Logga in
Logga in

Kalmar E22 Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22 Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättra korsningspunkten mellan väg 40 och E22. Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vad?

Vi bygger om E22 mellan Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättrar korsningspunkten mellan väg 40 och E22.

Varför?

Ombyggnaden möjliggör bättre framkomlighet och en ökad trafiksäkerhet för såväl fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Den främjar även en regional utveckling.

Nuläge

Vi har kontrakterat en konsult som genomför en ny lokaliseringsutredning i området för att ta fram en optimerad vägkorridor med hjälp av tidigare underlag.

Om projektet

E22 utgör en förbindelse från Malmö och Öresundsregionen, vidare via Blekinge och Kalmar län och norrut till Norrköping. Väg 40 utgör en öst-västlig förbindelse mellan Västervik och Göteborg och ansluter till E22 i vägskälet E22/väg 40 vid Hyttan. Båda vägarna är utpekade riksintressen och ingår i det nationella stamvägnätet.

Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Vi ökar även och framkomligheten för när- och fjärrtrafik samt främjar den regionala utvecklingen.

Områdets förutsättningar mellan Gladhammar och Verkebäck har tidigare utretts med fokus på olika lokaliseringsalternativ, både i befintlig sträckning och öster om E22. 

Vad händer nu?

Framtagning av lokaliseringsutredning pågår. Samrådshandlingen presenterar vi under samrådstiden på sidan Dokument - val av lokaliseringsalternativ. Vi bjuder in till öppet hus 29 april, där allmänheten har möjlighet att komma när de har tid, se annons längre ner för mer information.

Karta

Arbetet med ny lokaliseringsutredning utförs i området med hjälp av tidigare utredningsarbete. Området berörs av ett riksintresse för kulturmiljövård. Den nya lokaliseringsutredning utförs för att:

  • säkerställa lämplig sträckning,
  • fördjupa kunskapen om och därmed komma tillrätta med svagheter i tidigare underlag,
  • öka genomförandet och framdrift i projektet.

Klicka här för större bild på kartan (jpg-fil, öppnas i nytt fönster).

I arbetet ingår även att samordna projektet med intilliggande projekt på E22 och väg 40.

Annonsering - Inbjudan till samråd - Alternativa lokaliseringar

E22 Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg, Västerviks kommun, 
Kalmar län. 

Trafikverket Sydöstra regionen planerar för ombyggnation av E22 på sträckan Gladhammar–Verkebäck till mötesfri väg.

Ett flertal korridorer har tagits fram och utvärderats utifrån deras påverkan på naturvärden, kulturvärden, byggbarhet, bullerpåverkan med mera.  Projektets föreslagna korridorer går både i befintlig sträckning samt nysträckningsalternativ. Projektet antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trafikverket inbjuder till Öppet hus måndagen den 29 april kl. 17-20 i IOGT-NTOs lokal, Kallernäsvägen 5A, i Gunnebo. En presentation kommer hållas om projektet kl.18.00 på cirka 30 minuter. Presentationen kommer även att finnas här på projektets sida under samrådstiden.

Plats för handlingar: Samrådshandlingen finns tillgänglig här på projektets hemsida under menyn Dokument under samrådstiden från och med 24 april 2024. 

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 24 maj 2024. Ange ärendenummer TRV 2022/62631. Det finns även möjlighet till att lämna dina synpunkter direkt här på sidan under samrådstiden, formuläret finns tillgängligt från och med 29 april 2024. 

Mer information:

Emma Sigonius, projektledare, 010-124 20 25.

Annelie Bladh, markförhandlare, 010-123 01 31.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Tidsplan

1 Arkeologisk fältundersökning Oktober 2022

Denna kommer vi att presentera under vintern 2023/2024 som en samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ. 

3 Samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ presenteras Våren 2024

4 Vägplan inklusive framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2024–2026

5 Bygghandling 2027–2028

6 Byggnation 2029–2032

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Emma Sigonius

Projektledare

Telefon: +46 10-124 20 25

Annelie Bladh

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 01 31