Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, trafikplats Räppe

Vi ska bygga en trafikplats på väg 23 i höjd med Räppe, för att du ska komma fram snabbare och säkrare. Vi bygger för framtiden.

Vad?

Vi bygger en ny planskild trafikplats vid Räppe. Den nya trafikplatsen avses uppföras ovanför befintlig väg 23. Vidare anpassas väg 23 med mötesseparering.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, gynna hållbart resande och öka trafiksäkerheten när staden förändras.

Nuläge

I och med att sjukhusbygget i Räppe stoppas gör vi en översyn av trafikplats Räppe och tillsätter istället en teknisk utredning. Pågående samrådsskede kommer att fullföljas.

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga om och bygga nytt på väg 23, för en trygg och smidig resa. 

Riksväg 23 utgör riksintresse för kommunikationer och är utpekad som regionalt viktig i det funktionellt prioriterade vägnätet. Det innebär att vägen är utpekad som strategiskt viktig för den regionala gods- och persontrafiken.  Vidare är vägen utpekad i det strategiska vägnätet för tyngre transporter och utgör rekommenderad väg för farligt gods.

Den befintliga signalreglerade plankorsningen har bedömts bristande för framtidens behov och därför föreslås en planskild korsning. Projektet innebär att befintlig signalreglerad plankorsning ersätts med en planskild trafikplats. Till det tillkommer på- och avfartsramper samt anpassning av anslutande kommunala vägar, närliggande gång- och cykelvägar, befintliga busshållplatser och belysning. Den nya trafikplatsen avses uppföras ovanför befintlig väg 23 medan befintlig väg 23 kvarstår i plan. Vidare anpassas väg 23 med mötesseparering.

Projektets ändamål är att skapa en vägutformning som klarar förväntad framtida trafik avseende kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen mellan väg 23 och väg 715 (Stora  Räppevägen). Detta både med hänseende på genomgående trafik på väg 23 och trafik med målpunkter i närområdet.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram en vägplan och projektet befinner sig nu i samrådsunderlagsskedet inför beslut om betydande miljöpåverkan, i vägplaneprocessen.

I och med att sjukhusbygget i Räppe stoppas gör vi en översyn av trafikplats Räppe och tar fram en teknisk utredning, där en skiss på en ny utformning utifrån de nya förutsättningarna tas fram. Syftet är att skaffa oss en uppfattning om framtidens behov utifrån de nya förutsättningarna.

Under det fortsatta arbetet kommer trafikplatsen och anslutande vägars utformning att ytterligare specificeras och presenteras i en samrådshandling.

Andra projekt i närområdet

Se även information om trafikplats Helgevärma som byggs om längs väg 23 på projektets egna sida här

Tidsplan

1 Fältarbeten och framtagande av samrådsunderlag för trafikplats Räppe Våren 2023

2 Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan 2023-06-07–2023-08-31

3 Teknisk utredning Hösten 2023

4 Framtagande av samrådshandling för trafikplats Räppe Våren 2024

Kontakt

Nina Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 35