Logga in
Logga in

Väg 40, Nässjö–Eksjö Arbete på väg 40 våren 2023

Vi breddar den befintliga vägen och bygger om bron i höjd med Lövhult samtidigt som vi förbereder för ombyggnad av broarna vid Vinkan och Rosan. Vi ber trafikanterna att följa skyltningen och visa hänsyn i trafiken!

Delen Nässjö-Gisshultsrondellen

Arbeten pågår med breddning av befintlig väg 40 på stora delar av denna sträcka i form av schakter, bankfyllnader, överbyggnadslager. Vi förbereder även för kommande gjutningar av bron i höjd med Lövhult. Här leds trafiken via en förbifart.

Delen Vinkan-Rosan

Vi fortsätter med sprängning och krossning av berg på nybrytningsdelen för att förse projektet med överbyggnadslager. Från Vinkan körs överbyggnadsmaterial ut i projektet vilket innebär många in- och utfarter av fordon och då speciellt byggtrafik. Vi har påbörjat byggnation av bron vid Vinkan och markarbetena för bron vid Rosan. I Rosan pågår vatten- och avloppsarbete för avvattning trafikplatsen.

Delen Rosan-Tannarp

Arbeten fortsätter med jord-, bergschakt och bankfyllnader. Vi arbetar även med trummor och nya vatten- och avloppssystem för att förhindra vägdagvatten att rinna direkt ut i vattenskyddsområdet. vi har påbörjat schakten genom Tannarpsbacken där vi ska schakta bort ca 130 000 kubikmeter.

Delen Rosan-Eksjö

Sverigeringen lägger om kanalisation (rör) för sina ledningar som påverkas av nya väg 40. Arbeten med ledningarna sker i stora delar i trafikerad miljö mellan Rosan och Skedhult.

Påverkan trafik

Vi planerar och förbereder arbeten för avstängning delen Nässjö-Gisshultsrondelen från tisdag vecka 26 till torsdag vecka 27. Just nu påverkas trafikantens restid, vi vill uppmana trafikanten till att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen. Tack för visad hänsyn.