Logga in
Logga in

Kalmar E22 och väg 34, Kalmar–Västervik, ombyggnad av korsning vid Ålemkrysset

Trafikverket har byggt om fyrvägskorsningen på E22 i Ålem till två T-vägkorsningar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt byggs en gång- och cykelväg genom en port under E22.

Varför?

För att öka framkomlighet och säkerhet på E22.

Nuläge

Byggnation: Maj 2023-våren 2024.

Kostnad

Cirka 24 miljoner kronor.

Om projektet

I Mönsterås kommun ligger Ålemkrysset som är ombyggt till två T-vägkorsningar, med vägarna E22, Rv 34 och Lv 602 (Pataholmsvägen). Vi har också byggt en passage för gång- och cykeltrafiken som nu passerar genom en port under E22, strax söder om korsningen. Ombyggnaden i korsningen ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Antal fordon per dygn

Vi har mellan åren 2014-2018 haft en liten ökning av fordon från 2780 till 2870 fordon/dygn på väg 34 genom Ålem mot Vimmerby och Linköping, samtidigt har tung trafik minskat från 290 till 250 fordon/dygn.

Vad händer nu?

Ålemkrysset är färdigbyggt och gång- och cykelvägen är klar. Det som återstår nu är asfaltering gång- och cykelvägen, som vi planerar i april 2024. Vi ska också under våren plantera och återställa.

Så har vi byggt den nya vägen

Fyrvägskorsningen är ombyggd till två T-vägkorsningar. 

Väg 34

 • Korsning flyttas 125 meter söderut.
 • Befintlig anslutning tas bort.
 • Separat påsvängsfält på E22 söderut.

Gång- och cykelväg

 • Separerad med kantsten i början.
 • Port under E22, strax söder om den befintliga korsningen.
 • Bredd 2.5 meter på västra sidan.
 • Bredd 3,5 meter på östra sidan.

Väg 602

 • Anslutning behålls i befintligt läge.

Bullernivå och naturvärden

I vägplanen framgår det bland annat att bullersituationen för närboende bedöms bli oförändrad eller till och med något förbättrad. Detta i och med att anslutningen till riksväg 34 förändras och hamnar lite längre ifrån bebyggelsen.

E22 och väg 34 är utpekade riksintressen och söder om Ålemkrysset, på båda sidorna om E22, består området av skogsmark. Ombyggnaden innebär mindre intrång av skogsmark och ingen påverkan av Alsterån som har stor betydelse i miljöhänseende gällande att skydda dess vattenkvalité. Sydost om Ålemkrysset ligger naturvårdsområdet Högsbyåsen där vi kommer att ta en bit mark för att bygga gång- och cykelvägen. Vi har bedömt att detta är enbart en liten påverkan av naturen. För att ta hänsyn till det artrika området kommer vi exempelvis skydda genom att:

 • när vi tar bort större delen av lövsumpskogen på grund av den nya anslutningen till väg 34, kommer vi skapa nya förutsättningar för lövsumpskogen genom den omgivande marken runt vägens nya läge.
 • bevara de skyddsvärda ekar där ekoxen trivs.
 • bygga slänter som ska gynna torrängsfloran och samtidigt ta hänsyn  till de skyddsvärda insektsarterna som bredbrämad bastardsvärmare och klubbsprötad bastardsvärmare som finns i området.

Vägförslag.jpg

 

Tidsplan

1 Vägplanen har vunnit laga kraft Våren 2022

Vi har antagit entreprenör Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB för arbetet.

Omledning av den norrgående trafiken via Mönsterås kustväg.

4 Byggnation Våren 2023–våren 2024

Frågor och svar

En trafikplats skulle innebära en större ekonomisk resurs och åtgärden skulle få konkurra med flera andra projekt som också behöver utvecklas och underhållas. 

I den av regeringen beslutade Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 beskrivs hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. När det gäller att bygga ut den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägkorsningar i Ålemkrysset skulle både framkomligheten och trafiksäkerheten öka samtidigt bidrar det till den mest effektivaste lösningen.

Genom planerade förbättringar av väg 37/47 västerut från Oskarshamn ser vi på sikt att den vägen kommer att erbjuda en attraktivare väg från E22 mot Hultsfred/Vimmerby/Linköping än väg 34. Vi får ett hållbart transportsystem för människor och företag - idag och i framtiden.

Genom att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar ökar vi säkerheten i korsningen.

Trafiksäkerhetsåtgärden är den mest kostnadseffektivaste lösningen som vi kan göra när vi har den kapacitet som vi har i korsningen idag.

Åtgärden för E22 Ålem finns inte med i den Nationell transportplan för åren 2018-2029. För att kunna utföra en trafiksäkerhetsåtgärd utan att den finns med i den nationella transportplanen har vi föreslagit att bygga om korsningen till två T-vägskorsningar som ska öka trafiksäkerheten i korsning genom en snabb trafiksäkerhetsåtgärd.

Regeringen sätter ramarna för Nationell transportplan och ger uppdraget till Trafikverket att sätta samman förslag på åtgärder som kan ingå i en nationell transportplan utifrån de prioriteringar regeringen lämnat i sin proposition och direktiv.

Planskild korsning är en korsning där vägar och/eller järnvägar korsar varandra i skilda plan, det vill säga så att korsande rörelser kan ske samtidigt utan att påverka varandra.

Planskilda korsningar innebär att vägen eller järnvägen går på broar för att inte påverka varandra. (där korsar vägarna varandra utan möjlighet att byta väg)

Trafikplats, planskild trafikplats,  är en typ av vägkorsning där trafiken korsar minst en av de mötande vägarnas körbanor planskilt. För att ta sig mellan vägarna finns i stället på- och avfartsramper. Trafikplatser finns främst längs motorvägar och motortrafikleder (där plankorsningar inte får förekomma) samt andra större vägar, (här kan man byta väg med hjälp av ramperna som kopplar samman vägarna).

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83