Logga in
Logga in

Norrbotten Kiruna, ny järnvägsstation

Vi arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Vad?

Ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna.

Varför?

Dagens järnvägsstation är tillfällig och det behövs en fungerande station för persontrafik.

Nuläge

Planering. Vi arbetar vidare med ett stationsläge söder om Lombololeden (alternativ LON1 och LON2), med västlig korridor.

Om projektet

Det alternativ vi går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer vi ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig. Nu fortsätter arbetet med att utreda en exakt placering inom det utpekade området och var järnvägen ska dras. Samråd om detta kommer ske under våren 2023.

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd planförslag Våren 2023

2 Granskning av vägplan 2023/2024

3 Byggstart Tidigast 2025

Frågor och svar

Vi arbetar vidare med en centrumnära placering av stationen, söder om Lombololeden med västlig korridor intill väg 870. Placeringen innebär att det är nära mellan stationen och centrum, och därmed lätt transportera sig till och från järnvägsstationen  med bil, cykel eller till fots. Alternativet främjar även utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge. En station vid Kirunas nya centrum innebär ett ännu mer centralt läge, men medför också ett större intrång i natur och stadsutbyggnad. KNC innebär också en högre anläggningskostnad än LON.

En västlig korridor ger kortare sträckning och enligt vår bedömning mindre påverkan på natur och renbeten än en östlig. Det innebär också en möjlighet att lägga järnvägen längs med väg 870 vilket minskar barriäreffekten.

Det samrådda alternativet järnvägsstation på Kiruna malmbangård där nuvarande station ligger,innebär en sämre tillgänglighet då området ligger flera kilometer bort från nya centrum. Det finns också osäkerheter med alternativet då det kan innebära att en ny lokaliseringsutredning kan krävas om 10-15 år med anledning av osäkert framskridande av gruvdriften som kan påverka markområdet. 

Vi håller på arbeta fram handlingar för en järnvägsplan. Samråd sker kontinuerligt och det går att lämna in synpunkter till Trafikverket under hela planläggningsprocessen.

Vi kommer bjuda in till samrådsmöte då vi presenterar våra planer och berättar hur långt vi kommit i arbetet med vägplanen. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter skriftligen i brev eller via e-post.

Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet skickas till direkt berörda via brev, vi annonserar om mötet här på webbsidan samt i lokalpress. 

Två samråd har hållits inför val av lokalisering och ytterligare ett kommer hållas under hösten 2022. Därefter ställs järnvägsplanen ut för allmänhetens granskning innan den kan fastställas .

Vi försöker minimera negativ påverkan på omgivningen genom att exempelvis säkerställa en god åtkomst till stigar, skoterleder och skidspår. Landskapet kan anpassas genom att t ex följa befintliga barriärer så långt det är möjligt.  Intrång ska undvikas så långt det är möjligt i områden med höga natur-, kultur- eller stadsbyggnadsvärden, även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas. Vi eftersträvar så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Vi försöker minimera en negativ påverkan på renskötseln genom att till exempel bygga planskilda passager för renar, och göra anpassningar till landskapet som att följa befintliga barriärer så långt det är möjligt. Även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas .

 

Vi lägger stort fokus på både tillgänglighet och säkerhet. Valt stationsalternativ ska främja och bidra till goda gång- och cykelmöjligheter för de vardagliga resorna såväl som för att främja turismen, exempelvis med säkra passager, gena vägar och tydliga stråk. Det är kommunen som ansvarar för planering och byggande av gång- och cykelvägar.

Eftersom det är gruvverksamheten som orsakar deformationer i marken är det LKAB som betalar för en ny järnvägsstation.

Kontakt

Marie Stenman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 49