Logga in
Logga in
Bild på Broarpsbacken mot Nässjö. Foto: Elisabeth Konnebäck

Arbete vår och sommar 2024

Det pågår arbeten från Gisshultsrondellen till Eksjö med mycket stor påverkan i trafiken under hela 2024.

 Vii vill uppmana dig till att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och
visad hänsyn för de som arbetar på vägen och för dina medtrafikanter.

Längs sträckan pågår detta:

Nässjö-Gisshult
Delen är färdigställd och den 1 februari 2024 fick sträckan sin rätta hastighet på 100 km/tim. Vi uppmanar trafikanterna att visa hänsyn när de sista kompletterande arbetena utförs under april månad 2024.

Gisshult-Vinkan
Byggnation av ny gång och cykelbana sker för att vi sedan ska nyttja denna för tillfällig väg för trafikanten. Under våren och sommaren kommer vi att byta material i befintlig vägkropp, lägga nya trummor och utföra breddning av väg 40. Framkomligheten kommer således att påverkas stort under denna tid, uppmanar trafikanten att välja annan väg. 

Vinkan-Rosan
Färdigställande av slänter och den obundna överbyggnaden sker nu, för att till våren/sommar utföra asfalteringsarbeten på denna del.

Rosan-Broarp
Nu är det ett körfält med trafikljus och sänkt hastighet på denna del. Den stora begränsade framkomligheten pågår under större delen av 2024. Under tiden arbetar vi med den nya vägen på sträckan och utför bland annat omfattande sprängningsarbeten.

Broarp-Tannarp
Vi har nu gjutit bron över Lidbroån och utför VA-arbeten i form av ett slutet system runt norra och södra Vixen. På denna delsträcka utförs släntningsarbeten och arbeten med överbyggnaden av vägen. Även denna del ska schaktas ur befintlig överbyggnad på stora delar vilket resulterar i mycket stor påverkan på framkomligheten.

Tannarp
Den största schakten är uttagen genom Tannarpsbacken. Vi har nu stängt av det tredje körfältet över Tannarpsbacken för att komma åt den sista schakten. Under våren/sommar 2024 blir det ett körfält som vi reglerar med trafikljus öster om Tannarpsbacken, för att möjliggöra fyllning av den nya vägbanken över befintlig körbana på väg 40.

Tannarp - Eksjö
Bron över Allmänningsån är under byggnation. Mellan Tannarp-Aborrarondellen pågår utbyggnad av väg 40 och ny gång- och cykelbana. Även här kommer trafiken tillfälligt att ledas med hjälp av trafikljus på de platser där vi ska skifta ur befintlig vägkropp. Under maj och juni kommer asfalteringsarbeten utföras på denna del och kommer att ha stor påverka på framkomligheten för trafikanten.