Logga in
Logga in

Arbete våren 2023

Vi breddar den befintliga vägen och bygger om bron i höjd med Lövhult samtidigt som vi förbereder för ombyggnad av broarna vid Vinkan och Rosan. Vi ber trafikanterna att följa skyltningen och visa hänsyn i trafiken!

Delen Nässjö-Gisshultsrondellen
   

 • Arbeten pågår på stora delar av nuvarande väg 40 i form av schakter, bankfyllnader och överbyggandslager.
 • Byggnation av bron i höjd med Lövhult där trafiken leds via en förbifart pågår. Vi har nu gjort projektets första gjutning i form av bottenplattor för bron. Arbete med form- och arbetsställning pågår för att kunna forma och armera ramben (väggar för bron) och överbyggnad (farbana på bron).

Delen Vinkan-Rosan

 • Arbeten fortsätter med losshållning och krossning av berg på nybrytningsdelen för att förse projektet med överbyggnadslager.
 • Genom att det är från Vinkan som överbyggnadsmaterial ska köras ut i projektet, så har vi mycket in/utfart av fordon/byggtrafik på detta ställe.
 • Markarbeten för bro vid Vinkan och bro vid Rosan pågår för att förbereda etablering och byggnation av broarna.
 • I Rosan fortsätter en omfattande urgrävning och återfyllnad, detta för att bygga upp vägbanken för nya väg 40 och vägen som ska gå ner under bron vid Rosan.

Delen Broarp-Tannarp

 • Arbeten med jord-, bergschakt och bankfyllnad fortlöper.
 • Arbeten med trummor och nya VA-system för att förhindra vägdagvatten att rinna direkt ut i vattenskyddsområdet

Delen Rosan-Eksjö

 • Sverigeringen lägger om kanalisation för sina ledningar som påverkas av nya väg 40.
 • Arbeten med dessa ledningar sker i stora delar i trafikerad miljö med ett schaktlag som arbetar sig från Rosan och ett schaktlag som arbetar sig från Skedhult.

Påverkan trafik

 • Nu påverkas trafikantens restid, vi vill uppmana trafikanten till att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen. Tack för visad hänsyn.