Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 555, Hovdinge–Mjälen, gång- och cykelväg

Trafikverket och Ljungby kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Kommunen planerar lägga ledningar för vatten och avlopp, och i samband med det planerar Trafikverket och Ljungby kommun att bygga en gång- och cykelväg mellan Hovdinge och Mjälen.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen har nu vunnit laga kraft.

Om projektet

Ljungby kommun planerar att lägga ledningar för vatten och avlopp från Ljungby till Mjälen. I samband med det planerar Trafikverket och kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 555 mellan Hovdinge och Mjälen, en sträcka på nio kilometer.

Syftet med gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den bidrar även till att området kring sjön Bolmen blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Hela projektet samfinansieras av Trafikverket och Ljungby kommun. Ljungby kommun är byggherre för projektet. Läs mer om VA-ledningar på Ljungby kommuns webbplats via länken nedan.

Överföringsledning för vatten och avlopp Ljungby–Bollstad (Extern webbplats)

Tidsplan

Samråd i tidigt skede och öppet hus i Ljungby arena genomfördes under januari 2019.

Länsstyrelsen beslutade 26 april 2019 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd på orten genomfördes i september 2019 i Ljungby arena. Samråd med kommunala förvaltningar, berörda myndigheter och bolag har skett fortlöpande under projektets gång.

Planförslaget har varit utställt för granskning. Direkt berörda markägare informerades per brev om tiden för granskning. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter hade även möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget reviderades med endast någon enstaka mindre ändring.

Planförslaget skickades på fastställelseprövning under våren 2021.

6 Vägplanen vann laga kraft Hösten 2022

7 Byggstart Preliminärt 2024

Översiktskarta

Kartan visar sträckningen av den planerade gång- och cykelvägen mellan Hovdinge och Mjälen. Den börjar i höjd med Mjälens badplats längs väg 547 och går sedan längs väg 555 fram till Hovdinge.

Kontakt

Mats Fridlund

Projektledare, Ljungby kommun

Telefon: 0372-78 93 54

Anna Karlsson

Projektledare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 66

Wilhelm Bengtsson

Markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 32 19