Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 875, Jukkasjärvi-Esrange, beläggningsarbete och bygdevägsmålning

Vi planerar att rusta upp väg 875 mellan Jukkasjärvi och Esrange. Istället för vanlig vägmarkering så kommer en sträcka genom Jukkasjärvi målas med breda vägrenar och bli en så kallad bygdeväg.

Vad?

Ny beläggning och bygdevägsmålning.

Varför?

För bättre framkomlighet samt säkrare trafikmiljö för fotgängare och cyklister.

Nuläge

Byggstart slutet av maj 2024.

Om projektet

Vägen mellan Jukkasjärvi och Esrange är i behov av upprustning. Hela sträckan kommer att få ny beläggning. Vi kommer även att rensa diken, byta trummor och räcken. Längs Paksuniemivägen genom Jukkasjärvi kommer vi att förlänga 40- och 60- sträckorna samt måla vägen med breda vägrenar så att den blir en så kallad bygdeväg. Syftet med bygdevägen är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre trafikmiljö. Både i Jukkasjärvi och Paksuniemi kommer vägen att få farthinder i form av så kallade platågupp.

Vi planerar att sätta igång med arbetena i slutet av maj 2024 och avsluta dem hösten 2025. Under 2024 utförs de flesta åtgärder förutom att lägga nytt slitlager. Under 2025 kommer slitlagret att läggas på hela sträckan och vägräcken sättas upp. Målningen kommer också att ske under 2025.

Bygdeväg

En bygdeväg är en befintlig väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna” är en av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Bygdevägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du som fordonsförare använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare plats. Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.

Bygdevägens utformning

Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande väg, kombinerad med upplysning om körbanans bredd och sträckans längd. Vägrenarna markeras med målade kantlinjer. Den dubbelriktade körbanan får en bredd av 3,0–3,5 meter, och vägrenarnas bredd blir ca 1,5–1,7 meter.

Vilken sträcka blir bygdeväg?

Den del av vägen som får bygdevägsmålning sträcker sig från korsningen av Marknadsvägen/Paksuniemivägen och cirka 1,3 kilometer mot Paksuniemi. 

Varför bygdeväg just här?

Det finns ett behov för gående och cyklister att färdas längs med vägarna men dagens vägrenar är väldigt smala. Vägarna uppfyller kriterierna för bygdevägsmålning och förväntas passa väl in i miljön. Genom att omfördela vägbredden skapas utrymme även för gående och cyklister. Beläggningsarbetet på sträckorna ingår i Trafikverkets löpande underhåll och att använda bygdevägsmålning istället vanlig vägmarkering (smal vägren, kantlinje och mittlinje) kommer inte innebära någon betydande kostnadsökning. Beläggningsarbetet innebär därmed ett tillfälle att kunna vidta en åtgärd för att förbättra trafikmiljön trots att det saknas särskilt utpekade medel för vägen.

Så påverkas trafiken och du som bor i närheten

Under byggtiden får man räkna med att framkomligheten blir begränsad på sträckan. Det kan också förekomma en del buller och damm från vägen. Vi ber om överseende med de störningar som våra arbeten orsakar och ber dig som trafikant att visa hänsyn. 

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2024

2 Klart Hösten 2025

Att köra på en bygdeväg

Bygdeväg, en smal körbana i mitten och två breda vägrenar. Se en film som visar hur du ska köra. Bilden visar hur du ska köra i möte med en cyklist och vid möte med en bil.

Kontakt

Magnus Berg

Projektledare

Pia Brändström

Åtgärdsplanerare