Logga in
Logga in

Norrbotten Kiruna, ny järnvägsstation

Vi arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Vad?

Ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna.

Varför?

Dagens järnvägsstation är tillfällig och det behövs en fungerande station för persontrafik.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Det alternativ vi går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer vi ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig.

Arbete med att ta ta fram en järnvägsplan med ett förslag till detaljerade lösningar om hur en ny station ska utformas och placeras, samt hur tillhörande spår ska dras pågår. Samråd har skett våren 2023. Synpunkter som inkommit i samband med samrådet ska nu bearbetas, sammanställs och bemötas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen publiceras i saband med att vägplanen ställs ut för allmänhetens granskning vilket beräknas ske i slutet av 2023.

Geotekniska undersökningar i sommar

Under sommaren 2023 kommer vi att göra geotekniska undersökningar i området under sommaren med start i början av juni. 

 

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd planförslag Maj 2023

2 Granskning av vägplan 2023/2024

3 Byggstart Tidigast 2025

Se film som visar vårt förslag till ny jänvägsstation och järnvägsdragning.

Frågor och svar

Planförslaget innebär en centrumnära placering av stationen, söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo, intill väg 870 (Nikkaluoktavägen). De nya järnvägen kommer in mot stationen längs med väg 870.

Placeringen innebär att det är nära mellan stationen och centrum, och därmed lätt transportera sig till och från järnvägsstationen med bil, cykel eller till fots. Alternativet främjar även utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge. 

Vi håller på arbeta fram handlingar för en järnvägsplan. Samråd sker kontinuerligt och det går att lämna in synpunkter till Trafikverket under hela planläggningsprocessen.

Vi kommer bjuda in till samrådsmöte då vi presenterar våra planer och berättar hur långt vi kommit i arbetet med vägplanen. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter skriftligen i brev eller via e-post.

Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet skickas till direkt berörda via brev, vi annonserar om mötet här på webbsidan samt i lokalpress. 

Två samråd har hållits inför val av lokalisering och ytterligare ett kommer hållas under våren 2023. Därefter ställs järnvägsplanen ut för allmänhetens granskning innan den kan fastställas .

Vi har i planarbetet gjort bullerberäkningar enligt den nordiska beräkningsmodellen för buller från järnvägstrafik. Resultatet visar att den ekvivalenta ljudnivån, dvs medelvärdet över ett dygn, blir mycket låg (under riktvärdet 55 dBA) vid bostäder. Den maximala ljudnivån, den högsta ljudnivå som uppstår precis när ett tåg passerar, kommer att överskrida riktvärde utomhus 70 dBA med enstaka decibel vid ett sextiotal bostäder i sydöstra Lombolo.

Riktvärdet utomhus får överskridas fem gånger per timme, dag och kväll, respektive fem gånger per natt inomhus. Med totalt 18 passager per dygn kommer det att passera långt under fem tåg per timme. Antal tåg per natt kommer att vara mycket få. I nuläget passerar endast ett tåg före klockan sex och det är troligt att detta förhållande kommer att gälla även i framtiden. Några bullerskyddsåtgärder kommer därför inte att behöva vidtas inom projektet.

I arbetet med bullerberäkningen för järnvägsplanen har även buller från omdragningen av väg 870 räknats med i den samlade bilden.

Vi försöker minimera negativ påverkan på omgivningen genom att exempelvis säkerställa en god åtkomst till stigar, skoterleder och skidspår. Landskapet kan anpassas genom att t ex följa befintliga barriärer så långt det är möjligt.  Intrång ska undvikas så långt det är möjligt i områden med höga natur-, kultur- eller stadsbyggnadsvärden, även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas. Vi eftersträvar så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Vi försöker minimera en negativ påverkan på renskötseln genom att till exempel bygga planskilda passager för renar, och göra anpassningar till landskapet som att följa befintliga barriärer så långt det är möjligt. Även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas .

 

Vi lägger stort fokus på både tillgänglighet och säkerhet. Valt stationsalternativ ska främja och bidra till goda gång- och cykelmöjligheter för de vardagliga resorna såväl som för att främja turismen, exempelvis med säkra passager, gena vägar och tydliga stråk. Det är kommunen som ansvarar för planering och byggande av gång- och cykelvägar.

Eftersom det är gruvverksamheten som orsakar deformationer i marken är det LKAB som betalar för en ny järnvägsstation enligt Minerallagen.

Trafikverket ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av den nya järnvägsanläggningen. Med järnvägsanläggning menas järnvägen, plattform, väderskydd, informationsutrustning och servicevägar. Trafikverket ansvarar även för förbindelsen från plattform till stationshus. Kommunens ansvar är stationsbyggnaden och ytor runt stationen, t.ex. parkeringar och busshållplatser. Kommunen planerar även för ett resecentrum i närheten av stationen.

Kontakt

Kiruna ny järnvägsstation

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om den nya järnvägsstationen i Kiruna:

Peter Jonsson

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: 076-696 31 65


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Marie Stenman
Kommunikatör
Pernilla Roslund