Logga in
Logga in

Kronoberg E4, Ljungby–Toftanäs, byggs ut till motorväg

Vi bygger om E4, Ljungby-Toftanäs för att öka kapaciteten på sträckan. Vilket innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv och för att trafiken blir mindre känslig för störningar.

Vad?

Bygga om E4 mellan Ljungby-Toftanäs till motorväg i befintlig sträckning, 2,5 mil.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten, speciellt för den tunga trafiken.

Nuläge

Nu är arbetet i full gång med att färdigställa den påbörjade sträckan Ljungby-Toftanäs. Sträckan är ca 25 km och beräknas bli klar hösten 2023.

Om projektet

Aktuellt

Från den 9 januari till och med den 17 februari 2023 stänger vi Bredemadsvägen under E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att byta kantbalk på befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta.

Från den 23 januari  till och med den 30 juni 2023 stänger vi Viaduktgatan under väg E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta. Gång och cykeltrafik kommer att kunna passera.

Vi leder om trafiken för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.

Gång- och cykelvägar som tills vidare är avstängda:

 • Gång- och cykeltrafik på Banvallsleden under E4 öppnas i maj 2023. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Gång och cykeltrafik leds om med orange vägvisning via Viaduktgatan.
 • Gång- och cykelvägen söder om Bredemadsvägen mellan Norrabergsgatan och Näsvägen öppnas våren 2023. Under tiden bygger vi om fjärrvärmeledningar och byter ut den befintliga bron mot en ny och bredare.

Prioriterade arbeten 2023

 • Trafikplatsen Ljungby norra ska färdigställas.
 • Det sista lagret asfalt ska läggas på stora delar av sträckan.
 • På sträckan mellan Trafikplats Ljungby södra och trafikplats Ljungby norra slutförs arbete med breddning på E4 och bron under E4 vid Viaduktgatan.

Påverkan i trafiken 2023

Det är fortsatt begränsad hastighet på E4, vid vissa kritiska arbetsmoment leder vi om trafiken från E4 till det mindre vägnätet. Då får vi en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar på vägen och för trafikanterna. Aktuella sträcka att leda om 2023 är:

 • Trafikplats Ljungby norra- Trafikplats Ljungby södra.

Klicka för att komma till en översiktskarta!

E4, Kånna-Ljungby

Den södra etappen E4, Kånna-Ljungby, inklusive trafikplats Ljungby södra är ca 7 km. Etappen är inte påbörjad och handlas upp senare som en egen entreprenad. Den ingår inte i kontraktet som Svevia har med Trafikverket.

Nyheter

Tidplan

1 Byggstart Ljungby-Toftanäs 2018

2 Klart Ljungby-Toftanäs 2023

3 Byggstart Ljungby-Kånna Preliminär byggstart 2023

4 Klart Ljungby-Kånna Preliminärt klart 2025

Läs mer om projektet

Hittills har arbetet och trafikhanteringen varit relativt bra och trafikanterna har respekterat trafikåtgärderna. Vår förhoppning är att det fortsätter på samma sätt tills projektet är klart.

Vi är tacksamma för alla trafikanter som sänker hastigheten och visar hänsyn för det arbetet som pågår längs med vägen. E4 är öppen under hela byggtiden men med ett antal omledningar och även sänkt hastighet längs sträckan. Vilket gör att det tar längre tid att ta sig fram under byggtiden.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det. Mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Toftaholm är det två filer i varje riktning. Vid plötsliga stopp eller olyckor tänk på att släppa fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!

Tänk på att:

 • Vid plötsliga stopp eller olyckorsläpp fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!
 • Köra försiktigt när du passerar vägarbetsplatsen och följ skyltningen. Det som är din väg till arbetet är andras arbetsplats.
 • Kör du fortare går det inte snabbare – snarare tvärtom. Vid plötsliga inbromsningar skapas köer bakåt i trafikströmmen.
 • Fokusera på din körning – inte på arbetet vid sidan av vägen. Eventuella krockar påverkar trafiken särskilt mycket vid vägarbeten.
 • Du behöver minst en sekund på dig att reagera, och ytterligare två sekunder på dig att agera. Se därför till att hålla avståndet till bilen framför dig.

Arkeologiska undersökningar

Fyra plaster var intressanta att gå vidare med till en slutundersökning. Där hittades bland annat boplatser och en stensättning. Arkeologiska slutundersökningar påbörjades hösten 2017.

Ny och viktig kunskap om stenåldern

Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum har genomfört arkeologiska undersökningar längs E4 vid Ljungby. Vi kan konstatera att undersökningarna har bidragit men ny och viktig kunskap om de människor som levt och bott i området under stenåldern.

Ljungby

Utanför Ljungby stad strax intill den sänkta Näsasjön undersöktes delar av en boplats från slutet av jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr med slaget stenmaterial i flinta. Här påträffades också eldstäder och gropar från slutet av bronsålder och början på järnåldern ca 750 f.Kr–200 e.Kr. Extra intressant var även två så kallade stensättningar, flacka stenfyllda gravar, som dock visade sig sakna mänskliga kvarlevor och kan därför representera spår efter någon annan form av rituell aktivitet.

Berga

Några hundratal meter norr om pallfabriken i Lagan undersöktes lämningarna efter en tillverkningsplats från mellersta jägarstenåldern ca 6000–5500 f.Kr. Lämningarna utgörs av närmare 500 flintor, som ligger samlade runt en eldstad. Lämningarna utgör en ögonblicksbild av en plats där man tillverkat stenredskap. Förkolnade hasselnötsskal i eldstaden visar på en del av kosthållet.

Dörarp

Väster om E4 vid bron över Lagan fanns lämningar från två olika delar av jägarstenåldern. De äldsta lämningarna är bland de äldsta man hittar i det småländska inlandet och dateras till ca 7000 f.Kr. Lämningarna är sannolikt rester av en lägerplats efter tillfälliga besökare från kusten. Längre norrut, där E4an passerar över Toftaån undersöktes en lokal med lämningar från flera förhistoriska perioder. Fyndmaterialet är stort, ett par tusen bitar flinta. De äldsta lämningarna utgörs av tvärpilar och spår efter mikrospånstillverkning, vilka tillhör den yngre jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr.

Pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik

Vid undersökningen framkom också fyndmaterial från den yngsta bondestenåldern ca 2000 f.Kr. Bland fynden finns pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik. Fynden visar inte bara på olika hantverk som keramik och redskapstillverkning. Den dekorerade keramiken ger en inblick i den tidens formspråk och de brända yxorna om olika former av ritualer. På platsen finns också lämningar efter järnframställning, i form av slagg. Järnframställning kan vara från förhistorisk eller historisk tid, vi väntar fortfarande på en närmare datering.

Barslunds konkurs innebär att de arbeten som inte är påbörjade flyttas fram och att pågående arbeten inte kan slutföras enligt planerad tidplan. De skador som uppkommer av detta hanteras av Trafikverkets projektorganisation.

Till exempel så kommer de broar som inte är färdigställda mellan Ljunby och Lagan att förbli stängda tills ny entreprenör är på plats och kan slutföra arbetet. Skadan av att behöva köra runt för att bruka sin mark kompenseras av Trafikverket i viss utsträckning

Trafikverket som byggherre ansvarar för återställanden och skador som Barslund orsakat inom arbetsområdet och i dess absoluta närhet. Inkom med information om skador till undertecknad.

Arbetet med ersättningar för markintrång kommer fortsätta som vanligt.

Trafikplats 82, Hallsjö - Här byggs det nya ramper på västra sidan längre norrut i förhållande till den nuvarande. Den befintliga bron breddas. Arbetet startade hösten 2019 och blev klart hösten 2020. Mindre arbete återstår innan trafikplatsen är helt klar.

Trafikplats 81, Lagan - Rastplatsen Laganrasten som ligger mellan Lagan och Hallsjö försvinner och den nya rastplatsen byggs väster om E4 i anslutning till Trafikplats Lagan. Den har en parkering för lastbilar och en parkering för övriga trafikanter. I trafikplats Lagan har vu byggt nya ramper för av- och påfarter. I anslutning mot väg 557 är det en utformning med "droppar". Det finns också nya busshållplatser på påfartsramperna och det finns en samåkningsparkering vid rastplatsen. Vi har byggt en ny bred bro över E4 som ger utrymme för gående och cyklister. Området vid trafikplatsen är utformade som terrasser med gabionmurar. Arbetet med rastplatsen blev klart december 2020. Därefter färdigställs trafikplatsen under 2022 förutom toppbeläggning och viss plantering som sker våren 2023.

Trafikplats 80, Ljungby norra - Trafikplatsen behålls till stora delar, men det blir en ny ramp för påfart söderut. Övriga ramper byggs om i mindre omfattning. Anslutningen till väg 25 blir i form av "droppar". Nuvarande bro behålls. Beräknas bli klar våren 2023.

Delsträcka 5 - Från trafikplats Hallsjö till motorvägen vid Toftaholm. Sträckan öppnades för mötesseparerad trafik och 100 km/tim i november 2020 men helt klar blir vägen i slutet på 2022.
Delsträcka 4 - Från trafikplats Lagan till trafikplats Hallsjö. Arbetet startade våren 2019 parallellt med delsträcka 5. Sträckan öppnades för mötesseparerad trafik från Lagan Å - Hallsjö i maj 2021. Sträckan trafikplats Lagan - Lagan Å öppnas i slutet på 2022 men helt klar blir vägen hösten 2023.
Delsträcka 3 - Från trafikplats Ljungby N till trafikplats Lagan. Arbetet startade i december 2020 och beräknas vara klart hösten 2023.
Delsträcka 2 - Från norr om trafikplats Ljungby S till trafikplats Ljungby N. Arbetet startade i juni 2021 med sträckan Bolmstadsvägen - trafikplats Ljungby N. Arbetet beräknas vara klart hösten 2023.
Delsträcka 1 - Från motorvägen i höjd med Kånna till norr trafikplats Ljungby S påbörjas när övriga delsträckor är färdigställda och upphandlas separat.

Skydd av Bergaåsens vattentäkt

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten har vi skyddat våra vattentäkter från föroreningar. Det har vi gjort genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och högkapacitetsräcke som klarar en påkörning av tunga fordon. Under byggtiden är det inte tillåtet att köra farligt gods på E4 genom vattentäkten.

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar och mittbarriärer

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; bland annat en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och sju breddade broar under E4.

Mittbarriären har byggts med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären har byggts med betongbarriär. Vi har även byggt en ny rastplats och viltstängsel längs sträckan.

Kontakt

Anna Karlsson

projektledare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 66

Leif Sörgårn

biträdande projektledare

Telefon: 070-588 59 67

Henrik Magnisson

biträdande projektledare

Telefon: 010-130 03 83

Wilhelm Bengtsson

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 32 19

Fredrik Schéle

projektchef, anläggning, Malmö, Svevia

Telefon: 040-28 49 94