Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, nya trafiklösningar i Växjö

Vi ska bygga om väg 23 mellan Räppe och Helgevärma, för att du ska komma fram snabbare och säkrare. Vi bygger för framtiden. Det ska vara enkelt att resa till och från det nya sjukhuset i Räppe, oavsett hur du reser.

Vad?

Vi bygger en ny trafikplats vid Räppe och söder om denna nya busshållplatser. Trafikplats Helgevärma byggs om och vi bygger en lokalgata som främjar bussresa, cyklande och gående.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, gynna hållbart resande och öka trafiksäkerheten när staden förändras.

Nuläge

Vi utför just nu förberedande fältarbeten och tar fram en vägplan för trafikplats Räppe. För lokalgatan och trafikplats Helgevärma tar vi fram bygghandlingar.

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga om och bygga nytt på väg 23, för en trygg och smidig resa, när sjukhuset flyttar till Räppe. Det handlar om tre projekt som hör ihop:

  • Vi bygger en trafikplats vid Räppe och söder om denna nya busshållplatser. För att kunna ersätta fyrvägskorsningen med en trafikplats måste Trafikverket först ta fram en vägplan och bjuda in berörda att lämna synpunkter via ett så kallat samråd. Detta inleds sommaren 2023. Ett lagstadgat samråd med allmänheten sker preliminärt i slutet av året.
  • Vi bygger om trafikplats Helgevärma. Vi bygger en ny avfart på väg 23, för trafik söderifrån som ska mot Alvesta och Ljungby, på väg 25. Befintligt vänstersvängkörfält rivs.
  • Vi bygger en ny gata för lokaltrafik, buss, gående och cyklister. Den nya gatan ansluter till sjukhusområdets norra del. Den byggs planskilt, under väg 23, mellan Bergsnäsvägen och det planerade sjukhusområdet. 

Först ut är lokalgatan, vi beräknar byggstart till 2024. För övriga byggstarter se tidsplanen längre ned.

Åtgärderna genomförs i nära samverkan med Växjö kommun och Region Kronoberg. På deras webb kan du läsa mer om deras ansvar kopplade till det nya sjukhuset i Räppe:

Region Kronobergs webbplats nya sjukhuset.se
Växjö kommuns webbsida om det nya sjukhuset.

Varför behöver vi bygga om?

Vid korsningen Stora Räppevägen–väg 23 är trafiken tidvis intensiv, likaså vid Helgevärma trafikplats. När sjukhuset flyttar krävs bättre framkomlighet. Uttryckningsfordon och andra trafikanter får lättare att ta sig fram tryggt och smidigt när vi bygger om Helgevärma trafikplats och bygger en ny trafikplats i Räppe. 

Många går, cyklar eller tar bussen idag till och från det centrala sjukhuset. Detta hållbara resande vill vi behålla. Det behövs därför särskilda trafiklösningar som gynnar lokalt och hållbart resande när sjukhuset flyttar. 

Bakgrund

Region Kronoberg har fattat beslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Det nya sjukhuset planeras i Räppe, cirka 4 kilometer väster om nuvarande stadskärna. Idag ligger det centralt. Detta kommer att påverka trafikflödet. 

Väg 23 utgör en viktig förbindelse för trafiken, både lokalt och regionalt. Aktuell sträcka används både för daglig arbetspendling och godstransporter. Stråket används även för kollektivtrafik.

Tidsplan

1 Fältarbeten och framtagande av samrådshandling för Räppe trafikplats Våren 2023

2 Samråd om Räppe trafikplats startar Sommar 2023

3 Samråd med berörd allmänhet om Räppe trafikplats Preliminärt årsskiftet 2023/2024

4 Fältarbeten och bygghandling för lokalgatan och Helgevärma trafikplats 2023

5 Planerad byggstart för lokalgatan 2024

6 Planerad byggstart för Helgevärma trafikplats Preliminärt 2025

7 Planerad byggstart för Räppe trafikplats Preliminärt 2026

Kontakt

Nina Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 35

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Nina Lindberg
Kommunikatör
Helen Dominé