Logga in
Logga in

E18, Ekebykorset, Karlskoga Vi presenterar den nya utformningen av Ekebykorset

I samband med att vi går ut med underlag inför upphandlingen av en ny entreprenör presenterar vi för allmänheten hur trafiklösningen ska se ut.

Under våren kommer en ny entreprenör att tilldelas uppdraget att bygga klart resterande delar av Ekebykorset. Senare under 2023 kommer arbetet med att färdigställa Ekebykorset starta.

– Vi har tagit fram en ny utformning av cirkulationsplatsen med tillhörande busshållplatser, gång- och cykel väg samt korsning över E18, berättar projektledare Nicklas Broberg.

Så blir Ekebykorset för dig som kör bil

Ekebykorset byggs sedan tidigare om till en cirkulationsplats med dubbla körfält i själva cirkulationen. För dig som åker i nord och sydlig körriktning, längs Selma Lagerlöfs väg eller Skrantahöjdsvägen, finns två filer in och en fil ut ur cirkulationen.

Om du kör i öst eller västlig riktning längs E18 på Kristinehamnsvägen finns två filer in i cirkulationen, i båda riktningar. När du kör i västlig riktning finns även två filer ut ur cirkulationen.

Kör du i östlig riktning finns endast ett körfält för att köra ut från cirkulationsplatsen. Det är en åtgärd för att naturligt sakta ner hastigheten och på så sätt skydda gående och cyklister som ska ta sig över vägen.

Så blir Ekebykorset för dig som går eller cyklar

Vi kommer att bygga en trafiklösning som innebär att du som går eller cyklar passerar över E18 i direkt anslutning till cirkulationsplatsen vid en övergångsgångpassage utan trafiksignal. För att göra det säkrare att korsa vägen finns en refug mellan varje körfält. På så sätt behöver du som går endast korsa ett körfält i taget.

Du som cyklar kommer smidigt kunna ta dig norr och söder om E18. Placeringen av övergången minskar risken för att gående eller cyklister genar över vägen, vilket är en risk om vi placerat övergången längre bort från cirkulationsplatsen. Placeringen av övergångspassagen gör även att busshållplatsen på den norra sidan av vägen ligger närmare gymnasieskolan. Det underlättar för elever och personal som ska ta sig till och från skolan.

Sedan tidigare är det känt att en planskild gång- och cykeltunnel inte kan byggas. Det beror främst på utmanande markförhållanden som i sin tur lett till ökade kostnader.

Varför blir det ingen trafiksignal?

Vi har utvärderat flera potentiella lösningar för var gående och cyklister ska kunna korsa E18, med och utan trafiksignal. Av framkomlighetsskäl är det inte möjligt att sätta ett trafikljus vid en övergångspassage nära cirkulationsplatsen. Det stör flödet in och ut ur cirkulationen och risken för köbildning ökar eftersom det endast finns en fil som passerar ut ur cirkulationen.

Alternativet hade varit en övergångspassage längre från cirkulationsplatsen och då med möjlighet att styra trafiken med trafiksignaler. En sådan placering av övergången betyder att fordonen har en mycket högre hastighet eftersom de antingen hunnit accelerera ut ur cirkulationen eller inte påbörjat inbromsningen in mot cirkulationsplatsen. När fordonen har en högre hastighet ökar risken för olyckor.

– Fordon håller naturligt en lägre hastighet in och ut ur cirkulationen och det minskar risken för olyckor, säger Nicklas Broberg. Vi har noga utvärderat vilken lösning som ger en god framkomlighet men framförallt är så säker som möjligt.

Oberoende trafiksäkerhetsexperter har analyserat de olika lösningar för en plankorsning som vi tagit fram. Med stöd av deras analyser har vi valt att placera en passage över vägen i direkt anslutning till cirkulationsplatsen och utan signal.