Logga in
Logga in

Kalmar E22 Gladhammar–Verkebäck, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22 Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättra korsningspunkten mellan väg 40 och E22. Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vad?

Vi bygger om E22 mellan Gladhammar-Verkebäck till en mötesfri väg med mitträcke samt förbättrar korsningspunkten mellan väg 40 och E22.

Varför?

Ombyggnaden möjliggör bättre framkomlighet och en ökad trafiksäkerhet för såväl fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Den främjar även en regional utveckling.

Nuläge

Vi har kontrakterat en konsult som genomför en ny lokalieringsutredning i området för att ta fram en optimerad vägkorridor med hjälp av tidigare underlag.

Om projektet

E22 utgör en förbindelse från Malmö och Öresundsregionen, vidare via Blekinge och Kalmar län och norrut till Norrköping. Väg 40 utgör en öst-västlig förbindelse mellan Västervik och Göteborg och ansluter till E22 i vägskälet E22/väg 40 vid Hyttan. Båda vägarna är utpekade riksintressen och ingår i det nationella stamvägnätet.

Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Vi ökar även och framkomligheten för när- och fjärrtrafik samt främjar den regionala utvecklingen.

Områdets förutsättningar mellan Gladhammar och Verkebäck har tidigare utretts med fokus på olika lokaliseringsalternativ, både i befintlig sträckning och öster om E22. 

Vad händer nu?

Under våren 2022 har vi skrivit kontrakt med en konsult som ska ta fram underlag till vägplanen. Underlaget kommer vi att presentera under vintern 2023/2024 som en samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ.

Under arbetet med att ta fram underlag till vägplanen kommer fältundersökningar att genomföras i området under 2022 och 2023. Fältundersökningarna omfattar bland annat:

  • naturvärdesinventering
  • kulturarvsanalys
  • miljöprovtagningar
  • geotekniska undersökningar.

Innan fältarbeten påbörjas kommer vi att ta kontakt med er avseende tillträdesfrågor ifall ni blir berörda.

Karta

Utredningsområdet visar E22 mellan Gladhammar och Verkebäck

Arbetet med ny lokaliseringsutredning utförs i området med hjälp av tidigare utredningsarbete. Området berörs av ett riksintresse för kulturmiljövård. Den nya lokaliseringsutredning utförs för att:

  • säkerställa lämplig sträckning,
  • fördjupa kunskapen om och därmed komma tillrätta med svagheter i tidigare underlag,
  • öka genomförandet och framdrift i projektet.

Klicka här för större bild på kartan (jpg-fil, öppnas i nytt fönster).

I arbetet ingår även att samordna projektet med intilliggande projekt på E22 och väg 40.

Tidsplan

Under våren har vi handlat upp en konsult som ska ta fram underlag till vägplanen. 

2 Arkeologisk fältundersökning Oktober 2022

Denna kommer vi att presentera under vintern 2023/2024 som en samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ. 

4 Samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ presenteras vintern 2023/2024 2023

5 Vägplan inklusive framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2024–2026

6 Bygghandling 2027–2028

7 Byggnation 2029–2032

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Caisa Wolff

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Erik Muregård

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 41 79

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Caisa Wolff
Kommunikatör
Viveca Larsson