Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 395, Junosuando by, bärighetsåtgärder

Vi bygger om väg 395 genom Junosuando för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

4 kilometer av vägåtgärder.

Varför?

För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Projektet omfattar breddning och förstärkning av 4 kilometer väg, ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Byggnationen startade i augusti 2022 och blev i stort klar hösten 2023. Mindre arbeten vid sidan av vägen kommer att återstå till 2024, bland annat bullerskyddsåtgärder.

Brev till berörda markägare

Du som berörs av markersättnings- eller bullerfrågor kommer att få hem ett brev om detta.

 

Tidsplan

1 Byggstart Augusti 2022

Vägen färdigbelagd till hösten 2023. Mindre arbeten återstår till 2024.

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34