Logga in
Logga in

Väg 395, Palokorva-Junosuando, bärighetsåtgärder

Vi breddar och förstärker vägen mellan Palokorva och Junosuando.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Den knappt 7 kilometer långa sträckan av väg 395 kommer breddas till cirka 8 meter och förstärkas för att klara tyngre fordon. Åtgärderna innefattar även erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning och bullervall nära Tornefors. Flera parkeringsfickor kommer att byggas och vägräcken kommer att bytas ut eller förlängas. Under byggtiden kan framkomligheten bli begränsad längs sträckan.

Större delen av sträckan har asfalterats, vissa avsnitt kommer dock vara grusbelagda under vintern. Under vintern kommer endast mindre arbeten att pågå för att återupptas till våren 2023. Hösten 2023 ska åtgärderna vara klara.

Brev till berörda markägare

Du som berörs av markersättnings- eller bullerfrågor kommer att få hem ett brev om detta.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83