Logga in
Logga in

Kalmar E22 förbi Bergkvara

E22 är en viktig förbindelse genom hela sydöstra Sverige. Förbi Bergkvara utreds en ny lokalisering av E22 för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

Vi planerar bygga om E22 till en mötesfri väg med mitträcke, som går förbi Bergkvara istället för rakt igenom samhället.

Varför?

Ändamålet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 längs aktuell sträcka samt förbättra boendemiljön i Bergkvara.

Nuläge

Beslut om vald korridor väntas i början av 2023.

Om projektet

Om samrådet 2022

Information om samrådet och interaktiv karta (öppnas i ny flik).

Samrådshandlingar

Bakgrund

E22 är en del av det nationella vägnätet och Ostkuststråket mellan Malmö, Kalmar och Stockholm. E22 är viktig för godstrafik, inte minst till och från sydöstra Sveriges hamnar och är utpekad som rekommenderad led för farligt gods.

Brister i vägens standard

 • Sträckan förbi Bergkvara är en av få kvarvarande delar av E22 som inte är mötesseparerad eller på gång att bli det, och den har lägre standard än andra delar av E22. Vägar som inte är mötesseparerade innebär en större risk för allvarliga olyckor.
 • Genom Bergkvara är hastighetsbegränsningen 50 km/tim, det försämrar framkomligheten för trafikanter som bara ska ta sig genom och förbi Bergkvara.
 • E22 genom Bergkvara är i dagsläget både genomfartsväg och lokalgata i Bergkvara, det innebär risker för trafikanterna.

Negativ påverkan på Bergkvara

 • Trafiksäkerheten brister, särskilt för oskyddade trafikanter som gående och cyklister.
 • Den höga trafikbelastningen innebär störningar för närboende i Bergkvara, till exempel genom buller och vibrationer.
 • Vägen är en barriär som delar upp samhället. Den försvårar också för utveckling av tätorten och för möjligheterna att planlägga nya bostadsområden.

Ändamålet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 längs aktuell sträcka samt förbättra boendemiljön i Bergkvara.

Området som utreds sträcker sig från Bröms i söder till Söderåkra i norr, och mellan Torsås och Bergkvara. Utredningsområdets längd är cirka 14 km och som bredast 4 km.

Vad är det vi vill göra?

E22 föreslås byggas om med en ny sträckning utanför Bergkvara och med högre standard.

Den aktuella sträckan inom utredningsområdet föreslås att byggas om på delar av befintlig väg samt som helt ny vägdragning. Genom en fysisk mötesseparering (mitträcke) med omkörningsmöjligheter likt utformningen av väg E22 söder om utredningsområdet kan hastigheten höjas till 100 km/tim. Anläggningen kommer också att omfatta en ny korsningspunkt mellan väg 504 och E22 där en ny omstigningsplats för regional busstrafik vid E22 byggs.

De här effekterna vill vi uppnå:

 • Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för genomfartstrafik.
 • Hastighetshöjning som bidrar till vinster i restid.
 • Förbättrad möjlighet för regional kollektivtrafik i området.
 • Förbättrad tillgänglighet, en minskad barriäreffekt genom samhället samt en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

Det är inte bestämt var inom utredningsområdet den nya sträckningen av E22 förbi Bergkvara kommer bli.

Lokaliseringsalternativ

Lokaliseringsutredningen syftar till att utreda var inom utredningsområdet som en ny väg bäst placeras. Lokaliseringen ska uppnå största möjliga nytta med minsta möjliga negativa konsekvenser.

Utredningen har landat i tre förslag till korridorer som kallas "Lila", "Röd" och "Gul". Inom respektive korridor finns flera möjliga placeringar och en detaljerad vägutformning kommer tas fram i nästa skede.

Kartbild över de tre tänkbara vägkorridorerna.

På bilden ovan finns de tre förslag till korridorer som kallas "Lila", "Röd" och "Gul".

Se bilden i större version (pdf-dokument, 10 MB)

 

Se en annan kartbild över området med de tre tänkbara vägkorridorerna (pdf-dokument, 346 kB).

 

Lila korridor är den mest västliga korridoren och avviker tidigast från befintlig väg i höjd med Bröms i syd. Genom utredningsområdet går den förbi Laduryd, Borrelycke, Sunelycke. Korsning med väg 504 sker mellan Äskebäcksmåla och Sjömanstäppan.

 

Röd korridor går längs med befintlig väg fram till Rotavik eller Kabbetorp och går sedan norrut i närheten av Torestorp, Skorrö, Bockekulla, Mullatorp. Korsning med väg 504 kan antingen vara mellan Äskebäcksmåla–Sjömanstäppan eller öster om Sjömanstäppan.

 

Gul korridor följer befintlig väg längst och avviker i höjd med Hillsborg. Korridoren går norrut i närheten av Norra Kärr, Mulatorp och Siggesbo. Korsning med väg 504 kan antingen vara mellan Äskebäcksmåla– Sjömanstäppan eller öster om Sjömanstäppan. Korridor Gul innebär därmed kortast ny väg.

 

I norr finns för samtliga korridorer två alternativ från korsningen med 504. Det västliga alternativet (benämnt N1) korsar Påbodavägen och gamla sträckningen av E22 och ansluter till befintlig väg i norra Påboda. Östligt alternativ (benämnt N2) ansluter befintlig väg söder om Påbodavägen. Befintlig E22 från anslutningen och norrut byggs därefter om till mötesfri landsväg.

Vad händer längre fram?

Efter samrådet kommer Trafikverket att förorda ett val av korridor. Beslutet syftar till att välja den lösning som är mest fördelaktig sett till måluppfyllnad och hänsyn till allmänna intressen (bland annat miljöbedömning). Länsstyrelsen och Torsås kommun kommer ges möjlighet att ge sin respektive sammanvägda ståndpunkt avseende val av korridor innan Trafikverket fattar beslut. Beslut väntas ske i början av 2023.

Efter att en korridor har valts kommer Trafikverket börja ta fram ett planförslag. Planförslaget visar var och hur en ny väg ska anläggas inom den valda korridoren.

Inom varje korridor kommer det finnas möjlighet till flera olika linjeföringar och vägutformning och ytterligare avvägning mellan olika intressen och miljökonsekvenser kommer göras innan det stegvis blir till en utformning av vägen.

Vägens utformning kommer vara föremål för ytterligare samråd där förslagen presenteras och möjlighet att lämna synpunkter ges. När samrådshandlingen har färdigställts och miljökonsekvensbeskrivningen godkänts av Länsstyrelsen så ställs handlingen ut på granskning vilket ger ytterligare möjlighet för dem som är direkt berörda att yttra sig. Vägplanen kan sedan fastställas, vilket beräknas ske omkring år 2025.

 • Efter fastställelse tas en bygghandling fram och en entreprenad kan handlas upp.
 • Planerad byggstart är tidigast 2027.

Tidsplan

1 Samråd December 2020

2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Vintern 2021

3 Samråd om möjliga lokaliseringar Sommaren 2021

4 Samråd val av lokaliseringsalternativ Våren 2022

Beslut om vald korridor väntas i början av 2023.

6 Fortsatt vägplansprocess Cirka 2022-2025

7 Byggtid 2028–2030

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Lovisa Bjarting

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 11

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Lovisa Bjarting
Kommunikatör
Viveca Larsson