Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Kauppinen-Kiruna, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om sträckan Kauppinen-Kiruna till mötesfri väg med mitträcke. Ombyggnationen innefattar även gång- och cykelväg, samt faunapassager.

Vad?

Mötesseparering, gång- och cykelväg, faunapassager.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för fordonstrafik, oskyddade trafikanter samt vilt och friluftsliv.

Nuläge

Planering.

Om projektet

E10 mellan Kauppinen och Kiruna är ett viktigt transportstråk och högt trafikerad av både tung trafik och persontrafik, varav många arbetspendlare. Idag är vägen en tvåfältsväg utan mötesseparering med skyltad hastighet 80 km/h. Längs med sträckan som är cirka 7 kilometer lång finns ingen säker väg för oskyddade trafikanter. Vägen utgör även en barriär för ren och fritt strövande vilt vilket har medfört flertalet olyckor. 

Vi planerar att bygga om sträckan av E10 mellan cirkulationsplatsen in mot Kiruna och korsningen mot Jukkasjärvi.

Planerade åtgärder

Vi planerar följande åtgärder längs sträckan:

  • Breddning till 2+1-väg
  • Mötesseparering
  • Gång- och cykelväg
  • Faunapassager
  • Broar
  • Viltstängsel
  • Hållplatser

Pilotprojekt för klimatneutral infrastruktur

Trafikverket har för sitt klimatarbete ett mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral år 2045. Projekt E10 Kauppinen-Kiruna har tillsammans med sju andra infrastrukturprojekt på Trafikverket valts ut som pilot att reducera koldioxidutsläpp under genomförandet av vägplanen, förfrågningsunderlaget och produktionen. Målet är att projektets klimatpåverkan ska minska med minst 50 % under alla faser. Detta görs genom ett systematiskt och tvärfunktionellt arbete med utrymme för nytänkande mellan olika teknikområden, för att hitta klimatsmarta lösningar. 

Tidsplan

Vägplanen ställs ut för allmänhetens granskning

Vägplanen skickas in för fastställelse.

3 Byggstart Preliminärt 2029

4 Klart Preliminärt hösten 2031

Översiktskarta

Kartan visar sträckan Kauppinen-Kiruna som ska byggas om med tillhörande gång- och cykelväg. Kartan visar en möjlig dragning av gång- och cykelvägen. Lokalisering av gång- och cykelvägen kommer att utredas i kommande skede. Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster).

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67