Logga in
Logga in

Norrbotten Kiruna, ny järnvägsstation

Vi arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Vad?

Ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna.

Varför?

Dagens järnvägsstation är tillfällig och det behövs en fungerande station för persontrafik.

Nuläge

Planering. Granskning av järnvägsplan 10 juni-30 augusti 2024.

GRANSKNING AV JÄRNVÄGSPLAN

Kiruna ny järnvägsstation och ombyggnation av väg 870, Kiruna kommun, Norrbottens län

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsstation med tillhörande spår och ombyggnation av väg 870 i Kiruna. Läs mer om vår planering och kom på Öppet hus där vi finns på plats för att bemöta frågor.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 10 juni – 30 augusti 2024.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns här på Trafikverkets webbplats, se Dokument - Aktuella handlingar, samt på Trafikverket, Sundsbacken 2-4, 971 25 Luleå och Kiruna stadshus, Stadshustorget 1, Kiruna.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 30 augusti 2024. Ange diarienummer TRV 2020/71233.

Öppet hus: Öppet hus anordnas på Scandic Kiruna, Stadshustorget 11, den 13 augusti 2024 kl. 13–19 för möjlighet att ställa frågor om projektet. Varmt välkommen!

Mer information: Se kontaktruta.

Om projektet

Det alternativ vi arbetar vidare med i järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer vi ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig.

Arbete pågår med att ta fram en järnvägsplan med ett förslag till detaljerade lösningar om hur en ny station ska utformas och placeras, samt hur tillhörande spår ska dras. I järnvägsplanen ingår även de delsträckor av väg 870 som behöver byggas om för att möjliggöra den nya järnvägen. Vi är nu i granskningsskedet av järnvägsplanen och det slutliga förslaget på utformning är klart. Järnvägsplanen ställs ut för allmänhetens granskning under sommaren 2024.

Det valda alternativet innebär en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer vi ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig.

Bakgrund

Till följd av gruvverksamheten pågår en samhällsomvandling i Kiruna som innebär att stora delar av staden avvecklas samtidigt som nya områden utvecklas. Vägar och järnväg påverkas och behöver flyttas.

Järnvägsspåret in till Kiruna flyttades år 2012 runt Kirunavaara och en ny tillfällig station inrättades cirka två kilometer väster om dåvarande centrumkärnan. Även en ny godsbangård - Kirunavaara godsbangård (KIA) byggdes 2013 söder om Kiruna. Den gamla järnvägen och stationshuset revs.

Den tillfälliga stationen behöver ersättas med en ny järnvägsstation som har god tillgänglighet och funktionalitet för persontrafik till och från Kiruna. Vi har därför tagit fram en järnvägsplan för hur en ny station ska utformas och placeras, samt hur tillhörande spår ska dras.

Vi har utrett olika alternativ för placering av den nya stationen och hållit samråd med intressenter, berörda och allmänhet under 2020-2023. I augusti 2021 gjorde vi ett ställningstagande om val av lokalisering, och sen fortsatte arbetet med att ta fram ett planförslag. Samråd om planförslaget hölls i maj 2023. Synpunkter som inkommit i samband med samråden har sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse som ingår i granskningshandlingen.

Nyheter

Tidsplan

1 Samråd planförslag Maj 2023

2 Granskning av järnvägsplan Våren 2024

3 Byggstart Tidigast 2027

Se film som visar vårt förslag till ny jänvägsstation och järnvägsdragning.

Frågor och svar

Planförslaget innebär en centrumnära placering av stationen, söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo, intill väg 870 (Nikkaluoktavägen). De nya järnvägen kommer in mot stationen längs med väg 870.

Placeringen innebär att det är nära mellan stationen och centrum, och därmed lätt transportera sig till och från järnvägsstationen med bil, cykel eller till fots. Alternativet främjar även utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge. 

Under arbetet med järnvägsplanen har samråd hållits kontinuerligt med berörda, intressenter och allmänhet. Synpunkterna som inkommit till Trafikverket har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen som finns publicerad under Dokument här på webbplatsen tillsammans med övriga dokument för järnvägsplanen.

Vi är nu klara med det slutliga förslaget för järnvägsplanen som sammanställs i en granskningshandling. Planen har annonserats och kungjorts för allmänhetens granskning. De som är särskilt berörda samt övriga intressenter har fått inbjudan till granskning via utskick i form av brev eller mail. Granskningen är det sista steget i järnvägsplanen innan fastställelseprövningen. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande. 

Vi har i planarbetet gjort bullerberäkningar enligt den nordiska beräkningsmodellen för buller från järnvägstrafik. Resultatet visar att den ekvivalenta ljudnivån, dvs medelvärdet över ett dygn, blir mycket låg (under riktvärdet 55 dBA) vid bostäder. Den maximala ljudnivån, den högsta ljudnivå som uppstår precis när ett tåg passerar, kommer att överskrida riktvärde utomhus 70 dBA med enstaka decibel vid ett sextiotal bostäder i sydöstra Lombolo.

Riktvärdet utomhus får överskridas fem gånger per timme, dag och kväll, respektive fem gånger per natt inomhus. Med totalt 18 passager per dygn kommer det att passera långt under fem tåg per timme. Antal tåg per natt kommer att vara mycket få. I nuläget passerar endast ett tåg före klockan sex och det är troligt att detta förhållande kommer att gälla även i framtiden. Några bullerskyddsåtgärder kommer därför inte att behöva vidtas inom projektet.

I arbetet med bullerberäkningen för järnvägsplanen har även buller från omdragningen av väg 870 räknats med i den samlade bilden.

Vi försöker minimera negativ påverkan på omgivningen genom att exempelvis säkerställa en god åtkomst till stigar, skoterleder och skidspår. Landskapet kan anpassas genom att t ex följa befintliga barriärer så långt det är möjligt.  Intrång ska undvikas så långt det är möjligt i områden med höga natur-, kultur- eller stadsbyggnadsvärden, även påverkan som buller och vibrationer från järnvägsanläggningen ska undvikas. Vi eftersträvar så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Vid val av lokalisering och utformning av järnvägen har vi anpassat järnvägen för att göra så lite påverkan som möjligt på renskötseln. Den nya järnvägen har anpassats till landskapet och följer befintliga vägar och kraftledningar. För att minska intrånget och påverkan på orörda naturområden och renflyttningsleder ansluts det nya spåret via nytt triangelspår mot malmbanan istället för järnvägen som går mot Svappavaara (Svappavaarabanan). 

Befintlig faunapassage ersätts med en ny som är längre bort från den verksamhet vid Kirunavaara godsbangård som idag kan upplevas störande för renskötseln. Skyddsåtgärder föreslås för att minska ljud-och ljuspåverkan i form av vallar både vid den nya faunapassagen och längs med befintlig järnväg. Viltstängsel kommer att anläggas längs med järnvägen och intilliggande väg 870 för att öka säkerheten.

 

Vi lägger stort fokus på både tillgänglighet och säkerhet. Valt stationsalternativ ska främja och bidra till goda gång- och cykelmöjligheter för de vardagliga resorna såväl som för att främja turismen, exempelvis med säkra passager, gena vägar och tydliga stråk. Det är kommunen som ansvarar för planering och byggande av gång- och cykelvägar.

Eftersom det är gruvverksamheten som orsakar deformationer i marken är det LKAB som betalar för en ny järnvägsstation och spårdragning enligt Minerallagen.

Trafikverket ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av den nya järnvägsanläggningen. Med järnvägsanläggning menas järnvägen, plattform, väderskydd, informationsutrustning och servicevägar. Trafikverket ansvarar även för förbindelsen från plattform till stationshus. Kommunen ansvarar för planläggningen av  stationsbyggnaden och ytor runt stationen, t.ex. parkeringar och busshållplatser. Kommunen planerar även för ett resecentrum i närheten av stationen.

Kontakt

Marie Stenman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 49

Kiruna ny järnvägsstation

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om den nya järnvägsstationen i Kiruna:

Peter Jonsson

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: 076-696 31 65