Logga in
Logga in

Norrbotten Kiruna, ny järnvägsstation

Vi arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Vad?

Ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna.

Varför?

Dagens järnvägsstation är tillfällig och det behövs en fungerande station för persontrafik.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Det alternativ vi arbetar vidare med i järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer vi ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig.

Arbete med att ta ta fram en järnvägsplan med ett förslag till detaljerade lösningar om hur en ny station ska utformas och placeras, samt hur tillhörande spår ska dras pågår. Samråd har skett våren 2023. Synpunkter som inkommit i samband med samrådet ska nu bearbetas, sammanställs och bemötas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen publiceras i samband med att vägplanen ställs ut för allmänhetens granskning vilket beräknas ske under våren 2024.

Bakgrund

Till följd av gruvverksamheten pågår en samhällsomvandling i Kiruna som innebär att stora delar av staden avvecklas samtidigt som nya områden utvecklas. Vägar och järnväg påverkas och behöver flyttas.

Järnvägsspåret in till Kiruna flyttades år 2012 runt Kirunavaara och en ny tillfällig station inrättades cirka två kilometer väster om dåvarande centrumkärnan. Även en ny godsbangård - Kirunavaara godsbangård (KIA) byggdes 2013 söder om Kiruna. Den gamla järnvägen och stationshuset revs.

Den tillfälliga stationen behöver ersättas med en ny järnvägsstation som har god tillgänglighet och funktionalitet för persontrafik till och från Kiruna. Vi har därför tagit fram en järnvägsplan för hur en ny station ska utformas och placeras, samt hur tillhörande spår ska dras. Vi har utrett olika alternativ för placering av den nya stationen och hållit samråd med intressenter, berörda och allmänhet under 2020-2023.

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd planförslag Maj 2023

2 Granskning av järnvägsplan Våren 2024

3 Byggstart Tidigast 2026

Se film som visar vårt förslag till ny jänvägsstation och järnvägsdragning.

Frågor och svar

Planförslaget innebär en centrumnära placering av stationen, söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo, intill väg 870 (Nikkaluoktavägen). De nya järnvägen kommer in mot stationen längs med väg 870.

Placeringen innebär att det är nära mellan stationen och centrum, och därmed lätt transportera sig till och från järnvägsstationen med bil, cykel eller till fots. Alternativet främjar även utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge. 

Vi håller på arbeta fram handlingar för en järnvägsplan. Samråd sker kontinuerligt och det går att lämna in synpunkter till Trafikverket under hela planläggningsprocessen.

Tre samråd har hållits. Synpunkterna som inkommit i samband med samråden sammanställs i en samrådsredogörelse. Järnvägsplanen ställs ut för allmänhetens granskning innan den kan fastställas. Vi annonserar om när järnvägsplanen ska granskas här på webbsidan samt i lokalpress. 

Vi har i planarbetet gjort bullerberäkningar enligt den nordiska beräkningsmodellen för buller från järnvägstrafik. Resultatet visar att den ekvivalenta ljudnivån, dvs medelvärdet över ett dygn, blir mycket låg (under riktvärdet 55 dBA) vid bostäder. Den maximala ljudnivån, den högsta ljudnivå som uppstår precis när ett tåg passerar, kommer att överskrida riktvärde utomhus 70 dBA med enstaka decibel vid ett sextiotal bostäder i sydöstra Lombolo.

Riktvärdet utomhus får överskridas fem gånger per timme, dag och kväll, respektive fem gånger per natt inomhus. Med totalt 18 passager per dygn kommer det att passera långt under fem tåg per timme. Antal tåg per natt kommer att vara mycket få. I nuläget passerar endast ett tåg före klockan sex och det är troligt att detta förhållande kommer att gälla även i framtiden. Några bullerskyddsåtgärder kommer därför inte att behöva vidtas inom projektet.

I arbetet med bullerberäkningen för järnvägsplanen har även buller från omdragningen av väg 870 räknats med i den samlade bilden.

Vi försöker minimera negativ påverkan på omgivningen genom att exempelvis säkerställa en god åtkomst till stigar, skoterleder och skidspår. Landskapet kan anpassas genom att t ex följa befintliga barriärer så långt det är möjligt.  Intrång ska undvikas så långt det är möjligt i områden med höga natur-, kultur- eller stadsbyggnadsvärden, även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas. Vi eftersträvar så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Vi försöker minimera en negativ påverkan på renskötseln genom att till exempel bygga planskilda passager för renar, och göra anpassningar till landskapet som att följa befintliga barriärer så långt det är möjligt. Även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas .

 

Vi lägger stort fokus på både tillgänglighet och säkerhet. Valt stationsalternativ ska främja och bidra till goda gång- och cykelmöjligheter för de vardagliga resorna såväl som för att främja turismen, exempelvis med säkra passager, gena vägar och tydliga stråk. Det är kommunen som ansvarar för planering och byggande av gång- och cykelvägar.

Eftersom det är gruvverksamheten som orsakar deformationer i marken är det LKAB som betalar för en ny järnvägsstation och spårdragning enligt Minerallagen.

Trafikverket ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av den nya järnvägsanläggningen. Med järnvägsanläggning menas järnvägen, plattform, väderskydd, informationsutrustning och servicevägar. Trafikverket ansvarar även för förbindelsen från plattform till stationshus. Kommunen ansvarar för planläggningen av sjukhuset, stationsbyggnaden och ytor runt stationen, t.ex. parkeringar och busshållplatser. Kommunen planerar även för ett resecentrum i närheten av stationen.

Kontakt

Kiruna ny järnvägsstation

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om den nya järnvägsstationen i Kiruna:

Peter Jonsson

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: 076-696 31 65