om en väg ska vara motorväg beslutas av Länsstyrelsen. Hastigheten blir då per automatik 110 kilometer per timme förutsatt att vägen uppfyller kriterierna för motorväg enl VGU (vägars och gators utformning). Trafikverket har mandat att höja den hösta tillåtna hastighet till 120 km/tim på motorväg om vägen uppfyller kriterierna enl VGU.

Klicka för att komma till en översiktskarta!

E4, Kånna-Ljungby

Den södra etappen E4, Kånna-Ljungby, inklusive trafikplats Ljungby södra är ca 7 km. Etappen är inte påbörjad och handlas upp senare som en egen entreprenad. Den ingår inte i kontraktet som Svevia har med Trafikverket.

Nyheter

Tidplan

1 Byggstart Ljungby-Toftanäs 2018

2 Klart Ljungby-Toftanäs hösten 2023

3 Byggstart Ljungby-Kånna Preliminär byggstart i slutet på 2023

4 Klart Ljungby-Kånna Preliminärt klart 2025

Läs mer om projektet

Hittills har arbetet och trafikhanteringen varit relativt bra och trafikanterna har respekterat trafikåtgärderna. Vår förhoppning är att det fortsätter på samma sätt tills projektet är klart.

Vi är tacksamma för alla trafikanter som sänker hastigheten och visar hänsyn för det arbetet som pågår längs med vägen. E4 är öppen under hela byggtiden men med ett antal omledningar och även sänkt hastighet längs sträckan. Vilket gör att det tar längre tid att ta sig fram under byggtiden.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det. Vid plötsliga stopp eller olyckor tänk på att släppa fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!

Tänk på att:

 • Vid plötsliga stopp eller olyckorsläpp fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!
 • Köra försiktigt när du passerar vägarbetsplatsen och följ skyltningen. Det som är din väg till arbetet är andras arbetsplats.
 • Kör du fortare går det inte snabbare – snarare tvärtom. Vid plötsliga inbromsningar skapas köer bakåt i trafikströmmen.
 • Fokusera på din körning – inte på arbetet vid sidan av vägen. Eventuella krockar påverkar trafiken särskilt mycket vid vägarbeten.
 • Du behöver minst en sekund på dig att reagera, och ytterligare två sekunder på dig att agera. Se därför till att hålla avståndet till bilen framför dig.

Arkeologiska undersökningar

Fyra plaster var intressanta att gå vidare med till en slutundersökning. Där hittades bland annat boplatser och en stensättning. Arkeologiska slutundersökningar påbörjades hösten 2017.

Ny och viktig kunskap om stenåldern

Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum har genomfört arkeologiska undersökningar längs E4 vid Ljungby. Vi kan konstatera att undersökningarna har bidragit men ny och viktig kunskap om de människor som levt och bott i området under stenåldern.

Ljungby

Utanför Ljungby stad strax intill den sänkta Näsasjön undersöktes delar av en boplats från slutet av jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr med slaget stenmaterial i flinta. Här påträffades också eldstäder och gropar från slutet av bronsålder och början på järnåldern ca 750 f.Kr–200 e.Kr. Extra intressant var även två så kallade stensättningar, flacka stenfyllda gravar, som dock visade sig sakna mänskliga kvarlevor och kan därför representera spår efter någon annan form av rituell aktivitet.

Berga

Några hundratal meter norr om pallfabriken i Lagan undersöktes lämningarna efter en tillverkningsplats från mellersta jägarstenåldern ca 6000–5500 f.Kr. Lämningarna utgörs av närmare 500 flintor, som ligger samlade runt en eldstad. Lämningarna utgör en ögonblicksbild av en plats där man tillverkat stenredskap. Förkolnade hasselnötsskal i eldstaden visar på en del av kosthållet.

Dörarp

Väster om E4 vid bron över Lagan fanns lämningar från två olika delar av jägarstenåldern. De äldsta lämningarna är bland de äldsta man hittar i det småländska inlandet och dateras till ca 7000 f.Kr. Lämningarna är sannolikt rester av en lägerplats efter tillfälliga besökare från kusten. Längre norrut, där E4an passerar över Toftaån undersöktes en lokal med lämningar från flera förhistoriska perioder. Fyndmaterialet är stort, ett par tusen bitar flinta. De äldsta lämningarna utgörs av tvärpilar och spår efter mikrospånstillverkning, vilka tillhör den yngre jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr.

Pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik

Vid undersökningen framkom också fyndmaterial från den yngsta bondestenåldern ca 2000 f.Kr. Bland fynden finns pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik. Fynden visar inte bara på olika hantverk som keramik och redskapstillverkning. Den dekorerade keramiken ger en inblick i den tidens formspråk och de brända yxorna om olika former av ritualer. På platsen finns också lämningar efter järnframställning, i form av slagg. Järnframställning kan vara från förhistorisk eller historisk tid, vi väntar fortfarande på en närmare datering.

Barslunds konkurs innebär att de arbeten som inte är påbörjade flyttas fram och att pågående arbeten inte kan slutföras enligt planerad tidplan. De skador som uppkommer av detta hanteras av Trafikverkets projektorganisation.

Till exempel så kommer de broar som inte är färdigställda mellan Ljungby och Lagan att förbli stängda tills ny entreprenör är på plats och kan slutföra arbetet. Skadan av att behöva köra runt för att bruka sin mark kompenseras av Trafikverket i viss utsträckning

Trafikverket som byggherre ansvarar för återställanden och skador som Barslund orsakat inom arbetsområdet och i dess absoluta närhet. Inkom med information om skador till undertecknad.

Arbetet med ersättningar för markintrång kommer fortsätta som vanligt.

Trafikplats 82, Hallsjö - Här har vi byggt nya ramper och den befintliga bron har breddats.  Mindre arbete återstår innan trafikplatsen är helt klar.

Trafikplats 81, Lagan - En ny rastplatsen har byggts väster om E4 i anslutning till Trafikplats Lagan. Den har en parkering för lastbilar och en parkering för övriga trafikanter. I trafikplats Lagan har vi byggt nya ramper för av- och påfarter. I anslutning mot väg 557 är det en utformning med "droppar". Det finns också nya busshållplatser på påfartsramperna och det finns en samåkningsparkering vid rastplatsen. Vi har byggt en ny bred bro över E4 som ger utrymme för gående och cyklister. Området vid trafikplatsen är utformade som terrasser med gabionmurar. Arbetet med rastplatsen blev klart december 2020. Därefter färdigställs trafikplatsen sommaren 2023.

Trafikplats 80, Ljungby norra - Trafikplatsen behålls till stora delar, men det blir en ny ramp för påfart söderut. Övriga ramper byggs om i mindre omfattning. Anslutningen till väg 25 blir i form av "droppar". Nuvarande bro behålls. Beräknas bli klar sommaren 2023.

Delsträcka Lagan Å-Toftaholm

Sträckan öppnades för mötesseparerad trafik och 100 km/tim i november 2020. 

Delsträcka norr om trafikplats Ljungby södra-Lagan Å

Ombyggnad pågår och sträckan kommer att vara klar hösten 2023.

Delsträcka i höjd med Kånna-norr om trafikplats Ljungby södra

Sträckan påbörjas när övriga delsträckor är färdigställda och upphandlas separat.

 

 

 

 

 

Skydd av Bergaåsens vattentäkt

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten har vi skyddat våra vattentäkter från föroreningar. Det har vi gjort genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och högkapacitetsräcke som klarar en påkörning av tunga fordon. 

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar och mittbarriärer

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; bland annat en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och sju breddade broar under E4.

Mittbarriären har byggts med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären har byggts med betongbarriär. Vi har även byggt en ny rastplats och viltstängsel längs sträckan.

Asfalten i projektet kommer från ett stationärt asfaltverk i Ljungby. Det är strategiskt placerat i syfte att minska onödiga transporter. Asfaltverket har en tillverkningskapacitet på 240 ton asfalt i timmen och ägs av Svevia.

- Vi arbetar med att intensifiera produktutvecklingen och öka återvinningen genom ett ansvarsfullt arbete i de bergtäkter där vi hämtar stenmaterial. Målet är att uppnå klimatneutralitet till 2045, säger Mattias Gustafsson, platschef på asfaltsverket i Ljungby, Svevia.

Uppvärmning och torkning påverkar mest

Den viktigaste åtgärden för en mer miljöanpassad asfalt är att minska utsläppen av koldioxid i samband med tillverkningen. När asfalten produceras är det uppvärmningen och torkningen av stenmaterialet som påverkar utsläppen mest. Därför drivs det asfaltverketet med bio-olja och grön el. Genom att använda fossilfri el och ett bränsle som är utvunnet ur biologiska restprodukter mer än halveras CO2-utsläppen jämfört med konventionell tillverkning. Med lågtempererad asfalt (LTA) minskas energiåtgången ytterligare, och därmed CO2-utsläppen. Detta tack vare att tillverkningstemperaturen sänks med cirka 30°C.

Asfalt som bidrar till cirkulära materialflöden

Som en del i arbetet med hållbarhet återanvänds så mycket asfalt som möjligt i produktionen. En ökad inblandning av återvunnen asfalt bidrar till cirkulära flöden, reducerar koldioxidutsläppen och minska uttaget av våra gemensamma naturresurser.

Kontakt

Anna Karlsson

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 69 66

Leif Sörgårn

biträdande projektledare

Telefon: 070-588 59 67

Henrik Magnisson

biträdande projektledare

Telefon: 010-130 03 83

Wilhelm Bengtsson

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: 010-123 32 19

Fredrik Schéle

projektchef, anläggning, Malmö, Svevia

Telefon: 040-28 49 94