Logga in
Logga in

Kronoberg E4, Kånna – Ljungby - Toftanäs, byggs ut till motorväg

Vi bygger om E4, Kånna - Ljungby - Toftanäs för att öka kapaciteten på sträckan. Det innebär att vi skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv eftersom trafiken blir mindre känslig för störningar.

Vad?

Sträckan byggs om till motorväg i befintlig sträckning, 3,2 mil.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten, speciellt för den tunga trafiken.

Nuläge

Delen Ljungby-Toftanäs är 2,5 mil och är färdigbyggd. Nu pågår arbetet med delen Kånna-Ljungby, 7 km.

Om projektet

Aktuellt

Jonab anläggnings AB arbetar med ombyggnaden för sista delen av ny motorväg på E4.

 • Längs med den befintliga sträckan i södergående riktning sker schaktning, fyllning och överbyggnadsarbeten (förstärningslager, bärlager och beläggning).
 • Bron över enskild väg söder om Kånna är breddad.
 • Arbetet med den nya bron vid Berghem pågår. Bron kommer att gjutas under sommaren.
 • Vi har byggt nya påfartsramper i söder- och norrgående riktning i trafikplats Ljungby Södra. De nya ramperna är öppna för trafik. 

 • Inom projektet körs överskottsmassor till bullervallen vid Berghem för upplägg och återanvändning.
 • Hastigheten genom arbetsområdet är sänkt till 70 km/tim. 
 • Vi har byggt den västra droppen på väg 25 i trafikplats Ljungby Södra. Den östra droppen påbörjas efter semestern.

Prioriterade arbeten 2024 är

 • utbyggnaden av ny motorväg i södergående riktning på E4.
 • utbyggnaden av nya påfartsramper i trafikplats Ljungby Södra.
 • broarbeten längs sträckan.
 • bullervallen vid Berghem.

Påverkan i trafiken 2024

Det är fortsatt begränsad hastighet på E4, vid vissa kritiska arbetsmoment leder vi om trafiken från E4 till det mindre vägnätet. Då får vi en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar på vägen och för trafikanterna. Aktuell sträcka att leda om 2024 är:

 • Trafikplats Ljungby norra - Trafikplats Ljungby södra.
 • Trafikplats Hamneda - Trafikplats Ljungby södra.

Etapper

E4, Ljungby-Toftanäs, 2018-2023
Nu är hastigheten 120 km/tim på delen E4, Ljungby-Toftanäs. Det rör sig om sammanlagt 2,5 mil av totalt 3,2 mil nybyggd motorväg. 

E4, Kånna-Ljungby, 2023-2025
Den södra etappen E4, Kånna-Ljungby, inklusive trafikplats Ljungby södra är ca 7 km och beräknas vara klar 2025.

Klicka för att komma till en översiktskarta!

Klicka för att komma till en  karta över delen Kånna-Ljungby!

Nyheter

Tidplan

1 Byggstart Ljungby-Toftanäs 2018

2 Klart Ljungby-Toftanäs hösten 2023

3 Byggstart Kånna-Ljungby hösten 2023

4 Klart Kånna-Ljungby 2025

Läs mer om projektet

Hittills har arbetet och trafikhanteringen varit relativt bra och trafikanterna har respekterat trafikåtgärderna. Vår förhoppning är att det fortsätter på samma sätt tills projektet är klart.

Vi är tacksamma för alla trafikanter som sänker hastigheten och visar hänsyn för det arbetet som pågår längs med vägen. E4 är öppen under hela byggtiden men med ett antal omledningar och även sänkt hastighet längs sträckan. Vilket gör att det tar längre tid att ta sig fram under byggtiden.

Omkörningsförbud

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Tänk också på att det råder omkörningsförbud på en del av sträckan. Vi hoppas att du har överseende med det. Vid plötsliga stopp eller olyckor tänk på att släppa fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!

Tänk på att:

 • Vid plötsliga stopp eller olyckorsläpp fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!
 • Köra försiktigt när du passerar vägarbetsplatsen och följ skyltningen. Det som är din väg till arbetet är andras arbetsplats.
 • Kör du fortare går det inte snabbare – snarare tvärtom. Vid plötsliga inbromsningar skapas köer bakåt i trafikströmmen.
 • Fokusera på din körning – inte på arbetet vid sidan av vägen. Eventuella krockar påverkar trafiken särskilt mycket vid vägarbeten.
 • Du behöver minst en sekund på dig att reagera, och ytterligare två sekunder på dig att agera. Se därför till att hålla avståndet till bilen framför dig.

Arkeologiska undersökningar

Fyra plaster var intressanta att gå vidare med till en slutundersökning. Där hittades bland annat boplatser och en stensättning. Arkeologiska slutundersökningar påbörjades hösten 2017.

Ny och viktig kunskap om stenåldern

Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum har genomfört arkeologiska undersökningar längs E4 vid Ljungby. Vi kan konstatera att undersökningarna har bidragit men ny och viktig kunskap om de människor som levt och bott i området under stenåldern.

Ljungby

Utanför Ljungby stad strax intill den sänkta Näsasjön undersöktes delar av en boplats från slutet av jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr med slaget stenmaterial i flinta. Här påträffades också eldstäder och gropar från slutet av bronsålder och början på järnåldern ca 750 f.Kr–200 e.Kr. Extra intressant var även två så kallade stensättningar, flacka stenfyllda gravar, som dock visade sig sakna mänskliga kvarlevor och kan därför representera spår efter någon annan form av rituell aktivitet.

Berga

Några hundratal meter norr om pallfabriken i Lagan undersöktes lämningarna efter en tillverkningsplats från mellersta jägarstenåldern ca 6000–5500 f.Kr. Lämningarna utgörs av närmare 500 flintor, som ligger samlade runt en eldstad. Lämningarna utgör en ögonblicksbild av en plats där man tillverkat stenredskap. Förkolnade hasselnötsskal i eldstaden visar på en del av kosthållet.

Dörarp

Väster om E4 vid bron över Lagan fanns lämningar från två olika delar av jägarstenåldern. De äldsta lämningarna är bland de äldsta man hittar i det småländska inlandet och dateras till ca 7000 f.Kr. Lämningarna är sannolikt rester av en lägerplats efter tillfälliga besökare från kusten. Längre norrut, där E4an passerar över Toftaån undersöktes en lokal med lämningar från flera förhistoriska perioder. Fyndmaterialet är stort, ett par tusen bitar flinta. De äldsta lämningarna utgörs av tvärpilar och spår efter mikrospånstillverkning, vilka tillhör den yngre jägarstenåldern ca 5500–4000 f.Kr.

Pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik

Vid undersökningen framkom också fyndmaterial från den yngsta bondestenåldern ca 2000 f.Kr. Bland fynden finns pilspetsar, brända flintyxfragment och keramik. Fynden visar inte bara på olika hantverk som keramik och redskapstillverkning. Den dekorerade keramiken ger en inblick i den tidens formspråk och de brända yxorna om olika former av ritualer. På platsen finns också lämningar efter järnframställning, i form av slagg. Järnframställning kan vara från förhistorisk eller historisk tid, vi väntar fortfarande på en närmare datering.

Trafikverket  har skrivit kontrakt med Jonab anläggning AB om ombyggnation av den södra etappen E4, Kånna-Ljungby, inklusive trafikplats Ljungby södra. Detta är den sista etappen innan E4, Kånna-Toftanäs blir utbyggd till motorväg 2025.

Arbetet med ersättningsfrågor kopplade till markintrång och skador fortlöper.

Trafikplats 82, Hallsjö - Här har vi byggt nya ramper och den befintliga bron har breddats.  

Trafikplats 81, Lagan - En ny rastplatsen har byggts väster om E4 i anslutning till Trafikplats Lagan. Den har en parkering för lastbilar och en parkering för övriga trafikanter. I trafikplats Lagan har vi byggt nya ramper för av- och påfarter. I anslutning mot väg 557 är det en utformning med "droppar". Det finns också nya busshållplatser på påfartsramperna och det finns en samåkningsparkering vid rastplatsen. Vi har byggt en ny bred bro över E4 som ger utrymme för gående och cyklister. Området vid trafikplatsen är utformade som terrasser med gabionmurar. 

Trafikplats 80, Ljungby norra - Trafikplatsen behålls till stora delar, men vi har byggt en ny ramp för påfart söderut. Övriga ramper har byggts om i mindre omfattning. Anslutningen till väg 25 är i form av "droppar". Nuvarande bro behålls. 

Trafikplats, 79 Ljungby södra - Ljungby södra får nya ramper och en ny gestaltning som bygger på gabionmurar och tallskog – som är typiska inslag i landskapet. På sidorna, parallellt med E4, blir det belysta stenmurar och tallplanteringar. Anslutningen till väg 25 är i form av "droppar". Det finns också nya polisfickor på avfartsramperna. 

Skydd av Bergaåsens vattentäkt

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten har vi skyddat våra vattentäkter från föroreningar. Det har vi gjort genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och högkapacitetsräcke som klarar en påkörning av tunga fordon. 

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar och mittbarriärer

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; bland annat en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och sju breddade broar under E4.

Mittbarriären har byggts med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären har byggts med betongbarriär. Vi har även byggt en ny rastplats och viltstängsel längs sträckan.

Kontakt

Anna Karlsson

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 69 66

Leif Sörgårn

biträdande projektledare

Telefon: 070-588 59 67

Wilhelm Bengtsson

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: 010-123 32 19

Anders Bengtsson

platschef, Jonab, delen Kånna-Ljungby

Telefon: 076-827 20 50